Käsi piirtää kynällä ihmishahmoja ja ympyröitä. Kuvituskuva.

Sote-uudistus

Yhteiskunnassa on vireillä Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti mittava sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllinen ja rakenteellinen uudistus, ns. sote-uudistus. Sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Nykyisin ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Hoitoon ja palveluihin pääsyä joutuu odottamaan ja palvelupolku voi olla katkonainen.

Kestävä hyvinvointi edellyttää yhteensovitettujen ja laadukkaiden sote-palvelujen turvaamista kaikille suomalaisille. Sote-uudistus tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville. Uudistukseen sisältyy myös laaja tulevaisuuden sosiaali- ja terveys -ohjelma. 

Uudistuksilla tulee olemaan iso vaikutus vammaistenkin ihmisten elämään. Invalidiliitto vaikuttaa aktiivisesti uudistuksen valmisteluun pitäen esillä liikuntavammaisten ja toimintaesteisten ihmisten näkökulmia ja on mukana proaktiivisesti lainsäädännön kehittämisessä sekä siihen liittyvissä kehittämishankkeissa. 

Sote-uudistuksesta

Sote-uudistus parantaisi erityisesti monialaisten palvelutarpeiden asiakkaiden edellytyksiä saada yhdenvertaisesti yksilöllisiä sote-palveluita, kun toimijamäärä vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten sote-palvelujen toimeenpanossa vähenee.

Esitetyt rakenteet luovat nykyistä paremmat mahdollisuudet niin resurssoinnin, kuin erityisosaamisen syntymiselle ja kerryttämiselle, jotka molemmat ovat nykyään ongelmia vammaisten ihmisten sote-palvelujen toteuttamisessa. Näin ollen on oletettavaa, että uudistus tulisi tukemaan paljon palveluita tarvitsevien ihmisten palvelukokonaisuuksia ja palveluintegraatiota.

Lue lisää sote-uudistuksesta soteuudistus.fi-sivulta.

Sote-keskusohjelmasta

Sote-keskusohjelma tukee sote-uudistusta. Sen tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Peruspalveluissa on tarkoitus, että sosiaali- ja terveyden asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Tämä ei kuitenkaan estä erityispalvelujen keskittämistä. Näissäkin tilanteissa tavoitteena on palveluiden jalkauttaminen lähelle asiakasta erityyppisin lähipalveluin. 

Ohjelma koostuu kehittämishankkeista, jotka toteutetaan eri puolilla Suomea. Yksi hankkeista on Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin hanke. Hanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä. Hankkeessa kartoitetaan aiempien kokeilujen tulokset ja tutkitaan asiaa asiakastilastotietoja hyödyntämällä. Tarkoituksena on luoda koko maata koskevat periaatteet ja toimintatavat vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin käytännön toteutusta varten. 

Lue lisää sote-keskusohjelmasta

Vammaisfoorumin kannanotto perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (pdf).

Vammaisfoorumin näkökulmia sote-keskusuudistus-hankkeeseen (pdf).

Invalidiliitto seuraa uudistusta

Suomessa vallitsee laajasti jaettu yhteinen näkemys sote-uudistuksen tarpeellisuudesta. Invalidiliitto korostaa vammaisten ihmisten kannalta keskeisiä näkökohtia, kuten vammaisten ihmisten osallisuutta omaa elämää koskevien palvelupäätösten tekemisestä aina demokraattiseen osallisuuteen, palvelujen, kuten hoito-, tutkimus- ja kuvantamislaitteiden sekä toimitilojen esteettömyyteen, ehjiin palveluketjuihin sekä palvelujen kehittämiseen ja toimeenpanoon liittyvään tiedolla johtamiseen, jossa on nykyistä vahvemmin esillä vammaisspesifejä indikaattoreita. Sosiaali- ja terveyssektorien yhteistyö on saatava nykyistä sujuvammaksi, jotta palveluintegraatio toteutuisi paremmin.

Invalidiliitto on seurannut uudistusta tarkasti. Olemme nostaneet joka vaiheessa ja joka tasolla näkyviin vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten näkökulmaa laatimalla lausuntoja lakiesityksistä, tapaamalla asiaa valmistelevia virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä sekä osallistumalla asiantuntijakuulemisiin eduskunnan valiokunnissa. Invalidiliitto edustaa Vammaisfoorumia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin ohjausryhmässä. 

Lue lisää Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kehittämishankkeesta THL:n sivuilta.

Tutustu Invalidiliiton kannanottoihin

Perustuslakivaliokunta kuuli Vammaisfoorumia sote-uudistuksesta (22.4.2021)

Sote-uudistuksessa vahvistettava vammaisten kansalaisten asemaa (8.3.2021)

Sote-uudistuksen heikkoutena vammaisiin liittyvän tiedon puute (24.9.2020)

Ministeri Kiuru kutsui vammaisjärjestöt mukaan soten kehittämiseen (29.10.2019)

 

 

 

 

Ministeri Kiuru kutsui vammaisjärjestöt mukaan soten kehittämiseen

Invalidiliitto osallistui yhdessä parinkymmenen muun vammais- ja potilasjärjestön kanssa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun vammaisjärjestöille järjestämään sote-sparraustilaisuuteen sosiaali- ja terveysministeriössä.