ESKE

Yhdenvertaista palvelua kaikille -tapahtuma Raumalla

Yhdenvertaisuussuunnitelma, esteettömyys ja osallisuus kunnissa. Mitä huomioitava YK:n vammaissopimuksesta, laista ja asetuksista, rakentamismääräyksistä, ohjeista ja suosituksista?

Lue lisää

Edistä esteettömyyttä verkkokurssi

Kurssilla opit tuntemaan rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämiseen liittyviä mahdollisuuksia, uuden esteettömyysasetuksen vaatimuksia ja niiden soveltamista koskevia ohjeita.

Lue lisää

Palvelujen saavutettavuuden kartoittaminen

Saavutettavuuskartoituksessa tarkastellaan mm. kartoitettavassa kohteessa tehtävää suunnittelutyötä, viestinnän ja palveluiden toimivuutta sekä tiedon ja elämysten välittymistä. Keskeistä on, miten palvelussa huomioidaan ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Lue lisää

Esteettömyystreffit

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn järjestämien Esteettömyystreffien aiheena on esteettömyystieto. Aihe on ajankohtainen, sillä uuden esteettömyysasetuksen myötä myös ohjeet ja oppaat uudistuvat.

Lue lisää

Esteeton.fi

Esteeton.fi -sivut ovat uudistuneet. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn verkkosivut ovat nyt osa Invalidiliiton verkkosivuja.

Lue lisää

ESKEn verkostoseminaari 2018

Verkostoseminaarissa saat tietoa esteettömyyden ja saavutettavuuden ajankohtaisista asioista. Seminaari on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille kuten suunnittelijoille ja muille rakennusalan toimijoille, opetus-, viestintä- ja kehittämistehtävissä oleville, järjestöjen työntekijöille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Asetus rakennuksen esteettömyydestä tarvitsee soveltamisohjeen

Invalidiliitto lausui ympäristöministeriön laatiman rakennusten esteettömyyttä koskevan ohjeen luonnoksesta. Invalidiliiton mielestä esteettömyysasetuksen soveltamisohje on tarpeellinen. Se selkeyttää asetuksen säännösten soveltamista sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Lue lisää

Ari Kurppa

Työskentelen Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä esteettömyysasiantuntijana. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri. Työtehtäviini kuuluu muun muassa rakennetun ympäristön ja ulkoalueiden esteettömyys sekä sähköisen viestinnän saavutettavuus.

Lue lisää

Marika Nordlund

Työskentelen Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä vastaavana esteettömyysasiantuntijana. Tehtäviini kuuluu muun muassa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvä vaikuttaminen, viestintä ja kehittäminen sekä ESKEn lähiesimiehenä toimiminen.

Lue lisää

Katse kotiin – tietoa toimivasta asumisesta

Opas tarjoaa perustietoa asuntojen esteettömyydestä. Oppaan avulla voi ennakoida tulevia asumistarpeita ja hahmottaa, mitä on hyvä huomioida uutta asuntoa hankkiessa tai nykyisen kodin remonttia suunnitellessa.

Lue lisää

Esteettömyystietokanta

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn ylläpitää tietokantaa, joka sisältää esteettömyyttä käsitteleviä kirjoja, opinnäytteitä, verkkojulkaisuja ja DVD-tallenteita. Tietokanta on tarkoitettu kaikille esteettömyydestä, sen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Esteettömyyskartoittajat

Esteettömyyskeskus ESKE kokoaa tietoja Suomessa toimivista rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajista, jotta kartoitusta tarvitsevat tahot löytäisivät heidät.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajarekisterissä olevat henkilöt ovat saaneet ESKEH-pohjaisen koulutuksen Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä, ammattikorkeakoulussa tai he ovat muulla tavoin hankkineet pätevyytensä tehtävään. Tiedot ovat kartoittajien antamat eikä ESKE vastaa niiden oikeellisuudesta eikä kartoittajien työstä.

Lue lisää

Luontoreittien esteettömyyskartoitus

Luontoreittien esteettömyyskartoituksia on tärkeä tehdä, jotta tiedetään kuinka esteettömiä reitit ovat. Kartoitusten tuloksista on hyvä kertoa esimerkiksi kunnan nettisivuilla, jotta retkeilijä voi arvioida, soveltuuko kyseinen reitti hänelle.

Lue lisää

ESKEH-kartoituslomakkeet ja -opas

Uudistettu opas on tietolähde esteettömyyskartoittajien koulutusta varten, ohje kartoituksen suorittamiseen ja kartoitusraporttien laatimiseen sekä tiedonlähde kartoituksen tilaajalle.

Lue lisää

Vammaisten Yhdyskuntasuunnittelu-palvelu VYP 1977–2009

VYP perustettiin vuonna 1977. Se takasi vammaisryhmiä edustavien järjestöjen, valtion ja kuntien yhteistyön, kun rakennetusta ympäristöstä poistettiin liikkumis- ja toimimisesteitä eri keinoin. Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP toimi asiantuntijayksikkönä Invalidiliiton yhteydessä vuosina 1982–2009.

Lue lisää

Invalidiliiton Esteettömyysprojekti 2005-2008

Esteettömyysprojektin (2005–2008) tavoitteena oli lisätä ja levittää tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä valikoiduille kohderyhmille sekä luoda koordinoitu toimijaverkosto. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Lue lisää

ESKEH-projekti 2007-2009

Invalidiliiton ESKEH-projekti (2007–2009) kehitti rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmän, johon kuuluvat kartoituslomakkeet ja -kriteerit sekä opas kartoituksen suorittamiseen. Projektia rahoittivat RAY (Raha-automaattiyhdistys) ja Helsinki kaikille -projekti.

Lue lisää

ESKEn historiaa

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE perustettiin vuonna 2009. Tätä ennen Invalidiliitossa tehtiin esteettömyystyötä erilaisissa projekteissa ja VYPin neuvottelukunnassa useiden vuosien ajan.

Lue lisää

Luontoliikunta

Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus luonnossa liikkumiseen sekä luontosuhteen luomiseen, ja sen ylläpitämiseen. Esteetön luontoreitti antaa mahdollisuuden luontoliikuntaan ulkoilijan toimintakykyyn katsomatta.

Lue lisää