erilaisia apuvälineitä. kuvituskuva.
Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön sujuva arki ja hyvä elämänlaatu edellyttävät toimivia apuvälineitä. Ne auttavat selviytymään itsenäisesti kotona ja kodin ulkopuolella, sekä ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä. Apuvälineiden avulla voidaan edistää kuntoutumista sekä tukea, ylläpitää ja parantaa liikkumis- ja toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa.

Tältä sivulta löydät apuvälineiden hankintaan, lainsäädäntöön ja apuvälinetapahtumiin liittyvää tietoa, sekä hyödyllisiä linkkejä liikkumisen apuvälineiden ergonomiseen käyttöön ja ajankohtaisiin aiheisiin. 

Apuvälineitä koskevaa lainsäädäntöä

YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksessa on apuvälineitä koskevia artikloja. Ensinnäkin artiklassa 20 (Henkilökohtainen liikkuminen) edellytetään toimia vammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen varmistamiseksi muun muassa helpottamalla hyvälaatuisten liikkumisen apuvälineiden saatavuutta vammaisille. Toiseksi kuntoutusartikla 26 edellyttää toimia, joilla edistetään kuntoutukseen liittyvien apuvälineiden saatavuutta, tuntemusta ja käyttöä. YK:n vammaissopimus on Suomessa lakitasoisena voimassa.

Päävastuu julkisen terveydenhuollon apuvälinepalvelujen järjestämisessä on hyvinvointialueilla. Terveydenhuollon apuvälinepalvelut järjestetään maksutta terveydenhuoltolain mukaan osana lääkinnällistä kuntoutusta.

Apuvälineasetuksen mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää asiakkaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään.

Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat oikea-aikaisuus, käyttäjälähtöisyys sekä asiakkaan yksilölliset tavoitteet ja tarpeet omalle toiminnalleen, hänen toimintakykynsä ja toimintaympäristönsä.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten asiakas pystyy osallistumaan itse tärkeänä pitämiinsä ja oman elämänsä kannalta keskeisiin jokapäiväisiin toimintoihin. Apuvälineiden tarve tulee ottaa huomioon, kun laaditaan kuntoutus- tai hoitosuunnitelmia.

Kela korvaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluun liittyvät matkakustannukset asiakkaan asioidessa julkisen terveydenhuollon apuvälinepalvelua järjestävässä toimintayksikössä. Lähtökohtaisesti edellytetään apuvälineen käyttäjän matkustavan mukana matkalla. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi matkan tarpeellisuuden ja tarpeellisen kulkuneuvon matkalle.

Matkasta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset korvataan myös, kun julkinen terveydenhuolto on antanut asiakkaalle maksusitoumuksen apuvälineen hankkimiseksi. Lisäksi vakuutusyhtiöt voivat korvata vakuutusyhtiöiden asiakkaille matkakustannukset apuvälinepalveluihin.

Liikennevakuutuslain muutoksen myötä 1.6.2024 alkaen entistä useampi moottorilla liikkuva ajoneuvo on jatkossa vakuutettava. Sähköpyörätuolille tai muulle vastaavalle yksinomaan vammaisten käyttöön tarkoitetulle liikkumisen apuvälineelle ei tarvitse ottaa liikennevakuutusta. Liikennevakuutuslain mukaan vakuuttamisvelvollisuudesta on kuitenkin vapautettu vain sellaiset jalankulkua korvaavat liikkumisvälineet, jotka on luovutettu vammaisen henkilön käyttöön hyvinvointialueen, sen alaisen apuvälineyksikön, sosiaalihuollon tai muun vastaavan tahon toimesta. Myös muut kevytrakenteiset ajoneuvot, jotka ovat sähköpyörätuoliin rinnastuvia, kuuluvat säännöksen soveltamisalaan. Esimerkiksi vammaisten käyttöön tarkoitetut jalankulkua avustavat tai korvaavat sähköiset liikkumisvälineet sekä kevyet sähköajoneuvot, kuten sähköskootterit voidaan katsoa sähköpyörätuoliin rinnastuviksi kevytrakenteisiksi ajoneuvoiksi. Vammaisten käytössä olevia rekisteröimättömiä maastomönkijöitä ei katsota liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla kevytrakenteisiksi ja ne tulee vakuuttaa.

Omatoimisesti hankitun apuvälineen vakuuttamisesta tulee aina huolehtia myös liikennevakuutuksen osalta, mikäli apuväline täyttää liikennevakuutuslain ajoneuvon määritelmän.

Miten toimia, jos tarvitset apuvälinettä?

  1. Ole yhteydessä julkiseen terveydenhuoltoon apuvälineen saamiseksi.
  2. Hanki lääkärinlausunto toimintakyvyn arvioimiseksi apuvälinettä varten.
  3. Osallistu apuvälineen tarpeen arviointiin yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Miten toimia, kun saat myönteisen apuvälineratkaisun?

  1. Toimi terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti, esim. käänny maksusitoumuksessa mainitun palveluntuottajan puoleen.
  2. Kun apuväline on hankittu, sovitettu ja luovutettu käyttöösi, perehdy siihen liittyvään ohjeistukseen.
  3. Jos apuvälinettä pitää huoltaa tai korjata, ota yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön ja apuvälineen palveluntuottajaan.
  4. Jos apuväline pitää uusia, ota yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön.
  5. Jos apuvälineen palautuksesta on sovittu, palauta se terveydenhuollon toimintayksikköön.
     

Avustajakoirat

Avustajakoira koulutetaan avustamaan liikkumis- tai toimimisesteistä henkilöä monissa päivittäisissä toimissa. Se toimii toimintaesteisen henkilön liikkumisen tukena avustaen käyttäjää tarpeen mukaan itsenäisessä seisomisessa, kävelyssä, nousemisessa tai manuaalipyörätuolin liikuttamisessa. Avustajakoira toimii käyttäjänsä käsinä ja jalkoina eli avaa ja sulkee hänelle ovia sekä noutaa hänen ulottuvilleen tavaroita, kuten lompakon, puhelimen ja hoitajakutsun. Lisäksi se avustaa riisumisessa sekä pukemisessa ja esimerkiksi hissi- tai valokytkinten painamisessa jne. Avustajakoirista voi lukea lisää Invalidiliiton kotisivuilta.
 

Toimintaa ja tietoa

TuleApu-hanke, tukea ja tule-terveyttä apuvälineenkäyttäjille

Invalidiliiton TuleApu-hankkeen tavoitteena oli edistää liikkumisen apuvälineen käyttäjien tuki- ja liikuntaelinterveyttä, kannustaa ja rohkaista apuvälineen käyttöönotossa ja ergonomisessa käytössä sekä lisätä apuvälineen käyttäjien rohkeutta osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. TuleApu-hankkeesta lisää tietoa löytyy hankkeen omilta sivuilta. 

Tutustu myös Iloa ja hyötyä liikkumisen apuvälineistä -sivustoon, josta löytyy myös linkit hankkeen tekemiin ytimekkäisiin videoihin. Videoilla esitellään rollaattorin, manuaalipyörätuolin, sähkömopon sekä sähköpyörätuolin ergonomista käyttöä.

Apuvälinemessut

Joka toinen vuosi järjestettävät Apuvälinemessut ovat alan suuri messu- ja seminaaritapahtuma Suomessa. Seuraavat messut järjestetään 6.-8.11.2025 Tampereella. Lue lisää Apuvälinemessuista apuvaline.info -sivulta.

Hyödyllisiä linkkejä

 

Päivitetty 15.5.2024