Kokouksessa, näkyvissä kädet ja näppäimistö. Kuvituskuva.
Invalidförbundet stöder medlemsföreningarna via olika tjänster som medlemsfaktureringsservice, organisationsförsäkring och websidantjänst. Medlemsföreningarna kan också ber ekonomiska stöd via olika sätter.

Information

Föreningars verksamhetskalender på IT-lehti och tidskriftens webbsidor

En förening kan sända uppgifter om sina evenemang till tidskriften IT-lehtis evenemangskalender, och då syns de också på IT-lehtis webbsidor (it-lehti.fi) i medlemsföreningarnas evenemangskalender. Uppgifterna uppdateras där lite tidigare än i den tryckta tidskriften och i kalendern är det lätt att hitta information om evenemang i den egna regionen. Genom att använda sökord kan man dessutom hitta information om något visst fritidsintresse eller något evenemang som ordnas i den egna regionen.

Om man vill kan man lägga till uppgifter om föreningens evenemang endast i den elektroniska kalendern om man meddelar om detta när man sänder in dem på adressen it-lehti@invalidiliitto.fi.

Den elektroniska evenemangskalendern finns på adressen it-lehti.fi/toimintakalenteri

Föreningsbladet och föreningarnas nyhetsbrev

Föreningens styrelsemedlemmar och användare av Kilta registret får Föreningsbladet som utkommer fyra gånger per år föreningsbladet erbjuds endast om förtroendeposterna är registrerade och aktiva i Kilta. Meddela oss om ni vill ha Föreningsbladet endast i elektronisk form på adressen jasenasiat@invalidiliitto.fi

Invalidförbundets medlemsfaktureringsservice

Invalidförbundets medlemsförening kan beställa medlemsfaktureringsservice från förbundet. Service baserar sig på medlemsregistret Kilta och inkluderar:

 • fakturering en gång i året (vanligen i februari eller mars)
  *OBS. 1 föreningen kan sända ett eget medlemsmeddelande med faktura. Det ska rymmas på en sida av storleken A4 och det kan vara tvåsidigt. Meddelandet kan innehålla en enkel bild i fyra färger, exempelvis en logotyp. Meddelandet kan sädas per e-post till Invalidförbundets jäsenasiat.
  *OBS. 2 Föreningen fakturerar själv de personer som blivit medlemmar efter årliga medlemsfaktuering. Om föreningen har Kilta användare, är det möjligt att skriva ut faktuorna direkt från Kilta registret.
 • postning av en påminnelse (i april eller maj)
  OBS Om föreningen önskar att ingen påminnelsefaktura ska sändas, ska den meddela om detta per e-post.
 • redovisning av medlemsavgifterna till föreningar en gång i månaden
 • leverans av medlemsförteckning och adressdekaler på begäran (också föreningens Kilta-användare kan ta dem ut)

Fakturering av medlemmar, som har blivit medlemmar efter årsfaktureringen, måste göras av föreningens Kilta-användare.

Servicen kostar 0,76€/medlem, vilket är väldigt billigt, om man tänker på kostnader av papper, kuvert och postavgifter, och timmar och besvär av frivilliga.

Närmare information på adressen jasenasiat@invalidiliitto eller per telefon på finska av Nina Kettunen tl. 044 765 0667 eller på svenska av organisationsexpert.

Webbsidor för föreningarna

Föreningarna har möglighet att göra egna webbsidor via tjänsten Yhdistysavain. Priser av medlemsföreningar för ett grundläggande paket på tjänsten är 0€  för enkel free-versionen, 12,40 €/mån för basisk start-versionen och 24,80 €/mån för plus-versionen.

Till tjänsten hör bland annat ett färdigt grafiskt sidbotten.

Bekanta dig med tjästen gratis på adressen (endast på finska) www.yhdistysavain.fi/liitot/invalidiliitto

För ytterligare information kontakta organisationsexpert Aapo Rantanen tfn (på finska) 044 650 585 eller aapo.rantanen@invalidiliitto.fi.

Invalidförbundets organisationsförsäkring

Som Invalidförbundets medlemsförmån är alla medlemmar i föreningar försäkrade på förbundets och föreningarnas evenemang och utfärder. Försäkringen gäller vid olycksfall. I försäkringen ingår också annulleringsskydd, om man exempelvis inte på grund av hälsomässiga orsaker kan delta i en planerad utfärd eller om en resa inställs eller försenas. Försäkringen ersätter också kostnader vid dödsfall. I fråga om reseförsäkringar finns inga minimikilometerantal, försäkringen gäller genast då resan börjar.

I organisationsförsäkringen ingår också resegods- och reseansvarsförsäkring. Den här försäkringen ersätter kostnader om resegodset blir stulet eller skadat och vid förseningar. I reseansvarsförsäkringen ingår skada som förorsakas annan person och skador som barn eller hundar förorsakar.

Om det alltså under ett evenemand eller en utfärd som föreningen ordnar sker en olycka eller något händer resegodset, kan man via organisationsförsäkringen ansöka om ersättning.

Det är skäl att observera att försäkringen endast täcker medlemmar i Invalidförbundets medlemsföreningar. Om andra personer än egna medlemmar, exempelvis anhöriga eller assistenter, deltar i en resa eller ett evenemang gäller försäkringen inte dem. För resor som ordnas i samarbete med andra föreningar är det skäl att ingå ett avtal om eller åtminstone behandla saken i föreningens styrelse och anteckna resan i styrelsens mötesprotokoll.

Anvisningar om hur ersättning söks

Kontakta Invalidförbundet, organisationsexpert Aapo Rantanen. Av honom får man förbundets försäkringsnummer som behövs då man är i kontakt med försäkringbolaget. Med hjälp av försäkringsnumret kan ni själva fylla i ansökan på webb-blanket eller per telefon. Vid behov sänder försäkringbolaget ansökningsblanketter i papperversion till den som söker ersättning.

Till ansökan ska eventuella läkarintyg och kvitton på vård- och resekostnader bifogas.

Närmare information Aapo Rantanen tfn (på finska) 044 650 585 eller aapo.rantanen@invalidiliitto.fi

Medelanskaffning

Pinsinsamlingen

Pinsinsamlingen är ett lätt och effektivt sätt att samla in medel för föreningens verksamhet. Förening belönas förutom med 45 procent av försäljningsintäkterna också med ett produktpriss. Närmare information om pinsinsamlingen sänds till föreningarna per e-post när det är aktuellt.

Valinsamlingen En liten gest – Pieni Ele

Genom att delta i insamlingen En liten gest kan föreningen samla in donationsintäkter för sin egen verksamhet. Med donationer från insamlinden En liten gest hjälper vi verkligt många med olika skador och sjukdomar. Med hjälp av insamlingen En liten gest bygger vi upp ett skyddsnätverk av hela Finlands storlek. Valinsamlingen erbjuder föreningarna en välkommen extra summa för sin egen finansiering av föreningsverksamheten, trot att mycket arbete måste utföras för den.

Man behöver bland annat organisatörer/representant och insamlare. Föreningen ska utse en person som representerar föreningen på kommunens insamlingsmöten. Representanten informerar föreningen om insamlingsarrangemang och insamlingsanvisningar och ansvarar för insamlares turer. Om föreningen verkar på fler än en kommuns område kan den anmäla sig i alla dessa kommuner. Anmäl er endast i de kommuner där ni har tillräckligt med frivilliga insamlare till turerna. Anmälan sker via elektronisk blankett.

Efter insamlingen redovisas hälften av kommunernas totala summa för insamlingsdelegationen En liten gest, som i sin tur betalar en del av insamlingens intäkter till centralförbunden. Invalidförbundet är det enda centralförbund som returnerar sin egen andel tillbaka till föreningarna. Våra föreningars andel av kommunernas insamlingspott var i medeltal 314 euro och 140 euro returnerades till föreningarna. Lokalföreningarna fick således i medeltal 454 euro av insamlingen. Med den summan kan föreningen skäkert ordna ett trevligt evenemang för sin medlemskår!

Ekonomiska stöd för medlemsföreningar

Invalidförbundets verksamhetsunderstöd för medlemsföreningar

Invalidförbundet beviljar Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEAs understöd för medlemsorganisationer i form verksamhetsunderstöd (s.k. toimintatonni) till sina medlemsföreningar. Verksamhetsunderstöd beviljas sådana medlemsföreningar i Invalidförbundet som inte för direkt understöd av STEA för sin verksamhet. Då understöd beviljas prioriteras små föreningar, vars ekonomiska resurser är knappa och inte har beviljats understöd året innan. Om de sökande är få eller om andra ansökningarna inte uppfyller kriterierna, kan även föreningar som beviljades understöd i fjol beviljas understöd även för det här året.

Ansökning av stödet

Föreningarna ansöker om stöd med en elektroniska blankett på Invalidförbundets websidan (vid behov kans föreningen också ansöka om stöd på en blankett i pappersversion). Ansökningstiden är i början av året (omkring februari). Av uppgifterna i blanketten ska framgå projektets namn, målet, innehållet i och tidpunkten för verksamheten, eventuell återkommande verksamhet, nyttan av verksamheten för medlemmarna, uppskattning av kostnaderna, uppskattning av antalet personer som deltar i verksamheten samt ansvarspersonen för verksamheten.

Understödet gäller ett prioriteringsområde som Invalidförbundets förbundsfullmäktige har stakat ut, enligt vilket förbundet stöder medlemsföreningarna. Storleken på stödet uppgår till 1000-3000€ per förening och högs hälften av kostnaderna kan vara resekostnader. Beslut om ansökan om understöd sänder till berörda föreningar i början av året. Redovisningen av projektunderstödets användning görs senar i januari av följande året.

Redovisning av hur stödet har använts

Begäran om redovisning sänds till föreningarna elektroniskt i november. Redovisningen ska innehålla bl.a. en kort beskrivning av verksamheten, en specifikation av kostnaderna oc en bedömning av hur verksamheten har lyckats och målen uppnåtts. Hur väl verksamheten har lyckats kan mätas exempelvis med hjälp av respons av deltagarna eller utvärderingsdiskussioner. Verifikationer över kostnader egen bokföring (gärna på eget kostnadsställe) och lämnas endast på begäran toll Invalidförbundet. Projektunderstöd som inte har använts returneras till Invalidförbundet.

Närmare uppgifter lämnas av ansvariga organisationsexperten Mirva Kiiveri, tfn 044 765 0658 eller mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi 

Invalidförbundets stöd för svenska regions föreningar

Med hjälp av regionalt samarbete det är möjligt att implementera Invalidförbundets verksamhetsidé regionalt och lokalt i Finland. Invalidbundet ger stöd för verksamhet av svenska region ordnats av styrelse eller aktiva medlemmar. Termer för stöd är samarbete av två eller flera svensk- eller tvåspråkiga medlemsförening, öppenhet för svensk- och tvåspråkiga medlemmar i region och Invalidförbundets tyngdpunkter: påverkningsarbete, utbildning och utveckling, information, jämlikhet och tillgänglighet. Föreningen ansöker stöd i förväg från och gör redovisning till organisationsexpert Sanna Leppäjoki-Tiistola.

Vammaisliikunnan tuki ry

Vammaisliikunnan Tuki ry delar ut understöd för motion och idrott till Invalidförbundets medlemsföreningar och deras medlemmar. Stöd delas ut två gånger per år, på våren (i mars) och på hösten (i september).

Stöd kan sökas av Invalidförbundets medlemsförening, en idrottare eller en motionsutövare med fysisk funktionsnedsättning so är medlem i Invalidförbundets medlemsförening samt av ovan nämndas assistenter, tränare, instruktörer, motionsgruppledare och aktörer. Stöd kan sökas för nya motionsförsök, nya grenar, motionskubbverksamhet, salshyror, motionsredskap, tävlings- och träningsresor, träningsutgifter och dylikt.

Vammaisliikunnan Tuki ry beviljar inter understöd för rehabilitering. Stöd beviljas inte samma person på varandra följande år. Föreningar har möjlighet att få stöd en gång per år. Enligt prövning kan stöd beviljas för fortsatt motionsverksamhet so en förening ordnar. Då understöd beviljas beaktas den sökandes eventuella andra understöd. Personer som har beviljats statliga idrottsstipendier beviljas stöd av Vammaisliikunnan Tuki ry endast på grund av särskilda orsaker.

Ansökningen

Ansökningstiden sker två gånger per år, före utgången av mars och före utgången av september. Meddelanden om beviljade stöd sänd så snabbt som möjligt efter beslutsfattandet, circa inom en månad efter det ansökningstiden har gått ut. Namnen på de personer som beviljats stöd publiceras in Invalidförbundets kanaler. Stöd beviljas endast mot utgifter. Utgifterna måste kunna påvisas med kvittenser eller andra verifikat.

Ansökan om stöd kan man göra med en fritt formulerad ansökan via epost, eller klicka här för webropol-formular. Ansökan ska framgå den sökandes kontaktuppgifter, bankkontonummer, vad understödet ska användas för och en beskrivning av den sökandes rörelsenedsättning (gäller in en medlemsförening).

Närmare information och fritt formulerad ansökarna organisationexpert Mika Saastamoinen, tfn (endast på finska) 044 765 1375 eller mika.saastamoinen@invalidiliitto.fi

Studiecentralen Sivis ger ekonomiskt stöd för utbildningar och kamratstöd studiegrupper som Invalidförbundets medlemsförening ordnar

Studiecentralen Sivis är en riksomfattande vuxenläroanstalt som förverkligar, utvecklar, handleder och stöder organisationsutbildning. Invalidförbundet är medlem i Sivis och därmed kan även förbundets medlemsföreningar ansöka om ekonomiskt stöd för utbildningar (studieperioder) och kamratstöd studiegrupper.

Stöd för studieperioder (t.ex. kurser och föreläsningar) som föreningen ordnar:

Undervisningstimmar – och ekonomiskt stöd (20,50€/h) uppkommer således av utbilning so föreningen ordnar och som leds av en sakkuning (inte en lekman). Det ekonomiska understödet är högst 55 procent av kostnadern som uppkommer för studieperioden. Understödet kan användas för föreläsarens arvoden, hyresutgifter, läromedel, deltagarnas resekostnader och tidningsannonser.

Förutsättningar att få stöd för studieperioder

 • Längd minst en undevisningstimme: Längden på en undervisningstimme är 60 minuter som inkluderar en paus på 15 minuter
 • Minst sju deltagare
 • Klara mål med utbildningen motsvarar uppställda mål och studieperioden genomförs uppgjord plan
 • De undevisningsmetoder som används stöder inlärning i enlighet med uppställda mål.

Stöd för kamratstöd studiegrupper

I så kallade kamratstöd studiegrupper är deltagarna likställda och lär sig av varanda. Exempel på sådana grupper i föreningarna är bl. a. olika kvinnogrupper, grupper för personliga assistenter, grupper för skapande arbete o.d. Alla dessa grupper har möjlighet att få ett litet ekonomiskt understöd av studiecentralen Sivis (3€/45min)

Förutsättningar att få stöd för kamratstöd studiegrupper

 • studiegruppens verksamhet är en del av den registrerade föreningens verksamhet
 • i gruppen finns minst fem 15 år fyllda medlemmar
 • gruppen gör upp en plan i början av studieperioden
 • gruppen studerar minst 10 studietimmar under ett kalender år (1 studietimme = 45 minuter)
 • kostnadena för studiegruppen antecknas i den registrerade föreningens bokföring

Ansökning av Sivis stöd

För Invalidförbundet och dess medlemsföreningar har reservats vissa årliga timmar. Om föreningen planerar att ordna utbildning är det skäl att kontakta Invalidförbundets utbildningsplaneraren Auli Tynkkynen och be om tillstånd att få använda förbundets timmar.

Föreningen sköter sedan själv kontakten med Sivis på webben. Ärenden om studieperioder och studiegrupper sköts elektroniskt i Sivisverkko. Utbildning om hur Sivisverkko används erbjuds även.

Klicka här på Sivisverkko

Närmare information lämnas även av utbildnisplaneraren Auli Tynkkynen, tfn (på finska) 040 778 8690 eller auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi

Julbidrag för medlemsföreningars medlemmar

Ansökan om julbidrag ändras 2023. Ansökan om matpresentkort meddelas medlemmarna i IT-tidning nummer 7, som utkom 3.11.2023. Ansökan om och utdelning av bidrag sker inte längre via föreningen, utan medlemmarna kan ansöka om ett presentkort. Bidrag kan ansökas av ordinarie medlemmar, vars medlemskap gäller under ansökningstiden. 

Julens matpresentkort värda 60 € för mindre bemedlade personer med funktionsnedsättning kan man återigen ansöka om. Ett presentkort per hushåll kan beviljas. I år sker ansökningstiden 3.11–17.11.2023. Medlemmarna kan ansöka om ett presentkort genom att kontakta Invalidförbundet per telefon 044 765 0510 (kl. 8-16) eller e-post varainhankinta@invalidiliitto.fi 

Vår önskan är att bidraget i den svåra ekonomiska tiden är till hjälp för just dem som är i behov av mest hjälp.

Dela på social media