Leikkiauton vieressä kasa rahoja ja taskulaskin. Kuvituskuva.

Autoveron palautus

Autoverolain mukaan voidaan vammaiselle henkilölle myöntää vapautus tietyin kriteerein auton perusverosta.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista:

Autoveron palautuksen hakeminen

Autoveron palautuspäätös

Autoveron palautuksen hakeminen

Kuka voi saada autoveron palautusta?

Autoverolain 51 §:n mukaan vammaiselle henkilölle voidaan myöntää palautusta auton hintaan sisältyvästä autoverosta joko kokonaan tai osittain. Palautusta voi saada näkö- tai liikuntavammainen henkilö, jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia.

Autoveron palautuksen voi saada hakijan omistukseen tai haltijuuteen Suomessa ensi kertaa rekisteröidystä autosta. Osamaksulla hankittaessa autovero palautetaan kuitenkin kokonaisuudessaan, kun rekisteritodistukseen on hakija merkitty auton omistajaksi.
Hakijan ei itse tarvitse toimia auton kuljettajana. 

Palautusta voi hakea, jos pysyvästä liikunta- ja näkövammasta aiheutuva haitta on vähintään 80 %. Tilanteissa, jolloin auton hankinta on olennaisen tarpeellista työn, toimen tai ammattiin valmistumista varten opiskeluun, pysyvä haitta-aste on 60 % tai alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuudesta johtuen liikuntakyvyn alenema on 40 %.

Paljonko autonveron palautus on?

Palautettavan autoveron enimmäismäärä on 3 770 euroa, kun palautus myönnetään 80-prosenttisen liikunta- tai näkövamman tai 60-prosenttisen pysyvän invaliditeetin perusteella. Jos henkilö tarvitsee vammansa vuoksi välttämättä automaattivaihteista autoa, on palautettavan veron enimmäismäärä 4 980 euroa.

Liikuntavamman ollessa 40 % alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuuden perusteella, palautus on 60 % autoverosta, kuitenkin enintään 2 460 euroa. Invaliditeetin vuoksi ajoneuvon valmistamisen jälkeen asennetut varusteet voivat vaikuttaa autoveron palautusta korottavasti. 

Miten autoveron palautusta haetaan?

Päätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea ennen kuin auto on rekisteröity hakijan nimiin tai jo ennen auton hankkimista ennakkopäätöksenä.

Autoveron palautusta haetaan verohallinnosta:

  1. Vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella 
  2. Hakemuslomakkeella

Autoveronpalautushakemus lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto / Autoverotus
PL 1000
10901 Hanko

Lisätietoja saa verohallinnon autoverotusneuvonnasta numerosta 029 497 150. Lisätietoa löytyy myös verohallinnon sivuilta. Muita auton hintaan sisältyviä veroja, kuten tullia, arvonlisäveroa tai käyttövoimaveroa (dieselvero) ei palauteta.

Mitä asiakirjoja hakemukseen liitetään?

1. Lääkärinlausunto vamman laadusta, kuvaus toimintakyvystä ja toiminnallisesta haitasta (mieluiten SV-B-lomake).

2. Oikeaksi todistettu jäljennös hakijan ajokortista. Hakijan vaikean vamman vuoksi kuljettajana voi toimia perheenjäsen tai joku muu samassa taloudessa asuva henkilö. Tässä tapauksessa tarvitaan jäljennös kuljettajan ajokortista ja selvitys siitä, että kuljettajaksi ilmoitetulla on käytännössä mahdollisuus toimia kuljettajana. Lisäksi tarvitaan selvitys siitä, kuinka paljon kuljettaja käyttää autoa omiin tarkoituksiinsa.

3. Selvitys auton olennaisesta tarpeesta toimen tai työn hoitamisessa tai ammattiin opiskelussa. Työnantajan, koulun tai muun luotettavan tahon antamasta todistuksesta pitää käydä ilmi muun muassa

  • työsuhteen tai opiskelun kestoaika
  • työ- ja opiskelumatkan pituus
  • mahdollisuus yleisten kulkuneuvojen käyttöön
  • auton tarve työmatkalla ja työn hoitamisessa.

Itsenäisen ammatinharjoittajan, provisiopalkalla tai muun palkkion perusteella tai tilapäisissä työsuhteissa työskentelevän tai luottamustoimia hoitavan on esitettävä selvitys ansiotuloistaan sekä verottajan selvitys edellisen vuoden ansiotuloista.
Jos palautusta haetaan vähintään 80 % liikuntavamman perusteella, hakemukseen ei tarvitse välttämättä liittää työnantajan tai oppilaitoksen antamaa selvitystä.

Liitteeksi on kuitenkin tehtävä yksityiskohtainen selvitys siitä, millaisilla matkoilla, miten pitkillä ja kuinka usein autoa tarvitsee. Perusteena ovat erilaisista henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat matkat.

4. Kauppasopimuksen jäljennös ja mikäli auto on hankittu ulkomailta tarvitaan lisäksi jäljennös veropäätöksestä.

5. Mikäli auto on ostettu osamaksulla, tarvitaan todistus, että ensirekisteröinnin haltijuus on muutettu omistajuudeksi.

6. Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) todistus siitä, että sille on tehty ilmoitus auton myynnistä, jos hakija on saanut veronpalautusta edellisestä autosta eikä sen ensirekisteröinnistä ole kulunut kolme vuotta luovutuspäivään mennessä.

Autoveron palautuspäätös

Palautus jo hankitusta ja käytetystä autosta

Autoveron palautusta voi hakea jo ostetusta Suomeen ensirekisteröidystä autosta. Sitä on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa rekisteröintipäivästä lukien tai jos auto on ostettu osamaksulla, siitä kun hakija on tullut auton yksinomistajaksi. Kun autoveron palautusta haetaan auton ostamisen ja rekisteröimisen jälkeen, auton rekisteröintitodistus on uusittava ennen autoveron palautuksen hakemista.

Autoverolaki antaa mahdollisuuden autoveron palautukseen myös käytetylle autolla, kun kyseessä on käytettynä maahantuotu ajoneuvo, joka rekisteröidään ensi kertaa Suomessa. Suomessa ostetusta jo rekisterissä olevasta vanhasta autosta ei ole mahdollisuutta saada veronpalautusta.

Myönteisen autoveron palautuspäätöksen jälkeen

Kun henkilö on myönteisen ennakkopäätöksen saatuaan ostanut auton, Verohallinnon autoverotukseen on toimitettava:

  1. Verohallinnon alkuperäinen päätös.
  2.  Jäljennös auton rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta, jossa on merkintä veronpalautuksesta ja josta selviää, kuka on autoa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty auton haltijaksi tai omistajaksi.
  3. Ilmoitus autoveron lopullisesta määrästä. Ilmoituksessa on oltava myös auton merkki, malli ja valmistusnumero sekä verotuspäivä, -paikka ja -numero (esim. jäljennös kauppalaskusta).

Autovero palautetaan hakijan tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa asiamiehen (esim. autoliike) ilmoittamalle pankkitilille. Ilmoituksen tilitiedoista voi tehdä sähköisesti verohallintoon.  Ennakkopäätös on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä lukien.

Säännökset edellyttävät, että henkilö, joka ei pidä autoa omistuksessaan vähintään kolmea vuotta rekisteröintipäivästä lukien, joutuu maksamaan hänelle palautetun autoveron tai osan siitä takaisin. Jos auto myydään ennen kuin on kulunut kolme vuotta ensirekisteröinnistä, asiasta on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom), joka perii myyjältä sen osan autoverosta takaisin, joka ei ole kuoleutunut luovutuspäivään mennessä.

Valitus kielteisestä päätöksestä

Saamaansa päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Veron määräämistä tai palauttamista koskeviin päätöksiin on haettava ensin muutosta oikaisuvaatimuksella.

Voivatko muut perheenjäsenet käyttää autoa?

Yleisenä edellytyksenä autoveron palautukselle pidetään sitä, että auto tulee hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät muut perheenjäsenet saisi lainkaan käyttää autoa. Tarkoituksena on kuitenkin, että auto on pääasiassa hakijan käytössä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä syntyneen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kahta autoa ei perheessä välttämättä tarvitse olla, vaikka vammaisen henkilön käytössä olevasta autosta on palautettu autoveroa invaliditeetin perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi perheen muut jäsenet voivat käyttää autoa harrastusmenoihin ja kaupassa käynteihin.

Jaa sosiaalisessa mediassa