kuvassa piirretty auto ja nippu seteleitä

Autoilun verotuet

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää palautusta tai huojennusta auton hintaan sisältyvästä autoverosta. Palautusta voi saada näkö- tai liikuntavammainen henkilö, jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee.

Ajoneuvoveron perusverosta vapautuksen voi saada henkilö:

 • jolla on voimassa oleva vammaisen pysäköintilupa
 • joka kuljettaa vammaista ihmistä, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa
 • jolle on myönnetty autoveronpalautus

Tällä sivulla käsittelemme autoveron palautusta ja autoveron veronhuojennusta. Autoveron palautuksesta löydät vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Kuka voi saada autoveron palautusta? Paljonko autoveron palautuksen määrä on? Miten palautusta haetaan? Mitkä asiakirjat pitää liittää ennakkopäätöshakemukseen? Miten voi saada autoveroa takaisin jo hankitusta ja käytetystä autosta? Miten pitää toimia, kun on myönteisen ennakkopäätöksen saatuaan ostanut auton? Entä jos saa kielteisen päätöksen? Voivatko muut perheenjäsenet käyttää autoa?

Autoveron palautus

Autoveron palautuksen saajat

Autoverolain 51 pykälän mukaan vammaiselle henkilölle voidaan myöntää palautusta auton hintaan sisältyvästä autoverosta joko kokonaan tai osittain. Palautusta voi saada näkö- tai liikuntavammainen henkilö, jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia.

Palautusta on mahdollista hakea seuraavin edellytyksin:

 • pysyvästä liikunta- tai näkövammasta aiheutuva haitta on vähintään 80 %.

Seuraavissa tapauksissa lisäehtona on, että auton hankinta on olennaisen tarpeellinen työn, toimen tai ammattiin valmistumista varten opiskeluun:

 • pysyvästä invaliditeetista aiheutuva haitta on vähintään 60 %.
 • alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuudesta johtuen liikuntakyvyn alenema on 40 %.

Autoveron palautuksen voi saada hakijan omistukseen tai haltijuuteen Suomessa ensi kertaa rekisteröidystä autosta. Osamaksulla hankittaessa autovero palautetaan kuitenkin kokonaisuudessaan kun rekisteritodistukseen on hakija merkitty auton omistajaksi.
Hakijan ei itse tarvitse toimia auton kuljettajana. 

Autoveron palautuksen määrä

Palautettavan autoveron enimmäismäärä on 3 770 euroa, kun palautus myönnetään 80-prosenttisen liikunta- tai näkövamman tai 60-prosenttisen pysyvän invaliditeetin perusteella. Jos henkilö tarvitsee vammansa vuoksi välttämättä automaattivaihteista autoa, on palautettavan veron enimmäismäärä 4 980 euroa.

Liikuntavamman ollessa 40 % alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuuden perusteella, palautus on 60 % autoverosta, kuitenkin enintään 2 460 euroa.
Invaliditeetin vuoksi ajoneuvon valmistamisen jälkeen asennetut varusteet voivat vaikuttaa autoveroa korottavasti. 

Autoveron palautuksen hakeminen

Päätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea ennen kuin auto on rekisteröity hakijan nimiin tai jo ennen auton hankkimista ennakkopäätöksenä.
Autoveron palautusta haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella Verohallinnosta. 

Kirjallinen autoveronpalautushakemus lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto / Autoverotus
PL 1000
10901 Hanko

Lisätietoja saa Verohallinnon autoverotusneuvonnasta numerosta 029 497 150 tai Verohallinnon sivuilta.

Muita auton hintaan sisältyviä veroja, kuten tullia, arvonlisäveroa tai käyttövoimaveroa (dieselvero) ei palauteta.

Autoveron ennakkopäätöshakemukseen liitettävät asiakirjat

Autoveron palautushakemukseen on liitettävä:

1. Lääkärinlausunto vamman laadusta, kuvaus toimintakyvystä ja toiminnallisesta haitasta (mieluiten SV-B-lomake).

2. Oikeaksi todistettu jäljennös hakijan ajokortista. Hakijan vaikean vamman vuoksi kuljettajana voi toimia perheenjäsen tai joku muu samassa taloudessa asuva henkilö. Tässä tapauksessa tarvitaan jäljennös kuljettajan ajokortista ja selvitys siitä, että kuljettajaksi ilmoitetulla on käytännössä mahdollisuus toimia kuljettajana. Lisäksi tarvitaan selvitys siitä, kuinka paljon kuljettaja käyttää autoa omiin tarkoituksiinsa.

3. Selvitys auton olennaisesta tarpeesta toimen tai työn hoitamisessa tai ammattiin opiskelussa. Työnantajan, koulun tai muun luotettavan tahon antamasta todistuksesta pitää käydä ilmi muun muassa

 • työsuhteen tai opiskelun kestoaika
 • työ- ja opiskelumatkan pituus
 • mahdollisuus yleisten kulkuneuvojen käyttöön
 • auton tarve työmatkalla ja työn hoitamisessa.

Itsenäisen ammatinharjoittajan, provisiopalkalla tai muun palkkion perusteella tai tilapäisissä työsuhteissa työskentelevän tai luottamustoimia hoitavan on esitettävä selvitys ansiotuloistaan sekä verottajan selvitys edellisen vuoden ansiotuloista.

Jos palautusta haetaan vähintään 80 % liikuntavamman perusteella, hakemukseen ei tarvitse välttämättä liittää työnantajan tai oppilaitoksen antamaa selvitystä.

Liitteeksi on kuitenkin tehtävä yksityiskohtainen selvitys siitä, millaisilla matkoilla, miten pitkillä ja kuinka usein autoa tarvitsee. Perusteena ovat erilaisista henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat matkat.

4. Kirjallinen ilmoitus autoveron määrästä, arvonlisäverosta sekä verotuspäivästä ja -paikasta (selvityksen saa auton myyneeltä liikkeeltä).

5. Jäljennös auton rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta, josta selviää, että hakija on autoa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty auton omistajaksi, tai jos auto on ostettu osamaksulla, ensirekisteröinnin haltijuus on muutettu omistajuudeksi.

6. Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) todistus siitä, että sille on tehty ilmoitus auton myynnistä, jos hakija on saanut veronpalautusta edellisestä autosta eikä sen ensirekisteröinnistä ole kulunut kolme vuotta luovutuspäivään mennessä.

Palautus jo hankitusta autosta

Autoveron palautusta voi hakea jo ostetusta Suomeen ensirekisteröidystä autosta. Sitä on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa rekisteröintipäivästä lukien tai jos auto on ostettu osamaksulla, siitä kun hakija on tullut auton yksinomistajaksi.

Kun autoveron palautusta haetaan auton ostamisen ja rekisteröimisen jälkeen, auton rekisteröintitodistus on uusittava ennen autoveron palautuksen hakemista.

Palautus käytetystä autosta

Autoverolaki antaa mahdollisuuden autoveron palautukseen myös käytetylle autolla, kun kyseessä on käytettynä maahantuotu ajoneuvo, joka rekisteröidään ensi kertaa Suomessa. Suomessa ostetusta jo rekisterissä olevasta vanhasta autosta ei ole mahdollisuutta saada palautusta.

Myönteisen autoveron palautuspäätöksen jälkeen

Kun henkilö on myönteisen ennakkopäätöksen saatuaan ostanut auton, Verohallinnon autoverotukseen on toimitettava:

 1. Verohallinnon alkuperäinen päätös.
 2. Jäljennös auton rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta, jossa on merkintä veronpalautuksesta ja josta selviää, kuka on autoa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty auton haltijaksi tai omistajaksi.
 3. Ilmoitus autoveron lopullisesta määrästä. Ilmoituksessa on oltava myös auton merkki, malli ja valmistusnumero sekä verotuspäivä, -paikka ja -numero (esim. jäljennös kauppalaskusta).

Autovero palautetaan hakijan tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa asiamiehen (esim. autoliike) ilmoittamalle pankkitilille. Ennakkopäätös on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä lukien.

Säännökset edellyttävät, että henkilö, joka ei pidä autoa omistuksessaan vähintään kolmea vuotta rekisteröintipäivästä lukien, joutuu maksamaan hänelle palautetun autoveron tai osan siitä takaisin. Jos auto myydään ennen kuin on kulunut kolme vuotta ensirekisteröinnistä, asiasta on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom), joka perii myyjältä sen osan autoverosta takaisin, joka ei ole kuoleutunut luovutuspäivään mennessä.

Valitus kielteisestä päätöksestä

Saamaansa päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Veron määräämistä tai palauttamista koskeviin päätöksiin on haettava ensin muutosta oikaisuvaatimuksella.

Muiden perheenjäsenten mahdollisuus käyttää autoa

Yleisenä edellytyksenä autoveron palautukselle pidetään sitä, että auto tulee hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät muut perheenjäsenet saisi lainkaan käyttää autoa. Tarkoituksena on kuitenkin, että auto on pääasiassa hakijan käytössä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä syntyneen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kahta autoa ei perheessä välttämättä tarvitse olla, vaikka vammaisen henkilön käytössä olevasta autosta on palautettu autoveroa invaliditeetin perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi perheen muut jäsenet voivat käyttää autoa harrastusmenoihin ja kaupassa käynteihin.
 

Autoveron veronhuojennus

Autoverosta on mahdollista saada huojennusta autoverolain pykälän 50 mukaan, jos hakija ei täytä autoverolain pykälän 51 mukaisia edellytyksiä, mutta auto on hänelle henkilökohtaisen liikkumisen vuoksi olennaisen tarpeellinen. Tällä perusteella huojennuksia on myönnetty muun muassa vanhemmille, joille auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen. 

Hakemukseen on liitettävä samat asiakirjat kuin haettaessa pykälän 51 mukaista veronpalautusta. Hakemusta käsiteltäessä kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Hakijan tai hänen perheenjäsenensä liikkumista estävään tai sitä merkittävästi rajoittavan vamman laatuun ja vaikeusasteeseen.
 • Ajoneuvon tarpeeseen, sen sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen vammaisen kuljettamisessa.
 • Perheen taloudelliseen ja muuhun sosiaaliseen asemaan (hakemuksen liitteeksi selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta tai asuinkunnan sosiaaliviranomaisen antaman selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta).

Vapaamuotoinen veronhuojennushakemus lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
PL 40
00052 Vero

Lisätietoja saa Verohallinnon autoverotusneuvonnasta numerosta 029 497 150 tai Verohallinnon sivuilta.

HUOM! Autoverolain 50 §:n nojalla tehtyihin päätöksiin ei voi hakea muutosta.