Jalankulkuväylä, suojatie ja tilapäinen liikennejärjestely
22.8.2019
Vammaisfoorumin tekemän kyselyn mukaan vammaisilla ihmisillä on yhä paljon ongelmia liikkumisessa julkisissa tiloissa sekä katu- ja puistoalueilla. Myös viranomaisviestintä ja hätäviestintä aiheuttavat heille haasteita. Alle 25-vuotiaat kokevat tulevansa syrjityksi tiedonsaannissa esimerkiksi koulussa.

Kyselyssä selvitettiin vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista Suomessa YK:n vammaisyleissopimuksen kahden ensimmäisen voimassaolovuoden aikana. Sopimus allekirjoitettiin Suomessa 10.6.2016 ja se on osa Suomen velvoittavaa lainsäädäntöä. Kyselyssä esteettömyys ja saavutettavuus on käsitetty laajasti. 

”Sanaa esteettömyys käytetään huolettomasti ja väärin. Ymmärtämättömyys terveiden maailmassa – jos yksi vammainen ihminen on päässyt tilaan, ei se tarkoita, että tila olisi kaikille esteetön.”  (kyselyyn vastaaja)

YK-sopimuksen artiklan 9 mukaan esteettömyys ja saavutettavuus mahdollistavat vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän ja täysmääräisen osallistumisen kaikilla elämänalueilla. Esteettömyyteen liittyviä ongelmia on kyselyn mukaan koettu melko usein tai jatkuvasti julkisissa tiloissa (38 %) sekä katu- ja puistoalueilla (20 %). Julkisten tilojen osalta ylivoimaisesti suurin osa kyselyyn vastanneista kommentoi rakennusten sisäänkäyntien esteellisyyttä liikkumis- ja toimimisesteisten kannalta. Katu- ja puistoalueilla jalkakäytävien korkeat reunat, portaat ja liian jyrkät luiskat ovat talvikunnossapidon ohella yleisimpiä huolenaiheita.

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkopalveluita, sovelluksia ja julkaisuja sekä palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon. Kyselyn mukaan saavutettavuuteen liittyviä ongelmia on melko usein tai jatkuvasti tiedotuksessa ja viestinnässä (28 %), eniten puutteita on tekstimuotoisessa viranomaisviestinnässä ja hätäviestinnässä. 

Sosiaalinen esteettömyys liittyy asenteisiin, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä ilmapiiriin, jossa jokainen voi toimia ilman pelkoa syrjinnästä, väheksymisestä tai kiusaamisesta. Kyselyn mukaan puutteita on tiedonsaannissa ja asiallisessa kohtelussa. Syrjintää tiedonsaannissa kokevat alle 25-vuotiaat vastaajat, heistä syrjintää koulussa ja opiskeluissa sekä sosiaalipalveluissa ja työelämässä on kokenut 53 %. Yli 25-vuotiaista syrjintää on kokenut noin 30 %. Eniten epäasiallista kohtelua kokevat alle 25-vuotiaat, 69 % ja yli 65-vuotiaat, 41 %.

Vammaisfoorumi suosittaa seuraavia toimenpiteitä:

  • puhutaan suoraan vammaiselle henkilölle, ei hänen avustajalleen, läheiselleen
  • lisätään monikanavaista tiedonsaantia selkeällä kielellä ja kuvituksella 
  • hyödynnetään esteettömyysasiantuntijoita tehokkaammin palvelujen suunnittelu- ja kehittämistyössä (mm. vanhojen rakennusten korjausrakentaminen, digisovellusten tekeminen)
  • otetaan vammaiset henkilöt mukaan kokemusasiantuntijoiksi palveluiden ja muiden toimintojen suunnitteluun, toteutukseen, tutkimukseen ja arviointivaiheisiin
  • tehostetaan hankinnoista vastaavien hankintaosaamista esteettömyyttä ja saavutettavuutta paremmin huomioivaksi.

Lisätietoja: Vammaisfoorumin raporttityöryhmä, Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry. p. 044 4650 525.

Vammaisfoorumi on 30 vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Keväällä 2018 Vammaisfoorumi toteutti kyselyn vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta Suomessa YK:n vammaisyleissopimuksen voimassaoloaikana 2016–2018. Kyselyllä selvitettiin vammaisyleissopimuksen oikeuksien toteutumista Suomessa vammaisten ihmisten arjessa. Kyselyä käytetään YK:lle annettavan raportin pohjana, kun järjestöt antavat YK:lle rinnakkaisraporttinsa Suomen maaraportin ohessa. Kyselyssä kartoitettiin kaikki vammaisyleissopimuksen aihealueet. Siihen vastasi yli 1500 vammaista tai pitkäaikaissairasta ihmistä tai heidän läheistään.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa