Lakikirja ja kokousnuija. Kuvituskuva.
Terveydenhuollossa hoidetaan vuosittain paljon potilaita. Se on luonteeltaan käytännön toimintaa, jossa ei tehdä kirjallisia hallintopäätöksiä. Potilaalla on oikeus kuitenkin vaikuttaa palvelujensa sisältöön terveydenhuollossa ilmoittamalla tyytymättömyytensä niihin ja pyytämällä tarkempia perusteluja hoitoratkaisuista. Potilasasiakirjoihin tehdään tarkasti hoitoratkaisuja koskevia merkintöjä, jotka potilas voi pyytää nähtäväksi.

Potilaan oikeuksia koskevan lain mukaan potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää terveydenhuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Kyse on yhdenvertaisuudesta terveydenhuollossa, eikä henkilöä saa syrjiä vamman tai terveydentilan perusteella.

Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Hoitoratkaisut on tehtävä yhteisymmärryksessä ja ne perustuvat tietoon perustuvaan potilaan suostumukseen.

Muistutus

Potilaalla ei ole valitusoikeutta terveydenhuollon hoitoratkaisuista. Hänellä on oikeus tehdä hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelusta suullinen tai kirjallinen muistutus terveydenhuollon toimintayksikön johtajalle. Tämä koskee myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä.

Tarvittaessa muistutuksen teossa avustaa potilasasiamies. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa, käytännössä kohtuullisella ajalla tarkoitetaan enintään kuukautta. 

Hallintokantelu

Potilas voi tehdä myös hallintokantelun aluehallintovirastolle, jos hän on tyytymätön terveydenhuollon ratkaisuihin tai kohteluunsa. Aluehallintovirasto valvoo, onko terveydenhuollossa noudatettu lakia ja voi ratkaista asian itse tai toimittaa ilmoituksen tyytymättömyydestä. Se käsitellään terveydenhuollon toimintayksikössä muistutuksena.

Potilas voi tehdä myös kantelun hoidostaan tai kohtelustaan ylimmille laillisuusvalvojille eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille. Yli kahta vuotta vanhempaa asiaa ei käsitellä muuten kuin erityisestä syystä. Eduskunnan oikeusasiamiehellä on laissa säädetty erityistehtävä vammaisten henkilöiden suojelusta YK:n vammaissopimukseen perustuen.

Lue lisää kantelusta Aluehallintoviraston sivuilta. 

Lue lisää kantelusta oikeusasiamiehelle eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilta. 

Hallintoriitamenettely

Potilas voi hakea hyvinvointialueelta korvauksia myös tekemällä hallintoriitahakemuksen alueelliseen hallinto-oikeuteen, jos hän on omalla kustannuksellaan hankkinut terveyspalvelun tai lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen, jonka hän katsoo kuuluvan terveydenhuollon toimintayksikön järjestämisvelvollisuuteen.

Hallintoriitamenettelyn käynnistäminen edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa on tehty yksilöllinen apuvälineen tarpeen arviointi, mutta apuvälineratkaisu ei ole sisältänyt apuvälineen tarvitsijan näkemyksen mukaisesti apuvälineitä.

Yhteydenotto yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Jos potilas on kokenut syrjintää esimerkiksi vamman tai terveydentilan perusteella, niin hän voi ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista ja voi puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin. Lue lisää Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta. 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa