yhdistyksen jäsenet sohvalla

Instruktioner

Invalidförbundet stöder sina medlemföreningar via olika anvisningar för styrelsers arbete.

Anvisningar för föreningens årsberättelse

Årsberättelsen är styrelsens beskrivning av föregående års verksamhet och resultat. Årsberättelsen är också en del av bokslutet. Målet är att årsberättelsen ger läsaren en kort beskrivning av föreningens verksamhet i allmänhet och av föreningens resultat.

Årsberättelsen uppgörs utgående från verksamhetsplanen för perioden i fråga, det vill säga verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen har en gemensam struktur. Årsberättelsen är styrelsens redogörelse för hur uppställda mål har uppnåtts och vilka mål som inte uppnåtts och varför. Exempelvis i fråga om påverkansarbete uppnås uppställda mål inte alltid.

Det är lättare att uppgöra en årsberättelse om föreningens styrelse genast i början av sin verksamhetsperiod börjar samla in information och fatta beslut om hur och vem som samlar in informationen. En dator underlättar registrering och lagring av information.

I allmänhet är det sekreteraren och ordföranden som tillsammans skriver årsberättelsen. Årsberättelsen och bokslutet behandlas i styrelsen, vars uppgift är att bereda ärenden inför föreningens vårmöte.

Årsberättelsen presenteras och bekräftas på vårmötet

I enlighet med god förvaltningssed bör årsberättelsen delas ut i skriftlig form på vårmötet. Det är också skäl att satsa på årsberättelsens presentation. Innehållet i årsberättelsen behöver inte läsas upp ord för ord, i synnerhet inte om årsberättelsen har delats ut till mötesdeltagarna. Den som presenterar årsberättelsen kan behandla huvudpunkterna och därefter kan deltagarna ställa noggrannare frågor och kommentarer. I presentationen är det skäl att använda sig av informationstekniska hjälpmedel.

Värt att beakta i års berettälsen

  • dispositionen följer verksamhetsplanens struktur
  • en sak eller ett ärende behandlas endast en gång
  • ärendena behandlas logiskt, viktiga ärenden behandlas först
  • exakta uppgifter om evenemang och deltagarantal
  • överlag uttömmande uppgifter, redovisning av all verksamhet, årsberättelsen är nämligen föreningens visitkort exempelvis då föreningen anhåller om understöd
  • årsberättelsen sänds till revisorerna eller verksamhetsgranskarna tillsammans med övrigt material
  • efter vårmötet sänds årsberättelsen/bokslutet till Invalidförbundets medlemssekreterare

 

Dela på social media