Jäinen katukäytävä jonka jäiseen pintaa heijastuu punainen valo

Talvikunnossapito kannattaa

Talvikunnossapidon taso vaikuttaa jalankulkijan liikkumiseen iästä ja toimintakyvystä riippumatta. Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön arjessa puutteellinen talvikunnossapito voi kuitenkin muodostaa ylipääsemättömän esteen, jos kulkureitit katkeavat tai peruspalveluiden saavuttaminen estyy.

Liukastumistapaturmista aiheutuneet kustannukset ovat moninkertaiset verrattuna katujen kunnossapidon kustannuksiin. Kävelyreittien ja pihojen kunnossapito, liukkaudentorjunta sekä valaistus maksavat siis nopeasti itsensä takaisin terveysmenojen säästöinä.

Muistilista talvikunnossapidolle:

 

 • Pieni, mutta olennainen huollettava alue on kulkuyhteys liikennevalon painonapille.
 • Myös bussipysäkkien ja joukkoliikenteen asemien lumettomuudesta ja liukkauden estosta tulee huolehtia.
 • Liikennevaloissa ja suojateillä ajoradan ylittäminen voi olla rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkuville mahdotonta, jos suojatien reunaan kasautuneet lumet ja polanne katkaisevat reitin.
 • Kulkureittien esteettömyys on syytä huomioida myös lumen välivarastointipaikkoja suunniteltaessa.
 • Auraamaton jalkakäytävänpätkä tai ajotien lumien auraaminen jalkakäytävälle haittaa erityisesti pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuvaa tai lastenvaunujen työntäjää.
 • Lunta ei saa kasata invaparkkipaikalle
 • Valaistus lisää turvallisuutta. Tärkeintä on valaista hyvin kulkureitit, sisäänkäynnit, portaat, luiskat ja opasteet.
 • Rakennusten aula- tai eteistiloissa on hyvä olla istumapaikkoja, jotta kenkien liukuesteet on turvallista laittaa paikoilleen tai ottaa pois.

”Ei talvikunnossapitoa”

Jalankulkureitin hoitamatta jättämisestä talvella ilmoitetaan tyypillisesti ”Ei talvikunnossapitoa” -kyltillä. Esimerkiksi portaiden yhteydessä kyltti ei riitä näkövammaisille käyttäjille. Huoltamattomiin portaisiin tulisikin sijoittaa puomi pääsyä estämään.

Liukasta voi olla yhtä hyvin suojasäällä kuin paukkupakkasilla ja niin lumesta kuin jäästä johtuen. Jalankulkijan liukastumisriskiä lisäävät tilanteet, joissa liukkautta on hankala havaita. Jääpinnan päälle satanut lumi, räntä tai vesi liukastaa pintaa entisestään ja haittaa liukkauden huomaamista.

Vaikka talvi olisi lauha ja lumipeite jäisi vähiin monin paikoin, ei liukkaus ole menneen talven lumia. Nollan molemmin puolin liikkuvissa lämpötiloissa katujen liukkauden arvioidaan jopa lisääntyvän. Myös lumettomuuden pidentämä pimeys voi lisätä liukastumisriskiä.

Kenen vastuulla?

Kiristynyt taloustilanne pakottaa kunnat ja kaupungit säästämään kustannuksissa. Talvikunnossapito on kuitenkin asia, josta säästäminen saattaa käydä yhteiskunnalle paitsi kalliiksi myös vaaralliseksi. Jos eteen tulee tilanne, jossa liikkuminen talvisilla teillä on vaikeaa tai jopa mahdotonta, kehen voit silloin ottaa yhteyttä? Kenelle talvikunnossa kuuluu?

 • Tontinomistajan tehtävät

Tontinomistajan velvollisuutena on poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa kuuluu tontinomistajalle. Myös jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä. Tontinomistajan tulee tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä liukastumisen estämiseksi. Keväinen hiekanpoisto jalkakäytävältä kuuluu myös tontinomistajalle. Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

 • Kunnan tehtävät

Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kunta voi ottaa hoitoonsa tontinomistajalle kuuluvat kunnossa- ja puhtaanapitotehtävät kokonaan tai osittain kaikilla asemakaava-alueilla tai rajatulla alueella.

Kunnalla on velvollisuus ottaa hoitoonsa pientalovaltaisen alueen jalkakäytävien talvikunnossapito, jos alueella ei muutoin saavuteta lain vaatimaa kunnossapidon tasoa tai kunnossapitotehtävät jakautuvat alueella erityisen epätasapuolisesti. Edellytyksenä on kuitenkin, että alue voidaan hoitaa tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena ja se soveltuu koneelliseen kunnossapitoon. Aloitteen alueen ottamisesta kunnan hoitoon voi tehdä alueen asukas tai asukkaiden järjestö. Kunnan aikomuksesta siirtää kunnossapito itselleen tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, sanomalehdessä ja kirjeellä tontinomistajille.

Kunnan tekemästä päätöksestä ilmoitetaan vielä kirjeitse niille, joita tehtävien kunnalle ottaminen koskee. Kun kunta ottaa tontinomistajien tehtäviä hoitoonsa, se voi periä työstä maksun. Maksu perustuu työstä kunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Maksu peritään kaikilta alueen tontinomistajilta siitä riippumatta, onko tontin kohdalla jalkakäytävä vai ei. Kunnan ottaessa tontinomistajille kuuluvia tehtäviä hoitoonsa, vastuu niistä siirtyy kunnalle.

 • Kuka valvoo talvikunnossapitoa?

Kunnan määräämä viranomainen valvoo katujen talvikunnossapitovelvollisuuden täyttymistä. Valvontaviranomainen voi kunnasta riippuen olla lautakunta, esimerkiksi tekninen lautakunta tai ympäristölautakunta tai jokin muu monijäseninen toimielin. Alueellinen ympäristökeskus voi velvoittaa kunnan täyttämään kunnalle kuuluvan talvikunnossapitovelvollisuuden. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta. Vahinkojen välttämiseksi kadulla liikkujien on hyvä ilmoittaa havaitsemistaan liikennettä vaarantavista vioista ja puutteista.

Kunta voi antaa määräyksiä talvikunnossapidosta paikallisten olojen huomioon ottamiseksi. Määräykset voivat koskea esimerkiksi töiden suoritusaikaa tai käytettäviä aineita ja menetelmiä, kuten suolan käytön vähentämistä.

Kunnilla on mahdollisuus jakaa talvikunnossapitotehtävät tärkeysjärjestykseen ja kaduittain kiireellisyysjärjestykseen. Kiireellisimpiä toimia vaaditaan liikenteellisesti keskeisissä paikoissa. Pääpaino kohdistetaan palvelemaan liikenteellisesti vilkkainta aikaa.

 • Tarvitsetko lisää tietoa?

 Talvikunnossapidosta vastaavien nimikkeet saattavat vaihdella kunnittain, joten yhtä kaikille sopivaa ja selkeää ohjeistusta on vaikea tehdä. Neuvoja ja lisätietoja saa omasta kunnasta kysymällä kunnan talvikunnossapidosta vastaavaa tahoa.

Jaa sosiaalisessa mediassa