Liittovaalilogo.
12.2.2021
Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto, johon kuuluu 49 jäsentä. Liittovaali tapahtuu postiäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä 5.-19.11.2021 välisenä aikana vaalipiireittäin suoritettavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet.

Vaalia varten maa on jaettu kahdeksaan (8) alueelliseen vaalipiiriin ja yhteen (1) valtakunnalliseen vaalipiiriin. Alueellisiin vaalipiireihin kuuluvat kunkin vaalipiirin paikalliset ja alueelliset jäsenyhdistykset. Valtakunnalliseen vaalipiiriin kuuluu liiton valtakunnalliset henkilöjäsenistä muodostuvat jäsenyhdistykset. 

Liittoäänestyksen toimeenpanosta vastaa liittohallituksen vaalikaudeksi nimeämä  vaalitoimikunta.

Invalidiliiton liittovaltuuston vaalijärjestyksen mukaisesti vaalitoimikunta on kokouksessaan 1.2.2021 vahvistanut vaalipiirien yhteenlasketun paikkajaon (49) seuraavaksi:

1. Sisä-Suomen vaalipiiri (6 valtuustopaikkaa)
2. Länsi-Suomen vaalipiiri (5 valtuustopaikkaa)
3. Itä-Suomen vaalipiiri (6 valtuustopaikkaa)
4. Lapin vaalipiiri (2 valtuustopaikkaa)
5. Lounais-Suomen vaalipiiri (6 valtuustopaikkaa)
6. Etelä-Suomen vaalipiiri (8 valtuustopaikkaa)
7. Oulu-Kainuun vaalipiiri (4 valtuustopaikkaa)
8. Valtakunnallinen vaalipiiri (8 valtuustopaikkaa)
9. Kaakkois-Suomen vaalipiiri (4 valtuustopaikkaa)

Ehdokasasettelu

Kukin jäsenyhdistys voi asettaa liittoäänestystä varten kaksi ehdokasta sekä yhden lisä-ehdokkaan kultakin alkavalta 101 jäseneltä seuraavasti: 

301 jäsentä = yksi lisäehdokas, 401 jäsentä = kaksi lisäehdokasta, 501 jäsentä = kolme lisäehdokasta, 601 jäsentä = neljä lisäehdokasta. Ehdokkaiden määrä saa kuitenkin olla korkeintaan puolet koko vaalipiirin paikkamäärästä.

Yhdistyksen ehdokasasettelu tapahtuu jäsenyhdistysten sääntöjen mukaisesti. Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti vaalitoimikunnalle ehdokkaiden nimet 12.5.2021 mennessä. Ilmoitukseen on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus. 

Ehdokkaita voi asettaa sellainen jäsenyhdistys, joka on hyväksytty liiton jäseneksi 31.12.2020 mennessä ja yhdistys on suorittanut liiton sääntöjen mukaiset jäsenmaksut 31.3.2021 mennessä. Liittovaltuusto on päättänyt jättää perimättä jäsenyhdistyksiltään vuoden 2021 jäsenmaksut, joten kaikki jäsenyhdistykset voivat asettaa ehdokkaita vuoden 2021 vaaleissa. Ehdokkaan tulee olla vaalipiirin jäsenmaksunsa maksanut jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen. Jos jäsen on vapautettu jäsenmaksusta (esim. kunniajäsen, vapaajäsen), hänet katsotaan vaalikelpoiseksi. Ehdokkuus on sitova. 

Ehdokkaaksi ei voi asettaa henkilöä, joka on työsuhteessa Invalidiliitto ry:hyn tai sen määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin tai vastaaviin.

Äänioikeus vaaleissa

Liittoäänestyksessä äänioikeus on niillä jäsenyhdistysten varsinaisilla jäsenillä, joista on toimitettu tieto 31.5.2021 mennessä liiton jäsenrekisteriin ja jotka ovat täyttäneet 15 vuotta 5.11.2021 mennessä. Alle 15-vuotiaan vanhempi ei voi käyttää äänioikeutta lapsen puolesta, vaikka jäsenyhdistyksen omissa säännöissä näin olisi säädetty. Vaalissa voi äänestää vain oman vaalipiirin ehdokasta ja jokaisella on käytössään yksi ääni.

Jos henkilö on varsinaisena jäsenenä paikallisessa tai alueellisessa sekä yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa liiton jäsenyhdistyksessä, hän tekee vaalipiirivalinnan äänestäessään. Henkilö valitsee vaalipiirin ja valitsemansa vaalipiirin ehdokkaan. Jäsenyyksien määrästä riippumatta jokaisella on käytössään vain yksi ääni.

Äänioikeuden tarkastus

Vaalitoimikunta lähettää 1.7.2021 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tarkastuslistat yhdistyksen puheenjohtajalle tarkastusta varten. Ne yhdistykset, joilla on käytössään Kilta-jäsenrekisterin tunnukset, voivat katsoa äänioikeutettujen listat suoraan Kilta-jäsenrekisteristä. Jäsen voi tarkastaa oman äänioikeutensa puheenjohtajalta ja tehdä tarvittavan oikaisuvaatimuksen yhdistyksen hallitukselle elokuun 2021 loppuun mennessä.

Äänestystoimitus

Liittovaltuuston jäsenten vaali tapahtuu postiäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä
5.-19.11.2021 välisenä aikana. Postiäänestyksen äänestyslippu voidaan palauttaa ainoastaan postin välityksellä asianmukaisella palautuskuorella.

Vaalin tuloksen vahvistaminen

Vaalitoimikunta vahvistaa liittoäänestyksen vaalin tuloksen vaalipiireittäin marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja: vaalitoimikunnan sihteeri, vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveriltä mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai 044 765 0658 ja www.invalidiliitto.fi/liittovaalit.

Helsingissä 1.2.2021

INVALIDILIITON LIITTOÄÄNESTYKSEN VAALITOIMIKUNTA

Alpo Penttinen                                  Mirva Kiiveri
puheenjohtaja                                   sihteeri

      

Jaa sosiaalisessa mediassa