Erilaisia ihmisiä, mm. pyörätuolissa. Oikealla teksti Eduskuntavaalit 2.4.2023 ja logo.
10.3.2023
Vuoden 2023 eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso 22.–28.3. Vaaleissa voi äänestää ennakkoon myös kotona, jos kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, että ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan ei pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava

Tulevien eduskuntavaalien kotiäänestykseen pitää ilmoittautua viimeistään 21.3.2023 klo 16. Ilmoittautuminen tehdään oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön luokse saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa sekä varuskunnissa. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.  Kunnan vaalitoimikunta saapuu kuhunkin alueensa laitokseen toimittamaan äänestyksen yhtenä tai kahtena ennakkoäänestysajanjakson päivänä.

Lisätietoa kotiäänestyksestä, keskusvaalilautakuntien yhteystiedot ja ilmoittautumislomake kotiäänestykseen löytyvät sivulta: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Äänestyspaikan on oltava esteetön ja saavutettava

Invalidiliitto on laatinut äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslistan, joka vaaliviranomaistenkin kannattaa vielä lukea huolella läpi ennen vaalihuoneistojen avautumista. Invalidiliitto tulee näidenkin vaalien yhteydessä tekemään kyselyn selvittääkseen, kuinka hyvin kunnat suoriutuvat siitä yksiselitteisestä velvoitteestaan, että äänestyspaikkojen on oltava yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa.

Vaalilain mukaan äänestyslipun täyttäminen “on tehtävä äänestyskopissa tai, jos se ei ole mahdollista ilman äänestäjälle aiheutuvaa kohtuutonta haittaa, muutoin siten, että vaalisalaisuus säilyy.” Vaalivirkailijoilla on velvollisuus löytää keinot niidenkin tilanteiden ratkomiseen, joissa syystä tai toisesta äänestäminen äänestyskopissa ei ole mahdollista. On hyvä myös muistaa, että äänestäjä saa käyttää apunaan avustajaa, jos kyky tehdä merkintä äänestyslippuun on oleellisesti heikentynyt.

Käytä ääntäsi!

Invalidiliitto kannustaa kaikkia käyttämään äänioikeuttaan. Riittävät ja oikea-aikaiset palvelut on turvattava kaikille vammaisille ihmisille heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden. Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden on toteuduttava koko Suomessa. Tutustu puolueisiin ja ehdokkaisiin!

Jaa sosiaalisessa mediassa