kuva jossa oikeustalo teksti

Oikeussuojakeinot sosiaalipalveluissa

Jos saat kielteisen päätöksen vammaispalveluista, niin sinulla on käytössä lain turvaamat oikeussuojakeinot. Menettely on pääasiassa kirjallista, jos suullisesti yhteisymmärrykseen ei viranomaisen kanssa päästä.

Sosiaalipalveluiden erityispalveluista, kuten vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisista tukitoimista viranomaisen on annettava kirjallinen muutoksenhakukelpoinen päätös. Päätökseen on liitettävä selkeä muutoksenhakuohje. 

Oikaisuvaatimus

Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä sosiaaliviranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle elimelle.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmä voi olla vapaamuotoinen. Siitä on kuitenkin aina selvittävä 

  • Valituksen kohde: mitä päätöstä valitus koskee, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi sekä perusteet.
  • Hakijan perustiedot: valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot tai vastaavasti asiamiehen valtakirja ja yhteystiedot, allekirjoitus sekä liitteet kuten esimerkiksi lääkärintodistus vammasta tai sairaudesta.

Valitus hallinto-oikeuteen

Sosiaalilautakunnan antaman päätöksen jälkeen on mahdollisuus tehdä valitus 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista alueelliseen hallinto-oikeuteen.

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Alueellisen hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen on mahdollista valittaa 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos valituksen tekijä saa ennakkoluvan.

llman ennakkolupaa voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain tietyissä asiaryhmissä. Niihin kuuluvat vammaispalvelulain nojalla määräytyvät tietyt sosiaalipalvelut, joita nimitetään subjektiivisiksi oikeuksiksi.

Muistutus 

Sosiaalihuollon asiakaslain nojalla asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Sosiaalipalveluihin tyytymättömällä asiakkaalla on mahdollisuus tehdä muistutus sosiaalipalveluiden johtajalle. Häntä avustaa muistutuksen teossa tarvittaessa sosiaaliasiamies. Muistutukseen on annettava perusteltu ja asiaan kuuluva ratkaisu kohtuullisessa ajassa.

Hallintokantelu


Sosiaalipalveluihin tyytymättömällä asiakkaalla ovat käytettävissä hallintokantelu ja kantelu sekä aluehallintovirastoon että ylimmille laillisuusvalvojille eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille. He valvovat, onko lakia noudatettu viranomaistoiminnassa. Eduskunnan oikeusasiamiehelle on säädetty laissa erityistehtävä vammaisten henkilöiden suojelusta YK:n vammaissopimukseen perustuen.

THL:n vammaispalveluiden sähköinen käsikirja, muutoksenhaku, muistutus, kantelu.

Hallintoriitamenettely

Sosiaalipalveluiden asiakas voi hakea kunnalta korvauksia myös tekemällä hallintoriitahakemuksen alueelliseen hallinto-oikeuteen. Tämä on mahdollista, jos hän on omalla kustannuksellaan hankkinut sosiaalipalvelun, jonka hän katsoo kuuluvan kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvelvollisuuteen.

Jaa sosiaalisessa mediassa