Nuori mies pyörätuolissa kotona tietokoneella. Kuvituskuva.
Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertainen oikeus itsenäiseen elämään ja osallisuuteen. Näiden oikeuksien toteutuminen edellyttää mahdollisuutta valita asuinpaikka sekä missä ja kenen kanssa asua.

Vammaisilla henkilöillä täytyy olla saatavilla riittävä määrä kotiin annettavia palveluja, asumispalveluja, mukaan lukien henkilökohtainen apu. Vammaisten henkilöiden erityispalveluista on säädetty muun muassa erityislainsäädännössä, kuten vammaispalvelulaissa. Vammaispalveluja järjestettäessä on huomioitava perustuslaissa säädetyt perusoikeudet kuin myös esimerkiksi YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksen velvoitteet.

Perustuslaki turvaa välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, joita toteutetaan vammaisille henkilöille juuri vammaispalvelulain kautta. Myös YK:n yleissopimuksen 19. artikla vammaisten henkilöiden oikeuksista edellyttää, että valtio turvaa vammaisille henkilöille elämisen itsenäisesti ja osallisuuden yhteisössä.

Itsenäisen elämän ja osallistumisen tekevät mahdolliseksi yksilöllistä vammaa tai sairautta vastaavat palvelut. Palveluita voidaan tuottaa sekä sosiaalihuoltolain että vammaispalvelulain perusteella. Vammaispalvelut ovat yksi sosiaalihuollon palveluista. Arvio palveluiden järjestämisestä tehdään sosiaalihuollon viranomaisen toimesta yhdessä asiakkaan kanssa aina yksilöllisten tarpeiden ja olosuhteiden perusteella.

Tilanteessa, jossa esimerkiksi sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävät palvelut eivät ole asiakkaan tarpeisiin nähden riittäviä, voidaan palvelut järjestää vammaispalvelulain perusteella. Palveluiden on muodostettava riittävän kattava ja toimiva kokonaisuus riippumatta siitä, minkä lain perusteella niitä järjestetään. Palvelut pitää järjestää yksilöllisesti ottaen huomioon vammaisen henkilön yksilöllinen toimintakyky, tarve ja olosuhteet.

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma

Palveluiden tulisi pohjautua palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelmaan. Viranomainen, kuten esimerkiksi vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Suunnitelma ei ole viranomaisen tekemä hallintopäätös. Asiakkaalle ei synny sen perusteella suoraa oikeutta vaatia suunnitelmaan sisältyviä palveluja ja tukitoimia.

Palveluja ja tukitoimia haetaan useimmiten erillisellä hakemuksella. Palvelusuunnitelma toimii myönnettävien palvelujen pohjana ja perusteluna.

Lisätietoa asiakas- ja palvelusuunnitelmasta löydät THL:n Vammaispalvelujen käsikirjasta.

Lue lisää palveluista ja tukitoimista THL:n Vammaispalvelujen käsikirjasta.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa