kuvituskuva.
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artikla 1 toteaa: "Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä."

Vammaisille henkilöille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin kansalaisille. Vammaisuus tai sairaus ei saa olla itsessään perusteena erilaiselle kohtelulle. Suomen perustuslain mukaan valtiovallan tulee turvata kaikkien kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Suomen perustuslaki, turva yhdenvertaisuudelle

Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tällä yleisellä säännöksellä ilmaistaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva pääperiaate. Siihen sisältyy mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. Lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa henkilöitä tai henkilöryhmiä muita edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan.

YK:n lippu salossa. Kuvituskuva.

YK:n vammaissopimus

YK:n vammaissopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016. Tämä tarkoittaa sitä, että kansainvälistä sopimusta vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista on no...
Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.

Perustuslaki ja yhdenvertaisuus

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tällä ilmaistaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva periaate. Yhdenvertaisu...
Oikeustalo. Kuvituskuva.

Oikeussuojakeinot sosiaalipalveluissa

Hyvinvointialueet järjestävät sosiaalipalveluita. Kun hyvinvointialue järjestää sosiaalipalveluita käyttää se samalla julkista valtaa. Asiakkaalla on ...
Lakikirja ja kokousnuija. Kuvituskuva.

Yhdenvertaisuus terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa hoidetaan vuosittain paljon potilaita. Se on luonteeltaan käytännön toimintaa, jossa ei tehdä kirjallisia hallintopäätöksiä. Potila...
Paita jossa inva-merkki. Kuvituskuva.

Vammaispalvelut ja sosiaalihuoltolaki

Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tuetaan useilla erityyppisillä palveluilla. Sosiaalihuoltolain perusteell...

Ihmisoikeusselonteossa vammaisten ihmisoikeudet esille

Invalidiliitto antoi lausuntonsa ulkoministeriössä valmistelussa olevaan valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoon. Invalidiliitto painotti lausunnossaan YK:n vammaissopimuksen nykyistä vahvempaa käytännön soveltamista, toimeenpanoa ja käytännön toteuttamista vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien tilan parantamiseksi.