useita ihmisiä pöyrätuoleissa

Apuvälineet

Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön sujuva arki ja hyvä elämänlaatu edellyttävät toimivia apuvälineitä. Ne auttavat selviytymään itsenäisesti kotona ja kodin ulkopuolella sekä ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä. Apuvälineiden avulla voidaan edistää kuntoutumista, tukea, ylläpitää sekä parantaa liikkumis- ja toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa.

YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksessa apuvälineistä on säädetty monin tavoin. Ensinnäkin artiklassa 20 (Henkilökohtainen liikkuminen) edellytetään toimia vammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen varmistamiseksi muun muassa helpottamalla hyvälaatuisten liikkumisen apuvälineiden saatavuutta vammaisille. Toiseksi kuntoutusartikla 26 edellyttää toimia, joilla edistetään kuntoutukseen liittyvien apuvälineiden saatavuutta, tuntemusta ja käyttöä. YK:n vammaissopimus on lakitasoisena voimassa.

Terveydenhuollon apuvälinepalveluista löydät lisää tietoa Terveyskylä.fi-sivulta.

Päävastuu julkisen terveydenhuollon apuvälinepalvelujen järjestämisessä on kunnilla ja kuntayhtymillä. Terveydenhuollon apuvälinepalvelut järjestetään maksutta terveydenhuoltolain mukaan osana lääkinnällistä kuntoutusta.

Miten toimin, jos tarvitsen apuvälinettä?

  1. Ole yhteydessä julkiseen terveydenhuoltoon apuvälineen saamiseksi.
  2. Hanki lääkärinlausunto toimintakyvyn arvioimiseksi apuvälinettä varten.
  3. Osallistu apuvälineen tarpeen arviointiin yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Miten toimin, kun saan myönteisen apuvälineratkaisun?

  1. Toimi terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti, esim. käänny maksusitoumuksessa mainitun palveluntuottajan puoleen.
  2. Kun apuväline on hankittu, sovitettu ja luovutettu käyttöösi, perehdy siihen liittyvään ohjeistukseen.
  3. Jos apuvälinettä pitää huoltaa tai korjata, ota yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön ja apuvälineen palveluntuottajaan.
  4. Jos apuväline pitää uusia, ota yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön.
  5. Jos apuvälineen palautuksesta on sovittu, palauta se terveydenhuollon toimintayksikköön.

Kela korvaa kotoa apuvälinepalveluihin tehdyn edestakaisen matkan sosiaalivakuutuksesta lainsäädännön mukaisesti. Lähtökohtaisesti edellytetään apuvälineen käyttäjän matkustavan mukana matkalla.

Apuvälineasetuksen mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää asiakkaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään.

Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat oikea-aikaisuus, käyttäjälähtöisyys sekä asiakkaan yksilölliset tavoitteet ja tarpeet omalle toiminnalleen, hänen toimintakykynsä ja toimintaympäristönsä.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten asiakas pystyy osallistumaan itse tärkeänä pitämiin ja oman elämän kannalta keskeisiin jokapäiväisiin toimintoihin. Apuvälineiden tarve tulee ottaa huomioon, kun laaditaan kuntoutus- tai hoitosuunnitelmia.

Apuvälineitä koskevaa lainsäädäntöä

Apuvälinemessut

Joka toinen vuosi järjestettävät Apuvälinemessut ovat alan suuri messu- ja seminaaritapahtuma Suomessa. Lue lisää Apuvälinemessuista apuvaline.info-sivulta.

Avustajakoirat

Avustajakoira koulutetaan avustamaan liikkumis- tai toimimisesteistä henkilöä monissa päivittäisissä toimissa. Avustajakoira toimii toimintaesteisen henkilön liikkumisen tukena avustaen käyttäjää tarpeen mukaan itsenäisessä seisomisessa, kävelyssä, nousemisessa tai manuaalipyörätuolin liikuttamisessa. Avustajakoira toimii käyttäjänsä käsinä ja jalkoina eli avaa ja sulkee hänelle ovia, noutaa hänen ulottuvilleen tavaroita, kuten lompakon, puhelimen, hoitajakutsun sekä avustaa riisumisessa ja pukemisessa ja esimerkiksi hissi- tai valokytkinten painamisessa jne.

Lue lisää avustajakoirista Invalidiliiton kotisivuilta.