Työllistymisen tukeminen

Tarjoamme ohjausta, neuvontaa ja tukea vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymiseen, työelämässä pysymiseen ja yrittämiseen liittyvissä asioissa. Neuvomme työntekijöitä, työnhakijoita, työnantajia ja yrittäjiksi aikovia.

Työnhakijalle

Työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen, työn ja koulutuksen välisestä yhteensopivuudesta ja niiden tasapainosta. Vamma tai sairaus ei aina tarkoita työkyvyttömyyttä.

On tärkeää, että työ, työvälineet ja työympäristö suunnitellaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia, tarpeita ja mahdollisuuksia. Tarjoamme

 • ohjausta ja neuvontaa työnhakuun ja koulutukseen liittyvissä asioissa
 • tukea työllistymiseen liittyvässä asioinnissa
 • ohjausta työssä tarvittavien apuvälineiden hankintaan.

Työnantajalle

Esteetön työympäristö on kaikkien etu. Työolosuhteiden järjestelyt eivät tue pelkästään vammaisten henkilöiden työllisyyttä. Järjestelyillä saadaan monia fyysisiä esteitä poistettua ja työtehtävien uudella organisoinnilla voidaan työuria pidentää merkittävästi.

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelyyn myös taloudellista tukea.

Työnantajalla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin vammaisen henkilön työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Tarjoamme

 • ohjausta ja neuvontaa vamman tai sairauden vaikutuksesta työntekoon
 • ohjausta esteettömän työympäristön suunnitteluun
 • ohjausta työolosuhteiden järjestely- tai palkkatukea haettaessa.

Työelämässä olevalle

Jos työntekijän työssäjaksaminen vaikeutuu, aloitetaan yhteistyö työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän kesken. Yhteisessä palaverissa sovitaan ratkaisuja työssä jaksamiseen. Voidaan esimerkiksi keventää fyysisesti raskaita työtehtäviä tai muuten mukauttaa työtehtäviä, jolloin työssä jaksamista voidaan edistää huomattavasti.

Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. Työterveyshuoltolaki ohjaa tätä toimintaa.

Jos sairaus tai vamma estää entisessä työssä jatkamisen, on mahdollista hakea ammatillista kuntoutusta ja siirtyä uusiin, työ- ja toimintakyvyn kannalta sopivampiin tehtäviin. Tarjoamme

 • ohjausta työolosuhteiden järjestelyihin
 • neuvoja työtehtävien mukautuksiin
 • tietoa ajankohtaisista työllisyys- ja koulutusasioista.

Vammaiselle yrittäjälle

Yrittäjyys on yksi työllistymisen muoto vammaisilla henkilöillä. Tuemme vammaisia yrittäjiä tai yrittäjiksi aikovia tiedottamalla ja antamalla ohjausta sekä neuvontaa. Tarjoamme

 • ohjausta yrittäjien tukimuodoista
 • tietoa ajankohtaisista koulutuksista


Invalidiliitto hallinnoi RAY:n rahoittamaa Yritystä! -hanketta (2016-2018). Hankkeen omat sivut osoitteessa www.yritystä.fi

Koulutus- ja työllisyysasiantuntija
Anne Mäki p. 044 765 1364
Hankepäällikkö Yritystä! -hanke 
Sinikka Winqvist p. 044 765 0633

Työ, opiskelu ja yrittäjyys

Tavoitteenamme Invalidiliitossa on yhdenvertainen ja esteetön työelämä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua työelämään omalla osaamisellaan ja ammattitaidollaan työkykynsä mukaan. Palkkatyön lisäksi osatyökykyinen tai vammainen henkilö voi myös työllistää itsensä yrittäjänä.

Työllistyminen

Vamma tai sairaus voi alentaa työ- ja toimintakykyä, mutta se ei tarkoita työkyvyttömyyttä tai aina edes osatyökykyisyyttä. Mahdollisuuksia työmarkkinoilla parantavat oikein valittu koulutus ja työ, työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti ja riittävä osaaminen. Työllistymiseen on saatavilla myös tukea TE-palveluista, Kelasta sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöiltä.

Yrittäjyys

Yrittäjyys on vaihtoehto myös osatyökykyiselle tai vammaiselle henkilölle. Yrittäjänä voi toimia kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti omien voimavarojensa mukaan.