Kansalaistorin Ei myytävänä! -tapahtuma. Kuvituskuva.

Vammaisten oikeudet

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artikla 1 toteaa: "Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä."

Vammaisille henkilöille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin kansalaisille. Vammaisuus tai sairaus ei saa olla itsessään perusteena erilaiselle kohtelulle. Suomen perustuslain mukaan valtiovallan tulee turvata kaikkien kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Suomen perustuslaki, turva yhdenvertaisuudelle

Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tällä yleisellä säännöksellä ilmaistaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva pääperiaate. Siihen sisältyy mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. Lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa henkilöitä tai henkilöryhmiä muita edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan.

YK:n lippu salossa. Kuvituskuva.

YK:n vammaissopimus

YK:n vammaissopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016. Tämä tarkoittaa sitä, että kansainvälistä sopimusta vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista on noudatettava lakina. Tähän on koottu tiivistetysti Teesit Invalidiliiton YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirjan uudistetusta versiosta 2019.
Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.

Perustuslaki ja yhdenvertaisuus

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tällä ilmaistaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva periaate. Yhdenvertaisuussäännöstä täydentää perustuslain syrjintäkielto.
Oikeustalo. Kuvituskuva.

Oikeussuojakeinot sosiaalipalveluissa

Sosiaalipalvelut ovat julkisen vallan järjestämiä. Julkisista sosiaalipalveluista ja vammaispalveluista on säädetty laissa. Kun viranomainen järjestää näitä laissa säädettyjä sosiaalipalveluita, on kyse julkisen vallan käyttämisestä. Viranomaisen toiminnan ja julkisen vallan käytön on aina pohjauduttava lakiin. Samanaikaisesti asiakkaalla on oikeus oikeusturvaan. Yksi oikeusturvan muodoista on oikeussuojakeinot. Kerromme tässä lyhyesti asiakkaan oikeussuojakeinoista sosiaalipalveluissa.
Lakikirja ja kokousnuija. Kuvituskuva.

Yhdenvertaisuus terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa hoidetaan vuosittain paljon potilaita. Se on luonteeltaan käytännön toimintaa, jossa ei tehdä kirjallisia hallintopäätöksiä. Potilaalla on oikeus kuitenkin vaikuttaa palvelujensa sisältöön terveydenhuollossa ilmoittamalla tyytymättömyytensä niihin ja pyytämällä tarkempia perusteluja hoitoratkaisuista. Potilasasiakirjoihin tehdään tarkasti hoitoratkaisuja koskevia merkintöjä, jotka potilas voi pyytää nähtäväksi.
Paita jossa inva-merkki. Kuvituskuva.

Vammaispalvelut ja sosiaalihuoltolaki

Vammaisten henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen kuuluu usein monenlaisia eri palveluja ja tukitoimia, joita voi olla tuottamassa ja järjestämässä useampi taho. Vammaisten, kuten muidenkin henkilöiden tarvitsemat sosiaalipalvelut järjestetään ensisijaisesti osana yleistä palvelujärjestelmää sosiaalihuoltolain mukaisesti. Vasta siinä vaiheessa, kun sosiaalihuollon palvelut eivät ole riittäviä ja sopivia, tulee arvioitavaksi vammaispalveluiden tarve ja niiden järjestäminen.

Ihmisoikeusselonteossa vammaisten ihmisoikeudet esille

Invalidiliitto antoi lausuntonsa ulkoministeriössä valmistelussa olevaan valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoon. Invalidiliitto painotti lausunnossaan YK:n vammaissopimuksen nykyistä vahvempaa käytännön soveltamista, toimeenpanoa ja käytännön toteuttamista vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien tilan parantamiseksi.