kuva euron seteleistä ja kolikoista
Vammaisen henkilön on mahdollista saada kunnalta avustusta asuntonsa muutostöihin, välineisiin ja laitteisiin vammaispalvelulain perusteella. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralta voi saada myös muutostöihin avustusta. Joissain tapauksissa korvausta voi saada myös vakuutusyhtiöltä.

Asunnon muutostöistä säännellään vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa. Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle vammaispalvelulain perusteella asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Sellaiset muutostyöt, välineet ja laitteet korvataan, joita vammainen henkilö välttämättä tarvitsee selviytyäkseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Toimenpiteillä pyritään mahdollistamaan vammaisen henkilön asuminen omassa kodissaan.

Arvioinnissa huomioidaan siis vammaisen henkilön toimintakyky suhteessa omaan asuntoon ja sen ominaisuuksiin. Tarkoituksena on, että vammaisella henkilöllä on mahdollisuus liikkua asunnossaan itsenäisesti ja käyttää asunnon tiloja, jotka mahdollistavat itsenäisen selviytymisen omassa kodissa.

Kunnalla on asunnon muutostöihin sekä välineisiin ja laitteisiin erityinen järjestämisvelvollisuus. Tarpeenmukaiset ja todelliset kohtuulliset kustannukset korvataan. Lainsäädännössä ei ole asetettu euromääräisiä ylärajoja eikä varallisuusharkintaa. Hakija voi tarvittaessa valittaa hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen kunnan päätöksestä.

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain perusteella korvattavia välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi

 • nostolaitteet
 • turvahälytysjärjestelmät
 • ympäristönhallintajärjestelmät

Kunta voi myös kustannusten korvaamisen sijasta antaa välineitä ja laitteita korvauksetta vammaisen henkilön käyttöön. Laitteet ovat tällöin kunnan omistuksessa, jolloin kunta vastaa niiden asennuksesta, huollosta ja vakuutuksista.

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain perusteella korvattavia asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi

 • ovien leventäminen

 • kynnysten poistaminen
 • tukikaiteiden asentaminen
 • kulkuluiskien rakentaminen
 • kylpyhuone- ja wc-tilamuutokset sekä kiinteiden kalusteiden muuttaminen, muutostöinä korvataan myös niiden suunnittelu
 • valaistusmuutostyöt ja kontrastien lisääminen

Asunnon muutostyöksi katsotaan asetuksen mukaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. Suunnittelun toteuttaa yleensä rakennusalan ammattilainen, kuten rakennusmestari tai -insinööri.

Asunnon muutostyöt voivat edellyttää kiinteistön omistajan, esimerkiksi asunto-osakeyhtiön lupaa. Jos muutostyöt vaativat muita lupia, kuten rakennuslupaa, pitää vammaisen henkilön hankkia lupa ennen muutostöiden aloittamista. Jos lupaa ei saada, muutostöitä ei voi tehdä.

Hissi ja muut nostolaitteet

Vammaispalvelulain perusteella on mahdollista saada edellytysten täyttyessä omaan kotiin hissi tai muu nostolaite. Ne voidaan asentaa rakennuksen sisätiloihin tai sisäänkäynnille. 

Vammaispalvelulain perusteella on mahdollista korvata porrashissi tms. asuinkerrostalon sisäänkäynnille ulkoportaisiin, jos se on toimivampi vaihtoehto kulkuluiskalle.

Lain tarkoituksena ei kuitenkaan ole niiden haittojen poistaminen, jotka aiheutuvat asumisesta hissittömässä tai osittain hissittömässä kerrostalossa. Kerrostalon porraskäytävään hissiä ei tarvitse korvata.

Lisätietoja

Vammaispalvelujen käsikirja 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

Aran korjausavustukset

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus Ara myöntää valtion varoista korjausavustuksia iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä asuinrakennuksen omistaville yhteisöille.

Myönnettävä avustus yksityishenkilöille on:

 • korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten asuntoihin

Myönnettäviä avustukset taloyhtiöille (asunto-osakeyhtiöt, vuokrataloyhteisöt jne.) ovat:

 • hissiavustus (uuden hissin asentamiseen)
 • esteettömyysavustus (avustus liikkumisesteen poistamiseen)

Avustuksia haetaan Aran verkkoasioinnin kautta. Ara käsittelee hakemuksen, tekee avustuspäätöksen ja maksaa myönnetyn avustuksen hakijalle avustettavien toimenpiteiden toteutuksen jälkeen. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

Korjausavustuksia voivat hakea ruokakunnat (kotitaloudet), joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Avustusta myönnetään omakotitalon tai asunto-osakkeen korjaamiseen. Avustusta voi saada vain, jos korjaukset parantavat asunnon esteettömyyttä tai ne ovat välttämättömiä, jotta iäkäs tai vammainen henkilö voi asua kotonaan turvallisesti ja terveellisesti. Avustusta myönnetään vain ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin, ei esimerkiksi mökin korjaamiseen. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä korjaus­kustannuksista. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %. Lisätietoja

Hissiavustusta myönnetään uuden hissin asentamiseen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Avustuksen määrä on enintään 35 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Lisätietoja 

Esteettömyysavustus eli avustus liikkumisesteen poistamiseen myönnetään asunto-osakeyhtiölle sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Avustettavia toimenpiteitä liikkumisesteen poistamiseksi voivat olla esim. ulko-ovien esteettömyyden parantaminen, ulko-ovien automatisointi, luiskien-, kaiteiden- tai porrashissin rakentaminen. Vuoden 2024 talousarvion mukaan avustusta ei enää voida myöntää olemassa olevan hissin esteettömyyskorjauksiin. Avustuksen suuruus on enintään 35 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisätietoja

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista. Vanhustyön keskusliiton 15 alueellista korjausneuvojaa avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Tarvittaessa korjausneuvojat auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Lisätietoja 

Asunnon muutostöihin saatava muu tuki

Asunnon muutostöitä voivat maksaa eräissä tapauksissa myös vakuutusyhtiöt, jos vammautuminen johtuu liikenneonnettomuudesta tai tapaturmasta. Asunnon muutostöiden korvausperiaatteet ovat silloin vastaavat kuin vammaispalvelulain perusteella.

Jaa sosiaalisessa mediassa