Kuvituskuva.
Sote-uudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä ja tuottamisesta siirtyy 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikoissairaanhoitoon liittyvien tehtävien järjestämisvastuu. Jatkossa hyvinvointialueilla on vastuu huolehtia palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

Uuden lain toimeenpano alkoi hyvinvointialueilla heinäkuussa 2021. Invalidiliitto on vaikuttanut aktiivisesti sotelainsäädäntöön sekä vaikuttaa aktiivisesti alueellisiin sote-valmisteluihin pitäen esillä liikuntavammaisten ja toimintaesteisten ihmisten tarpeita. Keskeistä on turvata vammaisten ihmisten yhdenvertaiset oikeudet ja osallisuus sekä sote-palveluiden esteettömyys, saavutettavuus ja laatu. 

Hyvinvointialuevaalit pidettiin 23.1.2022 ja aluevaltuustot aloittivat toimintansa 1.3.2022. Tällöin alkoi myös hyvinvointialueiden rooli sote-palveluiden ja pelastustoimen koordinoinnissa. Aluevaltuusto saa linjattavakseen heti merkittäviä asioita, jotka koskevat hyvinvointialueen toiminnan reunaehtoja. On päätettävä muun muassa hyvinvointialueen organisoitumisesta ja hyvinvointi- ja palvelustrategiasta. Invalidiliitto vaikuttaa hyvinvointialueiden strategioihin.

Lue lisää Invalidiliiton näkemyksistä aluestrategioihin (pdf).

Osana hyvinvointialueita valmistellaan myös hyvinvointialueiden vammaisneuvostoja. Lain mukaan aluehallituksen on asetettava vammaisneuvosto, jonka tavoitteena on vammaisten ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen. Liitto on laatinut kannanoton toimiviksi vammaisneuvostoiksi alueellisen valmistelun tueksi ja tarjonnut yhteistyötä vammaisneuvostoja valmisteleville tahoille.

Lue lisää Invalidiliiton näkemyksistä toimivaan vammaisneuvostotyöskentelyyn (pdf).

Liiton vaikuttamistoiminnassa tärkeässä roolissa on vammaisten ihmisten osallisuuden vahvistaminen palveluiden kehittämisessä. Vammaisten ihmisten mukanaolo palveluiden kehittämisessä on keino varmistaa toimivat palvelut tuleville hyvinvointialueille.

Liitto on mukana myös maakunnallisissa järjestöyhteistyöverkostoissa, joiden tavoitteena on luoda toimintaedellytyksiä hyvinvointialueiden ja järjestöjen väliselle yhteistyölle.

Lisätietoja työryhmäjäsenyyksistä ja muusta alueellisesta yhteistyöstä saa alueellisilta järjestöasiantuntijoilta. 
Tutustu Invalidiliiton aluetoimintaan.

Liitto on ollut myös mukana valmistelemassa Vammaisfoorumin asiakirjoja. Esitys vammaisasioiden osaamiskeskuksista ja muut asiakirjat löytyvät Vammaisfoorumin sivuilta.

Lue lisää sote-uudistuksesta soteuudistus.fi-sivulta.

Kehittämistyötä tehdään Tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa

Sote-keskusohjelman tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Peruspalveluissa on tarkoitus, että sosiaali- ja terveyden asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Tämä ei kuitenkaan estä erityispalvelujen keskittämistä. Näissäkin tilanteissa tavoitteena on palveluiden jalkauttaminen lähelle asiakasta erityyppisin lähipalveluin. 

Ohjelma koostuu kehittämishankkeista, jotka toteutetaan eri puolilla Suomea. Kehittämishankkeita tehdään useilla eri osa-alueilla. Invalidiliitto on ollut mukana useissa alueellisissa kehittämishankkeissa ja niitä edistävissä työryhmissä. 

Lue lisää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta soteuudistus.fi-sivulta.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa