Ulkoalue
Esteettömässä ulkoympäristössä kaikki voivat toimia yhdenvertaisina. Esteettömästä ulkoympäristöstä hyötyvät kaikki, mutta erityisen tärkeää se on liikkumis- ja toimimisesteisille sekä esimerkiksi ikääntyville henkilöille.

Ulkoalueiden esteettömyyden tavoitetasot

SuRaKu-projektissa (Suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito: Esteettömien julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeistaminen katu-, viher- ja piha-alueilla) määriteltiin ulkoalueille esteettömyystavoitteet. Eri alueilla on erilaisia toiminnallisia tarpeita ja esteettömyyden tulisi olla niiden mukaista. Esimerkiksi alueella, jossa on paljon ikääntyneiden palveluja, tulee esteettömyyteen kiinnittää erityistä huomiota. Ei ole kuitenkaan käytännössä mahdollista sekä kohtuullista asettaa tällaisia esteettömyyden tavoitteita koko kaupungin alueelle. Tästä syystä esteettömyyden tavoitteet jaettiin SuRaKu-projektissa kahteen tavoitetasoon: erikoistaso ja perustaso. Projektissa kehitettiin myös tyyppipiirustukset, joiden perusteella voidaan kilpailuttaa katualueiden urakoita.

Esteettömyyden erikoistaso

Alueen palvelutarjonta sekä käyttäjämäärät, esimerkiksi suuret jalankulkuvirrat ja julkiset palvelut, vaikuttavat erikoistason valitsemiseen esteettömyyden tavoitetasoksi. Kohteiden valitseminen ja aluerajaukset ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia. Seuraava listaus auttaa suunnittelijoita arvioimaan alueelle optimaalista esteettömyyden tasoa.

Erikoistason kohteiksi suositellaan seuraavia kohteita:

  • kävelykatuympäristöt
  • keskusta-alueet, joissa sijaitsee julkisia palveluja
  • vammais-, vanhus-, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen alueet
  • julkisen liikenteen pysäkki- ja terminaalialueet
  • leikki- ja liikuntapaikat, joissa on otettu huomioon kaikki käyttäjät
  • virkistysalueiden esteettömät reitit

Esteettömyyden perustaso

Perustason piiriin kuuluvat kaikki muut alueet, joita ei ohjeisteta erikoistason kohteiksi. Esteettömyyden perustaso tarkoittaa laatua, esteettömyyttä ja turvallisuutta niin suunnittelussa ja rakentamisessa kuin valmiin ympäristön kunnossapidossakin.

Erilaisten käyttäjien tarpeet huomioidaan perustasolla mahdollisuuksien mukaan, mutta erikoisratkaisut eivät sisälly tähän. Tällöin esimerkiksi näkövammaisten henkilöiden huomioiminen kulkuväylillä opaslaatoilla ei ole välttämättömyys.

 

(Lähde: SuRaKu-loppuraportti, sivut 10 – 11)

 

Lisätietoa ulkotilojen esteettömyyteen ja suunnitteluun tarjoaa muun muassa SuRaKu-hankkeessa toteutetut

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun tavoitteena on säädellä alueiden käyttöä, rakentamista ja luoda mahdollisimman hyvin toimivia elinympäristöjä. Kaavoituksessa täytyy huomioida kaikki kuntalaiset, palvelujen saatavuus ja esimerkiksi joukkoliikenteen hyvät toimintaedellytykset.

Tarkistuslistoja

Tälle sivulle on koottu erilaisia esteettömyyden kartoituslomakkeita ja tarkistuslistoja. Lomakkeet ja tarkistuslistat ovat eri tahojen kehittämiä, ja useimmiten ne on tehty tiettyyn tilanteeseen, yksittäistä tarvetta varten.