17.11.2017
Liikkumis- ja toimimisesteisillä henkilöillä on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa omaan paloturvallisuuteensa. Hätätilanteissa liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta tärkeitä ovat esteettömät uloskäynnit tai turvalliset tilat sekä poikkeustilanteissa tiedon ja opastuksen saavutettavuus eri aistein.

Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) -hankkeen tavoitteena oli edistää liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden paloturvallisuutta ja pelastustoimintaa Suomessa ja luoda malli erityisryhmien poistumisturvallisuuden kehittämiseksi. Projektin tarkoituksena oli tarkastella yhtäältä sitä, miten liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden evakuointiin laaditut eurooppalaiset suositukset toteutuvat tällä hetkellä rakennusten julkisten tilojen poistumisturvallisuusohjeissa ja opasteratkaisuissa. Toisaalta hankkeessa tarkasteltiin sitä, millaisia kehittämistarpeita ja moniaistista havaitsemista tukevia ratkaisumahdollisuuksia on kartoituksen ja pilotoinnin perusteella havaittavissa.

1.9.2016–31.10.2017 toteutettua hanketta rahoitti Palosuojelurahasto. ERÄS-hankkeen toteutuksesta vastasi konsortio, johon kuuluivat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK), Avaava Oy ja MIPSoft Oy.

Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitettiin sokeiden henkilöiden hätäpoistumisopastamisen tarpeisiin. Hankkeessa luotiin staattisiin, dynaamisiin ja innovatiivisiin opasteisiin rakentuva katkeamaton opastusmalli, joka palvelee myös kuulo- ja näkövammaisia henkilöitä.

Vuonna 2015 hyväksyttiin eurooppalaisten palontorjuntaliittojen laatima ohje Evacuation of people with disabilities European Guideline (CFPA-E Guideline No 33: 2015 F), joka käsittää eurooppalaiset suositukset vammaisten henkilöiden evakuoimiseksi julkisissa tiloissa. Hankkeessa käännettiin CFPA-E-ohje suomeksi ja kartoitettiin 20:ssä kohteessa nykyisiä käytäntöjä, joilla turvataan eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden poistumisturvallisuutta rakennusten julkisissa tiloissa. Nykyisiä käytäntöjä verrattiin CFPA-E-ohjeessa esitettyihin suosituksiin ja tältä pohjalta laadittiin suositukset suomalaisten ohjeiden päivittämiseksi. CFPA-E-suositusten mukaisia ratkaisuja ja digitaalisen mobiiliteknologian tarjoamia mahdollisuuksia testattiin Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Ruskiksen koululla. Projekti tuotti tietoa toiminnallisen palomitoituksen tueksi simuloimalla erilaisten liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden poistumista.

Lisätietoja

Erityisryhmien älykäs paloturvallisuus (ERÄS) -hanke

Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden evakuointi
opas perustuu julkaisuun CFPA-E No 33:2015 F – ”Evacuation of people with disabilities”, jonka on laatinut Euroopan palontorjuntaliittojen yhdistyksen CFPA-E:n työryhmä

Merja Saarela, Hämeen ammattikorkeakoulu, merja.saarela@hamk.fi, 040 765 0710

Lähde: HAMKin tiedote 15.11.2017

Jaa sosiaalisessa mediassa