Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avustajan saamisen edellytyksenä on vaikeavammaisuus. Avustaja auttaa päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella. Työtehtävien antamisessa pitää huomioida, mihin ja mitä tarkoitusta varten henkilökohtaista apua on haettu ja mihin se on myönnetty.

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle välttämättömässä avustamisessa kotona ja kodin ulkopuolella. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäin 

  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avustajan työnkuva

Henkilökohtaisen avustajan työnkuva ja työtehtävät määritellään työsopimuksessa, jonka työnantaja ja työntekijä laativat keskenään.

Lähtökohtaisesti henkilökohtaisen avustajan työtehtäviin kuuluu vaikeavammaisen työnantajan avustaminen kaikissa sellaisissa päivittäisissä toiminnoissa, joista

  • hän ei itse selviä vamman tai sairauden johdosta ja
  • jotka hän tekisi itse ilman vamman tai sairauden aiheuttamaa rajoitetta.

Vammaispalvelulain perusteella myönnetyn henkilökohtaisen avustajan työtehtävissä pitää huomioida, mihin ja mitä varten henkilökohtaista apua on haettu ja mihin tarkoitukseen se on myönnetty.

Kun henkilökohtainen apu on tarkoitettu vaikeavammaiselle päivittäisiä toimintoja varten kotiin, on luonnollista, että kodinhoidollisiin tehtäviin voi kuulua myös esimerkiksi ikkunoiden pesu, koska vaikeavammainen henkilö ei itse kykene siitä suoriutumaan.

Pääsääntöisesti henkilökohtaista apua ei myönnetä ainoastaan siivousavuksi. Tätä varten on olemassa muita sosiaalihuollon palveluita, joita voit hakea kunnan sosiaalitoimesta.

Perheenjäsen henkilökohtaisena avustajana

Lain mukaan henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen pitäisi pääsääntöisesti palkata perheen ulkopuolinen henkilö. Avustajana voi kuitenkin toimia vaikeavammaisen henkilön avopuoliso tai muu perheenjäsen, jos sitä pidetään erityisen painavasta syystä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena. Erityisen painava syy voi olla

  • vaikeus löytää ulkopuolista avustajaa.
  • äkillinen avuntarve, jos vakituinen avustaja sairastuu tai työsuhde päättyy.
  • vammaan tai sairauteen liittyvä erityinen syy esimerkiksi voimakkaasti toimintakykyyn vaikuttavissa vammoissa, joissa tarvitaan henkilökohtaiselta avustajalta sellaista vaikeavammaisen fyysisen motoriikan hallintaa tai eleiden ja tunnetilojen tulkintaa, joka ei ole mahdollista muilta kuin lähiomaiselta. Kyseessä voivat olla esimerkiksi ALS, etenevät lihassairaudet, MS-tauti tai vaikeat traumaattiset aivovammat.

  • lisäksi voimassa olevia työsuhteita on voitu jatkaa, jos niitä on pidetty vaikeavammaisen edun mukaisina.

Lähiomaisen toimiminen henkilökohtaisena avustajana arvioidaan aina yksittäistapauksellisesti huomioiden vaikeavammaisen vamman tai sairauden laatu ja muut olosuhteet. 

Jos syntyy tilanne, että perusteet lähiomaisen toimimiseksi henkilökohtaisena avustajana eivät täyty, kannattaa omasta sosiaalitoimesta hakea omaishoidontukea.

Omaishoito ja oikeus henkilökohtaiseen avustajaan

Vaikka omaishoidon tuki kohdistuu hoitoon ja huolenpitoon, se ei sulje pois vaikeavammaiselta henkilöltä oikeutta henkilökohtaiseen avustajaan. Henkilökohtaisella avulla pyritään vahvistamaan vaikeavammaisen itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja itsenäisyyttä, kun taas omaishoitoon liittyy voimakas hoidollinen lähtökohta.

Tarvearviointi sovitetaan yhteen omaishoitajan antaman hoidon ja muiden sitä tukevien palveluiden, kuten henkilökohtaisen avun kesken. Siinä arvioidaan, täyttyvätkö asiakkaan edellytykset vaikeavammaisuuden osalta henkilökohtaisen avun saamiseksi. Jos vaikeavammaisella asiakkaalla on molempien palveluiden tarvetta, tehdään sopivin palvelukokonaisuus.

Omaishoito perustuu omaishoitajan ja kunnan väliseen omaishoitosopimukseen, sen perusteella saatuun omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Kyseessä on siis kokonaisuus, jossa on niin taloudellista tukea kuin myös palveluita.

Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa on omaishoitajan antama hoidon määrä ja sisältö sekä muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden määrä ja sisältö. Henkilökohtainen apu on osa muita tarpeellisia sosiaalipalveluita ja se huomioidaan palvelusuunnitelmassa.

Sovellettavaksi voi tulla myös vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen kotiin. On muistettava, ettei vammaisen henkilön omaisella ole velvollisuutta allekirjoittaa omaishoidon tukea koskevaa sopimusta. Silloin palvelua ei voida järjestää omaishoidon tuen avulla. Jos palveluasumisen edellytykset täyttyvät, on palveluasumisen sisältö järjestettävä muulla tavoin kuin esimerkiksi henkilökohtaisella avustajalla, kotihoidolla, muilla sosiaalihuollon palveluilla tai näiden yhdistelminä.

Henkilökohtainen apu ja matkustaminen

Välttämätön avun tarve pitää aina arvioida suhteessa toimintaan. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen tarkoitettuja toimintoja varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Ulkomaanmatkat voidaan katsoa kuuluvan tähän ryhmään. Ulkomaille suuntautuvalle lomamatkalle ei säännöksen tarkoittama kuukausittainen tuntimäärä välttämättä riitä kattamaan kaikissa tilanteissa tarvittavaa välttämätöntä avun tarvetta.

Vaikeavammaisen henkilön on hakemuksessaan esitettävä avun tarpeen perustelut, mihin tarkoitukseen hän henkilökohtaista apua hakee ja miksi avun tarve on välttämätöntä. Jos vaikeavammainen tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa henkilökohtaista apua, on tähän järjestettävä henkilökohtaista apua siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä henkilökohtaisen avustajan turvin, korvataan vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.

Pääsääntöisesti korvattavaksi tulevat lakisääteiset palkkakulut. Muina kohtuullisina avustajasta aiheutuvina kuluina voi kunnan sosiaalitoimelta hakea myös mahdollisia muita matkasta aiheutuvia välillisiä kuluja, kuten matka- ja majoituskuluja.

Kustannusten korvaamiseen on kuitenkin suhtauduttu usein niukasti. Asiassa auttaa, jos korvattavat kustannukset ovat kohtuullisia. Näiltä osin myös oikeuskäytäntö on vielä vakiintumaton.

Jos henkilökohtaisen avustajan työnantaja kuuluu Hetaan – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liittoon ja näin myös liiton työehtosopimuksen soveltamisen piiriin, on matkakulukorvaukset sekä työajan joustoon liittyvät ehdot edullisemmat. Lisätietoa www.heta-liitto.fi

Henkilökohtaisen avustajan työehtosopimus

Työehtosopimuksilla sovitaan keskitetysti työsuhteen ehdoista. Työehtosopimusten soveltamisen piiriin kuuluvissa työsuhteissa noudatetaan parempia työehtoja, kuin mitä niissä työsuhteissa, joissa sovelletaan pelkästään työlainsäädäntöä.

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat hyväksyneet henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen. Sopimus on niin sanotusti normaalisitova työehtosopimus.

Työehtosopimuksella määrätään henkilökohtaisten avustajien työsuhteissa noudatettavista vähimmäisehdoista. Työehtosopimusta noudatetaan Hetan jäsenenä olevien vaikeavammaisten henkilöiden työsuhteessa oleviin henkilökohtaisiin avustajiin, joiden palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vaikeavammainen henkilö saa vammaispalvelulain perusteella korvausta ja työsopimus on tehty avustajan ja vammaisen henkilön tai tämän edustajan kanssa.

Työehtosopimuksen lisäksi työantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista noudatetaan normaaleja lakisääteisiä työoikeudellisia normeja.

Parhaiten voit parantaa työntekijäsi työehtoja sekä palkkatasoa liittymällä Hetaan, jolloin myös tulet työehtosopimuksen soveltamisen piiriin. Työehtosopimuksen noudattamisesta seuraavat kulut kuuluvat lakisääteisiin henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuviksi kuluiksi, jotka kuuluvat kunnan korvausvelvollisuuden piiriin. Lisätietoja www.heta-liitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa