ESKE

Palvelujen saavutettavuuden kartoittaminen

Saavutettavuuskartoituksessa tarkastellaan mm. kartoitettavassa kohteessa tehtävää suunnittelutyötä, viestinnän ja palveluiden toimivuutta sekä tiedon ja elämysten välittymistä. Keskeistä on, miten palvelussa huomioidaan ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Lue lisää

Esteettömyystreffit

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn järjestämien Esteettömyystreffien aiheena on esteettömyystieto. Aihe on ajankohtainen, sillä uuden esteettömyysasetuksen myötä myös ohjeet ja oppaat uudistuvat.

Lue lisää

Esteeton.fi

Esteeton.fi -sivut ovat uudistuneet. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn verkkosivut ovat nyt osa Invalidiliiton verkkosivuja.

Lue lisää

ESKEn verkostoseminaari 2018

Verkostoseminaarissa saat tietoa esteettömyyden ja saavutettavuuden ajankohtaisista asioista. Seminaari on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille kuten suunnittelijoille ja muille rakennusalan toimijoille, opetus-, viestintä- ja kehittämistehtävissä oleville, järjestöjen työntekijöille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Asetus rakennuksen esteettömyydestä tarvitsee soveltamisohjeen

Invalidiliitto lausui ympäristöministeriön laatiman rakennusten esteettömyyttä koskevan ohjeen luonnoksesta. Invalidiliiton mielestä esteettömyysasetuksen soveltamisohje on tarpeellinen. Se selkeyttää asetuksen säännösten soveltamista sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Lue lisää

Ari Kurppa

Työskentelen Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä esteettömyysasiantuntijana. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri. Työtehtäviini kuuluu muun muassa rakennetun ympäristön ja ulkoalueiden esteettömyys sekä sähköisen viestinnän saavutettavuus.

Lue lisää

Marika Nordlund

Työskentelen Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä vastaavana esteettömyysasiantuntijana. Tehtäviini kuuluu muun muassa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvä vaikuttaminen, viestintä ja kehittäminen sekä ESKEn lähiesimiehenä toimiminen.

Lue lisää

Katse kotiin – tietoa toimivasta asumisesta

Opas tarjoaa perustietoa asuntojen esteettömyydestä. Oppaan avulla voi ennakoida tulevia asumistarpeita ja hahmottaa, mitä on hyvä huomioida uutta asuntoa hankkiessa tai nykyisen kodin remonttia suunnitellessa.

Lue lisää

Helppo liikkua

Helppo liikkua on Invalidiliiton toiminnallinen kampanja, jossa etsitään paikkoja, joissa on helppo tai hankala liikkua. Helppo liikkua -sivuston karttapalvelu auttaa muun muassa löytämään helpon liikkumisen paikkoja ympäri Suomea.

Lue lisää

Esteettömyystietokanta

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn ylläpitämä Esteettömyystietokanta sisältää esteettömyyttä käsitteleviä kirjoja, opinnäytteitä, verkkojulkaisuja ja DVD-tallenteita. Materiaalia on julkaistu sekä suomeksi että muilla kielillä.

Lue lisää

Esteettömyyskartoittajat

Tiedot ovat kartoittajien itsensä antamat eikä ESKE vastaa tietojen oikeellisuudesta. ESKE ei myöskään vastaa yksittäisen kartoittajan työstä.

Lue lisää

Luontoreittien esteettömyyskartoitus

Luontoreittien esteettömyyskartoituksia on tärkeä tehdä, jotta tiedetään kuinka esteettömiä reitit ovat. Kartoitusten tuloksista on hyvä kertoa esimerkiksi kunnan nettisivuilla, jotta retkeilijä voi arvioida, soveltuuko kyseinen reitti juuri itselle ja tarvitseeko hän avustajan tai apuvälineitä mukaan.

Lue lisää

ESKEH-kartoituslomakkeet ja -opas

Kartoituslomakkeita käytetään apuna esteettömyyskartoitusta tehtäessä. Lomakkeisiin kirjataan tiedot kohteen esteettömyydestä raportointia varten. Opas on tarkoitettu ohjeeksi esteettömyyskartoituksen suorittajalle sekä ohjeeksi ja tiedonlähteeksi kartoituksen tilaajalle.

Lue lisää

Vammaisten Yhdyskuntasuunnittelu-palvelu VYP 1977–2009

VYP perustettiin vuonna 1977. Se takasi vammaisryhmiä edustavien järjestöjen, valtion ja kuntien yhteistyön, kun rakennetusta ympäristöstä poistettiin liikkumis- ja toimimisesteitä eri keinoin. Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP toimi asiantuntijayksikkönä Invalidiliiton yhteydessä vuosina 1982–2009.

Lue lisää

Invalidiliiton Esteettömyysprojekti 2005-2008

Esteettömyysprojektin (2005–2008) tavoitteena oli lisätä ja levittää tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä valikoiduille kohderyhmille sekä luoda koordinoitu toimijaverkosto. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Lue lisää

ESKEH-projekti 2007-2009

Invalidiliiton ESKEH-projekti (2007–2009) kehitti rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmän, johon kuuluvat kartoituslomakkeet ja -kriteerit sekä opas kartoituksen suorittamiseen. Projektia rahoittivat RAY (Raha-automaattiyhdistys) ja Helsinki kaikille -projekti.

Lue lisää

ESKEn historiaa

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE perustettiin vuonna 2009. Tätä ennen Invalidiliitossa tehtiin esteettömyystyötä erilaisissa projekteissa ja VYPin neuvottelukunnassa useiden vuosien ajan.

Lue lisää

ESKEH-kartoitusmenetelmä

Esteettömyyskartoitus on työkalu rakennetun ympäristön esteettömyyden nykytilan selvittämiseksi. Invalidiliiton ESKEH-projektissa vuosina 2007–2009 kehitettiin rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmä (ESKEH).

Lue lisää

Luontoliikunta

Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus luonnossa liikkumiseen sekä luontosuhteen luomiseen, ja sen ylläpitämiseen. Esteetön luontoreitti antaa mahdollisuuden luontoliikuntaan ulkoilijan toimintakykyyn katsomatta.

Lue lisää