Kaupan työntekijä järjestää hyllyjä. Kuvituskuva.
Tavoitteenamme Invalidiliitossa on yhdenvertainen ja esteetön työelämä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua työelämään omalla osaamisellaan ja ammattitaidollaan työkykynsä mukaan. Palkkatyön lisäksi osatyökykyinen tai vammainen henkilö voi myös työllistää itsensä yrittäjänä.

Ihmisen työkyky on monien asioiden summa. Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten ja psyykkisten voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Työkyvyssä tapahtuu ihmisen elinaikana monia muutoksia.

Vamma tai sairaus ei automaattisesti tee ihmisestä osatyökykyistä. Osatyökykyisyyden tai vammaisuuden perusteella voi olla kuitenkin oikeutettu erilaisiin palveluihin ja tukimuotoihin niin työelämään kuin koulutukseenkin hakeutuessa. Myös hyvin suunnitellut ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut edesauttavat vammaisen tai osatyökykyisen henkilön osallistumista työelämään.

Vammaisuus ja terveydentila on mainittu sekä perustuslaissa että yhdenvertaisuuslaissa kiellettyinä perusteina asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa niin viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä kuin työnantajiakin arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.

Lisäksi yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista vammaiselle henkilölle, joka katsoo tulleensa syrjityksi kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi työtä tai virkaa hakiessa taikka työ- tai virkasuhteessa. Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan niitä työnantajaa velvoittavia, välttämättömiä muutoksia työympäristössä tai työtavoissa, jotka mahdollistavat myös vammaisen henkilön yhdenvertaisen osallistumisen työelämään. 

Työmarkkinatorilta löydät kootusti tietoa työllistymisen palveluista.

Tietoa yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä löydät Yhdenvertaisuus.fi -sivustolta.

Lisätietoja: tyollisyys@invalidiliitto.fi

Miten valmiita työnantajat ovat rekrytoimaan liikuntavammaisia?

Anne Mäki 9.2.2021
Työnantajille teettämämme kyselyn perusteella valmiutta rekrytointiin löytyy, mutta liikuntavammaiselta hakijalta odotetaan hiukan enemmän kuin muilta. Työnantajien ymmärrystä työkyvystä, vamman tai sairauden vaikutuksista työtehtävien tekemiseen ja tietoutta tukimuotojen mahdollisuuksista on edelleen vahvistettava.