erilaisia apuvälineitä. kuvituskuva.
Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön sujuva arki ja hyvä elämänlaatu edellyttävät toimivia apuvälineitä. Ne auttavat selviytymään itsenäisesti kotona ja kodin ulkopuolella sekä ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä. Apuvälineiden avulla voidaan edistää kuntoutumista, tukea, ylläpitää sekä parantaa liikkumis- ja toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa.

Tällä sivustolla käydään läpi apuvälineisiin liittyvää tietoa, kuten apuvälineiden hankintaa, lainsäädäntöä sekä apuvälinetapahtumia. Lisäksi löydät hyödyllisiä linkkejä liikkumisen apuvälineiden ergonomiseen käyttöön sekä ajankohtaisiin aiheisiin. 
 

Apuvälineitä koskevaa lainsäädäntöä

YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksessa apuvälineistä on säädetty monin tavoin. Ensinnäkin artiklassa 20 (Henkilökohtainen liikkuminen) edellytetään toimia vammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen varmistamiseksi muun muassa helpottamalla hyvälaatuisten liikkumisen apuvälineiden saatavuutta vammaisille. Toiseksi kuntoutusartikla 26 edellyttää toimia, joilla edistetään kuntoutukseen liittyvien apuvälineiden saatavuutta, tuntemusta ja käyttöä. YK:n vammaissopimus on lakitasoisena voimassa.

Päävastuu julkisen terveydenhuollon apuvälinepalvelujen järjestämisessä on hyvinvointialueilla. Terveydenhuollon apuvälinepalvelut järjestetään maksutta terveydenhuoltolain mukaan osana lääkinnällistä kuntoutusta.

Apuvälineasetuksen mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää asiakkaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään.

Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat oikea-aikaisuus, käyttäjälähtöisyys sekä asiakkaan yksilölliset tavoitteet ja tarpeet omalle toiminnalleen, hänen toimintakykynsä ja toimintaympäristönsä.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten asiakas pystyy osallistumaan itse tärkeänä pitämiin ja oman elämän kannalta keskeisiin jokapäiväisiin toimintoihin. Apuvälineiden tarve tulee ottaa huomioon, kun laaditaan kuntoutus- tai hoitosuunnitelmia.

Kela korvaa kotoa apuvälinepalveluihin tehdyn edestakaisen matkan sosiaalivakuutuksesta lainsäädännön mukaisesti. Lähtökohtaisesti edellytetään apuvälineen käyttäjän matkustavan mukana matkalla.

Apuvälineen hankinta

Alla tietoa apuvälineen hankintaan liittyvistä asioista.

Miten toimia, jos tarvitset apuvälinettä?

  1. Ole yhteydessä julkiseen terveydenhuoltoon apuvälineen saamiseksi.
  2. Hanki lääkärinlausunto toimintakyvyn arvioimiseksi apuvälinettä varten.
  3. Osallistu apuvälineen tarpeen arviointiin yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Miten toimia, kun saat myönteisen apuvälineratkaisun?

  1. Toimi terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti, esim. käänny maksusitoumuksessa mainitun palveluntuottajan puoleen.
  2. Kun apuväline on hankittu, sovitettu ja luovutettu käyttöösi, perehdy siihen liittyvään ohjeistukseen.
  3. Jos apuvälinettä pitää huoltaa tai korjata, ota yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön ja apuvälineen palveluntuottajaan.
  4. Jos apuväline pitää uusia, ota yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön.
  5. Jos apuvälineen palautuksesta on sovittu, palauta se terveydenhuollon toimintayksikköön.
     

Avustajakoirat

Avustajakoira koulutetaan avustamaan liikkumis- tai toimimisesteistä henkilöä monissa päivittäisissä toimissa. Se toimii toimintaesteisen henkilön liikkumisen tukena avustaen käyttäjää tarpeen mukaan itsenäisessä seisomisessa, kävelyssä, nousemisessa tai manuaalipyörätuolin liikuttamisessa. Avustajakoira toimii käyttäjänsä käsinä ja jalkoina eli avaa ja sulkee hänelle ovia sekä noutaa hänen ulottuvilleen tavaroita, kuten lompakon, puhelimen ja hoitajakutsun. Lisäksi se avustaa riisumisessa sekä pukemisessa ja esimerkiksi hissi- tai valokytkinten painamisessa jne. Avustajakoirista voi lukea lisää Invalidiliiton kotisivuilta.
 

Toimintaa ja tietoa

TuleApu-hanke, tukea ja tule-terveyttä apuvälineenkäyttäjille

Invalidiliiton TuleApu-hankkeen tavoitteena oli edistää liikkumisen apuvälineen käyttäjien tuki- ja liikuntaelinterveyttä, kannustaa ja rohkaista apuvälineen käyttöönotossa ja ergonomisessa käytössä sekä lisätä apuvälineen käyttäjien rohkeutta osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. TuleApu-hankkeesta lisää tietoa löytyy hankkeen omilta sivuilta. 

Tutustu myös Iloa ja hyötyä liikkumisen apuvälineistä -sivustoon, josta löytyy myös linkit hankkeen tekemiin ytimekkäisiin videoihin. Videoilla esitellään rollaattorin, manuaalipyörätuolin, sähkömopon sekä sähköpyörätuolin ergonomista käyttöä.

Apuvälinemessut

Joka toinen vuosi järjestettävät Apuvälinemessut ovat alan suuri messu- ja seminaaritapahtuma Suomessa. Seuraavat messut järjestetään 6.-8.11.2025 Tampereella. Lue lisää Apuvälinemessuista apuvaline.info -sivulta.

Hyödyllisiä linkkejä