alt""
Invalidförbundet är en nationell organisation som utför påverkansarbete och producerar tjänster för personer med fysiska funktionsnedsättningar och nedsatt funktionsförmåga.

Vi påverkar planeringen och beslutsfattandet som gäller personer med funktionsnedsättning, stöder verksamheten i våra medlemsföreningar, informerar om funktionsnedsättningar och hjälper personer med funktionsnedsättning i olika skeden av deras levnadslopp. Till förbundet hör 145 medlemsföreningar, med 30 000 personliga medlemmar.

Artiklar och bloggar

Det skrevs in i regeringsprogrammet att ikraftträdandet av den nya funktionshinderlagen skjuts upp ett år. Invalidförbundet lämnade sitt utlåtande om lagförslaget om uppskov. Förbundet har en positiv inställning till senareläggning av ikraftträdandet. Ytterligare tid behövs för att rätta funktionshinderlagen – spara inte på tjänster

Den nordiska organisationen för personer med fysiska funktionshinder, Nordiska Handikappförbundet NHF höll ett möte med styrelsen och ungdomsrepresentanter i Stockholm den 6–7 oktober 2022. Klicka här för artikkeln.

Kontaktuppgifter

Mannerheimvägen 107 (besöksadress Naguvägen 8)
00280 HELSINGFORS
telefonväxel 09 613 191
 

 

Dela på social media

Invalidförbundets svenska regions planeringsdag

Invalidförbundet har verksamhet för två och svenskspråkiga föreningar, så kallad svenska region från Österbotten till Åland och vidare till Sydvästra och Södra Finland. Nu ska vi ha svenska regions planeringsdag i Helsingfors.

Invalidiliitolla on toimintaa kaksi- ja ruotsinkielisille yhdistyksille, niin kutsuttu ruotsinkielinen alue Pohjanmaalta Ahvenanmaalle ja edelleen Lounais- ja Etelä-Suomeen. Nyt on tulossa ruotsinkielisen alueen suunnittelupäivä Helsingissä.