Vammaispalvelulaki

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat sosiaalipalvelut järjestetään ensisijaisesti osana yleistä palvelujärjestelmää sosiaalihuoltolain mukaisesti. Toissijaisesti palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla.

Vammaispalvelulaki on ensisijainen suhteessa kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevaan lakiin. Vammaispalveluista on säädetty laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Vammaisen henkilön kotikunta on vastuussa palvelujen järjestämisestä.

Palveluiden ja tukitoimien järjestäminen

Vammaispalvelulain mukaan vammaisella tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuus tai vaikeavammaisuus määritellään vammaispalvelulaissa tai -asetuksessa erikseen jokaisen palvelun ja tukitoimen kohdalla.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avuntarve, mikä tapahtuu palvelutarpeen selvittämisellä ja palvelusuunnitelmalla.

Osa vammaispalvelulain mukaisista palveluista on säädetty kuntien erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus saada näitä palveluja. Erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisia palveluja ja tukitoimia ovat vammaispalvelulaissa

 • kuljetuspalvelut
 • palveluasuminen
 • henkilökohtainen apu
 • päivätoiminta
 • asunnon muutostyöt
 • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet.

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat vammaispalvelulaissa

 • kuntoutusohjaus
 • sopeutumisvalmennus
 • korvaus päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista
 • korvaus ylimääräisistä vaatekustannuksista
 • erityisravintokustannukset
 • muut vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet.

Lisätietoja 

Vammaislainsäädännön uudistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa vammaislainsäädännön. Tarkoitus on yhdistää vammaispalvelu- ja kehitysvammalait. Kyse on pitkään tavoitellusta uudistuksesta, jonka lähtökohta on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Tavoitteena on säilyttää nykyiset hyvin perusoikeuksia turvaavat, vahvat oikeudet, kuten oikeus palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja liikkumista tukeviin palveluihin. Lisäksi tavoitteena on kehittää muun muassa henkilökohtaista apua ja lyhytaikaista huolenpitoa sekä valmennusta ja tukea uudenlaisena palveluna. Vammaislainsäädännön uudistaminen perustuu hallitusohjelmaan.

Uudistuksella yhdistetään vammaispalvelulaki sekä kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi. Uuden vammaislain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2020.

Lisätietoja

Jaa sosiaalisessa mediassa