Tuki auton hankintaan ja muutostöihin

Oman kunnan sosiaalitoimi voi myöntää vammaiselle henkilölle tukea auton hankintaan tai sen muutostöihin vammaispalvelulain nojalla. Silloin vamman tai sairauden takia autoon pitää olla tarvetta päivittäisissä toimissa ja tarpeen on oltava jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa.

Tuki auton hankintaan

Oman kunnan sosiaalitoimi voi korvata tai antaa käyttöön vammaispalvelulain nojalla vammaisen henkilön tarvitsemia päivittäisten toimintojen välineitä, koneita ja laitteita, jotka ovat muita kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä. Tällaisia välineitä voivat olla esimerkiksi auto, kodinkoneet tai vapaa-ajan välineet.

Tukea voidaan myöntää käytetyn tai uuden auton hankintaan. Korvaus auton hankkimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin myönnetään vammaiselle henkilölle. Edellytyksenä auton hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen on, että

  • vamman tai sairauden takia liikkumisvälineeseen on tarvetta päivittäisissä toimissa ja
  • tarve liikkumiseen on jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa.

Kunta voi myös antaa välineitä, koneita tai laitteita korvauksetta vammaisen henkilön käytettäväksi.

Korvausta voi hakea puolen vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä. On muistettava, että kyseessä on niin sanottu määrärahasidonnainen tukitoimi, johon vammaisella henkilöllä ei ole subjektiivista oikeutta.

Kunnan korvaus on sidottu ”tarpeellisiin” ja ”todellisiin” kustannuksiin eli vain kohtuullisiin, välttämättömänä pidettäviin vammasta tai sairaudesta johtuviin kustannuksiin. Kunta voi määritellä kohtuullisena pidettävän osan vammaisen hankkiman auton hankintahinnasta.

Korvattavaksi tulee vammaiselle henkilölle soveltuvan kohtuuhintaisen auton hankintahinta. Auton soveltuvuus pitää aina harkita yksittäistapauksellisesti ja siinä pitää huomioida mahdolliset erityistarpeet. Huomioitavaa on esimerkiksi auton koko. Sinne pitää mahtua tarvittavat välttämättömät apuvälineet, kuten pyörätuoli.

Vähennyksenä otetaan huomioon autoveronpalautus ja vanhasta autosta saatava hyvitys sekä muu mahdollinen tuki autoon. Tukea auton hankintaan voi hakea, vaikka henkilö ei olisi saanut autoveronpalautusta.

Tuki auton muutostöihin

Vammaisen henkilön on mahdollista saada tukea autoon tehtävien vamman kannalta välttämättömiin muutostöihin vammaispalvelulain nojalla. Sen perusteella voidaan korvata vamman vaatimia välttämättömiä muutostöitä vakiomalliseen autoon (mm. ajohallintalaitteet, ohjaustehostin, kääntyvä istuin, pyörätuolin nostolaite/hissi).

Välttämättömiä muutostöitä ovat sellaiset tekniset ratkaisut, joiden avulla vammainen henkilö voi ylipäätään käyttää autoa. Voidaan korvata myös puolet auton käyttöä helpottavien laitteiden (esim. lisälämmitin) kustannuksista.

Lain mukaan vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan, kuitenkin kunnan talousarvioon varattujen määrärahojen sallimissa rajoissa.

Autoon liittyvien tukien hakeminen

Vammaispalvelulain mukaisia tukia haetaan kirjallisesti oman kunnan sosiaalitoimesta. Hakemus on joko vapaamuotoinen hakemus tai määrätty lomake.

Hakemuskaavakkeita vammaispalvelujen mukaisiin tukiin (tuki auton hankintaan, auton apuvälineisiin ja muutostöihin) löytyy esimerkiksi kuntien sivuilta tai hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi terveydenhuollon asiantuntijan, kuten lääkärin, kuntoutusohjaajan tai fysioterapeutin lausunto.

Kannattaa olla hyvissä ajoin ennen auton ostoa yhteydessä omaan sosiaalityöntekijään. Auton hankinnan tuki on kunnan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Tukea on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Tarve auton hankinnan tukemisesta on hyvä kirjata myös palvelusuunnitelmaan, jonka lisäksi tarvitaan erillinen hakemus.

Tuen hakeminen uudelleen

Kunta ei voi yleisohjeillaan määrätä sitä, milloin auto voidaan vaihtaa eikä evätä korvausta sillä perusteella, että vammaiselle henkilölle on aikaisemmin maksettu korvauksia kyseiseen tarkoitukseen.

Vammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada tukea auton vaihtoon niissä tapauksissa, joissa auto ei enää vastaa vamman tai sairauden aiheuttamaa tarvetta liikkumisessa.

Vammaisella henkilöllä pitää korvauksen saamiseksi kuitenkin olla perusteltu syy auton vaihtamiseen ja auton tarpeeseen. Hakiessaan tukea henkilön on pystyttävä selvittämään edellytykset ja perusteet auton vaihtoon.

Edellytyksenä auton hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi vammaispalvelulain nojalla on vammasta tai sairaudesta aiheutuva liikkumisvälineen tarve siten, että vammainen henkilö pystyy osoittamaan tarpeen olevan jatkuva, päivittäinen tai usein toistuva.

Auton hankintaan saatavat tuet sekä tuet apuvälineisiin ovat kunnan yleiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvia tukia, eli ne ovat kunnan määrärahoihin sidottuja. Kunta voi myös kohdentaa määrärahojaan silloin, kun on kyse määrärahasidonnaisesta tukitoimesta tai palvelusta.

Auton vaihtaminen

Vammaisella henkilöllä on oikeus vaihtaa auto uudempaan malliin tai hankkia kokonaan uusi auto. Korvauksen saamisen edellytyksenä on kuitenkin että aikaisemmin myönnetty auto ei vastaa enää sairaudesta tai vammasta aiheutuvaa tarvetta.

Laitteen toimintakyky on vähentynyt tai vamma tai sairaus edennyt siten, ettei laite enää sovellu siihen tarkoitukseen, mihin se on alun perin myönnetty.

Perusteltu syy voi olla myös lisäksi auton vaihdolle esimerkiksi auton kunto, siihen liittyvät käyttövarmuusongelmat tai sen vahingoittuminen korjauskelvottomaksi. Myös hakijana olevan vammaisen henkilön muut olosuhteet voivat vaikuttaa siihen, että vanha auto ei enää vastaa tilojensa puolesta tarkoitustaan esimerkiksi vammaisen henkilön vamma on edennyt ja tarvitaan sähköpyörätuolia, jonka johdosta auton tulee olla kokoluokaltaan tilavampi.

Tarpeen muuttuminen tulee hakemuksen yhteydessä aina pystyä osoittamaan. Pelkästään käyttömukavuus, taloudellinen syy tai muu vammaan tai sairauteen liittymätön peruste ei oikeuta korvaukseen.  

Autoon tehtyjen muutostöiden tai lisälaitteiden katsastaminen

Uusi ajoneuvo rekisteröintikatsastetaan lisävarusteineen ennen rekisteröintiä ja rekisterissä oleva ajoneuvo muutoskatsastetaan vastaavasti lisävarusteineen aina, jotta rekisteritiedot olisivat ajoneuvon mukaiset.

Ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa voidaan hyväksyä poikkeuksia vammaisen kuljettajan ja matkustajan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon erikoislaitteille sillä ehdolla, etteivät ne vaaranna merkittävästi turvallisuutta.

Ajoneuvon tekninen hyväksyminen tehdään katsastustoimipaikalla. Erityisesti katsastuksessa kiinnitetään huomiota paikkalukuun ja pyörätuolin kiinnitysjärjestelmiin, mutta myös tietenkin nostimeen ja sen turvallisuuteen.

Pelkästään mekaaniset laitteet voidaan hyväksyä ilman erillisiä selvityksiä tarkastamalla rakenteen lujuus, toimivuus ja kiinnitys sekä silmämääräisesti että koeajossa.

Kun kyseessä on elektroninen tai hydraulinen laite, voi katsastaja vaatia kirjallisen selvityksen laitteen toiminnasta. Selvitykseksi riittää esimerkiksi laitteen valmistajan antama todistus varusteen toiminnasta ja käytöstä.

Lisävarusteen tai apuvälineen myyneeltä liikkeeltä kannattaa hankkia todistus tai muu selvitys varusteen tai välineen toiminnasta. Hyväksytyt varusteet ovat testattuja ja näin ollen niiden turvallisuustaso on myös korkeampi.

Lisätiedot www.trafi.fi