kuvituskuva.
Syrjintä vammaisuuden perusteella on kielletty työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. Vammaisten ihmisten osallisuudesta työelämässä ei ole tarkkoja tilastotietoja. Arviot vammaisten ihmisten työllisyysasteesta vaihtelevat 15 - 60 prosentin välillä.

Vammaiset ihmiset ovat kertoneet kokemastaan syrjinnästä työelämässä niin Yhdenvertaisuusvaltuutetun kyselyssä (2016), Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANE:n kyselyssä (2017) kuin Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen toteuttamassa kyselyssä (2018). Syrjinnän kokemuksia on erityisesti kertynyt rekrytointitilanteissa. Myös uralla eteneminen koetaan vamman takia vaikeaksi ja vammaiset työntekijät saattavat jäädä työyhteisön ulkopuolelle vammastaan johtuen.

Yhdenvertaisuuslain mukaan vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä, suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Mikäli työnantaja epää kohtuulliset mukautukset, on se syrjintää.

Kun mukautusten kohtuullisuutta arvioidaan, otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi työnantajan taloudellinen asema sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki.

Vammaisella henkilöllä on oikeus pyytää työnantajalta kirjallinen selvitys tämän menettelyn perusteista, jos vammainen henkilö katsoo kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi tulleensa syrjityksi työtä tai virkaa hakiessaan taikka työ- tai virkasuhteessa. Työnantajan on annettava kirjallinen selvitys viipymättä.

Tutustu myös Invalidiliiton työelämää koskeviin sivuihin.

Valvovat viranomaiset

1.6.2023 alkaen astuu voimaan yhdenvertaisuuslain muutos, jonka myötä syrjinnän kieltoa työelämässä valvovat sekä työsuojeluviranomainen että yhdenvertaisuusvaltuutettu. Kesäkuun alusta alkaen voi siis olla yhteydessä joko yhdenvertaisuusvaltuutettuun tai työsuojeluviranomaiseen, jos on kokenut tai epäilee kokeneensa syrjintää työelämässä.

Tutustu työsuojeluviranomaisen työsyrjintää koskeviin ohjeisiin 

Yhdenvertaisuuslain muutos

Yhdenvertaisuuslaki muuttuu 1.6.2023 alkaen siten, että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta laajenee työelämään ja jatkossa valtuutetulla on toimivalta valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista myös työelämässä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan lisääntyminen työelämässä tarkoittaa sitä, että asian selvittämiseksi valtuutetulla on laajat tiedonsaantioikeudet salassapitosäännösten estämättä. Lisäksi valtuutetulla on oikeus saada selvitys työnantajalta seikoista, jotka ovat tarpeen valtuutetun tehtävien hoitamiseksi. Valtuutettu voi myös tehdä tarkastuksen työnantajan toimitiloissa sekä tarjota syrjinnän kohteeksi joutuneelle oikeusapua asian viemisessä eteenpäin.

Tutustu yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintatapoihin

Selvitykset

Vammaisena olen toisen luokan kansalainen (2016) Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys vammaisten syrjintäkokemuksista arjessa

VANE:n toteuttama kysely oikeuksien toteutumisesta vammaisten henkilöiden arjessa (2018)

Vammaisfoorumi ry:n toteuttama kysely Miten vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat Suomessa? Työelämä ja köyhyys teema (2019)

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Vammaisten ihmisten työllisyystilanteesta tarvitaan lisää tietoa

Uutinen 18.2.2022
Vammaisten ihmisten työllisyystilanteesta on vaikea saada yksiselitteistä kuvaa. Aihetta ei ole juurikaan käsitelty tutkimuksissa eikä olemassa olevista rekistereistä saada ulos täsmätietoa. Tarkempaa tietoa tarvittaisiin työllisyystilannetta parantavien toimenpiteiden löytämiseksi. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen käynnistämä Työkykyohjelma kohdistuu osatyökykyisiin työnhakijoihin ja sisältää useita palvelujen kehittämistoimenpiteitä, joilla on merkitystä myös vammaisten ihmisten kannalta.

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus lisää työelämäsyrjinnän valvontaa

Uutinen 22.9.2022
Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus on edennyt eduskuntaan. Invalidiliitto oli vaikuttamassa siihen, että yhdenvertaisuusvaltuutettu saa lisää toimivaltaa. Näin työelämässä tapahtuvaa syrjintää pystytään valvomaan entistä paremmin.