Invalidiliitto ry:n liittovaltuuston vaalin 6.-17.11.2017 vaalijärjestys

1 § YLEISTÄ

Invalidiliitto ry:n liittovaltuuston vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, Invalidiliitto ry:n sekä jäsenyhdistysten sääntöjä sekä tätä vaalijärjestystä.

Liittovaltuuston jäsenet valitaan joka neljäs vuosi loka-marraskuussa pidettävällä jäsenäänestyksellä.

Liittovaltuustoon kuuluu 49 jäsentä, jotka valitaan vaalipiireittäin suoritettavalla enem-mistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä paikkajaon mukaisesti eniten ääniä saaneet.


2 § TOIMIELIMET

Liittovaalin toimeenpanosta vastaa liittohallitus.

Liittohallitus vahvistaa erikseen joka neljäs vuosi loka-marraskuussa pidettävän liittoäänestyksen ajankohdan. Liittohallitus on vahvistanut vaalin ajankohdaksi
6.-17.11.2017.

Liittoäänestyksen käytännöllisestä toimeenpanosta vastaa liittohallituksen vaalikaudeksi nimeämä vaalitoimikunta. Vaalin teknisen toteutuksen osalta käytetään ulkopuolista palveluntarjoajaa.


3 § VAALIPIIRIT JA PAIKKAJAON MÄÄRÄYTYMINEN

Liittoäänestystä varten maa jaetaan yhdeksään (9) vaalipiiriin. Liittovaltuusto vahvistaa vaalivuotta edeltävässä kevätkokouksessaan vaalipiirijaon.

Vaalipiirijaon vahvistamisen yhteydessä määritellään se vaalipiiri, johon yhdistykset kuuluvat. Mikäli vaalipiirien vahvistamisen jälkeen liiton jäseniksi hyväksytään uusia jäsenyhdistyksiä, vahvistaa liittovaltuusto lähinnä seuraavassa kokouksessaan, mihin vaalipiiriin uusi yhdistys kuuluu.

Vaalipiirien paikkajako määräytyy vaalipiirissä olevien jäsenyhdistysten varsinaisten jäsenten ja liiton kaikkien jäsenyhdistysten varsinaisten jäsenten määrän suhteen perusteella.

Vaalipiirin paikkajako määräytyy yhdistysten ilmoittaman jäsenmäärän 31.12.2016 tilanteen mukaan. Vaalitoimikunta vahvistaa paikkajaon vaalipiireittäin 15.2.2017 mennessä.
          

4 § ÄÄNIOIKEUS

Jäsenyhdistyksellä tarkoitetaan tässä vaalijärjestyksessä niitä henkilöjäsenistä muodostuvia paikallisia tai alueellisia rekisteröityjä yhdistyksiä tai valtakunnallisia henkilöjäsenistä muodostuvia rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka edistävät fyysisesti vammaisten tai toimintaesteisten ihmisten asema ja jotka on vaalivuotta edeltävän vuoden lopussa hyväksytty liiton jäseniksi.

Liittoäänestyksessä äänioikeus on niillä jäsenyhdistysten varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta vaalipäivän alkuun 5.11.2017 mennessä ja joista on toimitettu tieto vaalivuoden 2017 toukokuun loppuun mennessä liiton jäsenrekisteriin. Mikäli henkilö kuuluu liittoon usean jäsenyhdistyksen kautta, hän voi käyttää äänioikeuttaan vain kerran.

Jos henkilö on varsinaisena jäsenenä sekä paikallisessa että valtakunnallisessa liiton jäsenyhdistyksessä, hänelle lähetetään 5.6.2017 mennessä kysely, kumman vaalipiiriin ehdokkaalle hän haluaa äänensä antaa. Mikäli henkilö ei ilmaise kantaansa 15.6.mennessä, hänen katsotaan antavan äänensä valtakunnallisen yhdistyksen ehdokkaalle.

Vaalitoimikunta vahvistaa jäsenrekisterin ja toteaa äänioikeutetut sekä laatii äänestysluettelot. Äänestysluettelot on laadittava kunkin jäsenyhdistyksen ja vaalipiirin osalta erikseen.

Vaalitoimikunta lähettää 1.7.2017 mennessä yhdistysten äänioikeutetuista jäsenistä tarkastuslistat yhdistyksen puheenjohtajalle tarkistettavaksi. Vaalitoimikunta tiedottaa tarkastusmenettelystä äänioikeutetuille liiton jäsenlehden välityksellä.
 
Jäsenyhdistyksen jäsenellä on oikeus kirjallisesti esittää muistutuksensa siitä, mikäli häntä ei ole merkitty äänestysluetteloon. Muistutus on tehtävä kirjallisesti jäsenyhdistyksen hallitukselle elokuun 2017 loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallituksen tulee tehdä perustellut muutosesitykset vaalitoimikunnalle 15.9.2017 mennessä, jonka jälkeen vaalitoimikunta vahvistaa muutokset.


5 § EHDOKASASETTELU

Ehdokkaana liittovaltuustoon voi olla ainoastaan jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen.

Kukin jäsenyhdistys voi asettaa liittoäänestystä varten kaksi ehdokasta. Tämän lisäksi, mikäli yhdistyksen jäsenmäärä on 301-400 jäsentä, yhdistys voi asettaa yhden lisä-ehdokkaan. Jos yhdistyksen jäsenmäärä on 401-500 jäsentä, yhdistys voi asettaa kaksi lisäehdokasta jne.

Ehdokkaiden määrä saa kuitenkin olla korkeintaan puolet koko vaalipiirin paikkamäärästä.

Ehdokasasettelun ehtona on, että jäsenyhdistys on hyväksytty liiton jäseneksi vaalivuotta edeltävän vuoden 2016 loppuun mennessä ja että yhdistys on maksanut liittomaksut sääntöjen mukaisesti vaalivuoden 2017 maaliskuun loppuun mennessä.

Ne liiton jäsenyhdistykset, jotka noudattavat liiton jäsenyhdistysten mallisääntöjä, asettavat
ehdokkaansa 6 §:n mukaisesti yhdistyksen kevätko¬kouksessa huhtikuun loppuun mennessä vuonna 2017. Muut jäsenyhdistykset asettavat ehdokkaansa omien sääntöjensä mukaisesti.

Jäsenyhdistyksen jäsen voi olla ehdokkaana siinä vaalipiirissä, johon hänen yhdistyksensä kuuluu. Jäsen voi olla ehdokkaana ainoastaan yhdessä vaalipiirissä.

Yhdistykset voivat asettaa ehdokkaaksi myös muita saman vaalipiirin jäsenyhdistyksen jä-seniä.

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava ehdokkaiden nimet kirjallisesti vaalitoimikunnalle 12.5.2017 mennessä. Ilmoitukseen on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus ehdokkuudesta. Ehdokkaaksi liittovaltuustoon ei saa asettaa henkilöä, joka on työsuhteessa Invalidiliitto ry:n tai sen määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin tai vastaaviin.


6 § EHDOKASLISTAT

Vaalitoimikunta kokoaa jäsenyhdistysten asianmukaisesti asettamista ja ilmoittamista sekä tämän vaalijärjestyksen mukaisesti hyväksytyistä ehdokkaista ehdokaslistan vaalipiireittäin.

Vaalien toimittamista varten vaalitoimikunta arpoo vaalipiirien esittämisjärjestyksen.

Vaalitoimikunta arpoo ehdokkaille numerot vaalipiireittäin toukokuun 2017 aikana. Ehdokaslistalla ehdokkaasta mainitaan nimi, arvo/ammatti, kotipaikka ja jäsenyhdistys.

Vaalitoimikunta asettaa ehdokkaat koko maassa juoksevaan järjestysnumeroon numerosta kaksi (2) eteenpäin.

Vaalitoimikunta vahvistaa kirjalliset ehdokaslistat kesäkuun loppuun mennessä.
Liittohallitus julkaisee kirjalliset ehdokaslistat elokuun loppuun 2017 mennessä vaalipiireittäin sekä julkaisee ne seuraavassa liiton jäsenlehdessä.

Mikäli jossakin vaalipiirissä on ehdokkaita liittovaltuustoon enintään sama määrä kuin mitä vaalipiirissä on valtuustopaikkoja, vaalia ei suoriteta ja ehdokkaat tulevat valituksi ilman vaalia. Jos tällaisesta vaalipiiristä henkilö tulee valituksi liittohallitukseen tai on pysyvästi estynyt toimimasta valtuuston jäsenenä, kyseisen vaalipiirin paikkaluku jää vajaaksi valtuustossa.


7 § ÄÄNESTYSTOIMITUS

Liittovaltuuston jäsenten vaali tapahtuu postiäänestyksenä ja sähköisenä äänestyksenä liittohallituksen vahvistamana ajankohtana 6.-17.11.2017.

Vaalitoimikunta tuottaa äänestyslipun. Äänestyslipun sisäpuolelle on painettava "Invalidilii¬ton liittovaltuuston vaali 2017”-teksti. Äänestyslippuun painetaan viivalla merkitty ympyrä.
Keskellä ympyrää tulee olla merkintä n:o sen ehdokkaan numeron merkitsemistä varten, jota äänestäjä haluaa äänestää.

Vaalitoimikunta lähettää jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle vaalilipun, luettelon vaalipiirin
ehdokkaista, palautuskuoren sekä äänestysohjeet.

Tarvittavilta osin vaalimateriaali lähetetään suomen- ja ruotsinkielisenä.

Postiäänestyksessä äänestäjän tulee merkitä äänestyslipussa olevaan ympyrään ehdokkaan numero niin selvästi, ettei synny epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa.

Äänestyslippu voidaan palauttaa ainoastaan postin välityksellä asianmukaisella palautuskuorella.

Sähköisessä äänestämisessä äänestysjärjestelmään kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisella tunnuksella internetin välityksellä. Sähköisessä äänestyksessä noudatetaan soveltuvin osin äänestys- ja vaalijärjestyksen postivaalia koskevia määräyksiä.


8 § VAALIN TULOKSEN VAHVISTAMINEN

Vaalitoimikunta vahvistaa liittoäänestyksen vaalin tuloksen vaalipiireittäin marraskuun 2017 viimeiseen päivään mennessä ja julkaisee vaalin tuloksen seuraavassa liiton jäsenlehdessä. Liittovaltuuston jäsenten toimikausi alkaa vuoden 2018 alussa.

Vaalitoimikunta ilmoittaa vaalin tuloksen kirjallisesti valituille sekä lähettää heille valtakirjan.

Mikäli liittovaltuustoon valittu tulee valittua liittohallitukseen tai hän on pysyvästi estynyt toimimasta liittovaltuuston jäsenenä tai jos hän menettää vaalikelpoisuutensa, hänen tilalleen nousee ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas samasta vaalipiiristä. Tällöin valtuusto toteaa, että valtuutettu on perustelluista syistä pysyvästi estynyt toimimasta valtuuston jäsenenä. Vaalitoimikunta antaa valtakirjan tarvittaessa ensimmäiselle valitsematta jääneelle ehdokkaalle samasta vaalipiiristä hänen siirtyessään valtuuston jäseneksi.

Vaalin tuloksen oikeudellisuuteen tyytymätön voi valittaa vaalin tuloksesta liittohallitukselle 30 päivän kuluessa vaalin tuloksen vahvistamisesta.

Äänestysliput on säilytettävä kolme kuukautta vaalin päättymisen jälkeen.


9 § VAALIJÄRJESTYKSEN VOIMAANTULO

Tämä vaalijärjestys on käsitelty ja hyväksytty liittovaltuuston kevätkokouksessa
20.-21.5.2016.

Jaa sosiaalisessa mediassa