Kädet yhdessä. Kuvituskuva.
17.11.2020
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA ja Invalidiliitto ovat käynnistäneet uudenlaista yhteistyötä vammaissosiaalityön vahvistamiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Vammaissosiaalityön klubi -toiminnan nimellä kulkevaa yhdessä tekemisen foorumia pilotoitiin ensimmäisen kerran marraskuussa. Myönteiset kokemukset verkkotapaamisesta sekä osallistujilta noussut tarve yhteiselle keskustelulle ja kehittämiselle kannustavat jatkamaan kokeilua.

Vammaissosiaalityön klubin tavoitteena on antaa tila ja mahdollisuus pysähtyä ajankohtaisen vammaissosiaalityön tiedon äärelle, ammatilliselle kehittymiselle, kumppanuuksien rakentamiselle, vammaisjärjestöjen osaamisen hyödyntämiselle, hyvien käytäntöjen jakamiselle sekä yhteiselle kehittämiselle teemallisia iltapäiviä ja tutkivaa kehittämistä hyödyntäen. Klubitoiminnan tavoitteena on tuoda vammaissosiaalityön kentän toimijoita yhteen maakunnassa.

Mukana ensimmäisessä klubitapaamisessa oli reilu 30 osallistujaa kunnista, kuntayhtymistä, sairaanhoitopiiristä, tuki- ja osaamiskeskus Eskoosta, vammaisjärjestöistä sekä E-P:n Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeesta. Tapaamisen toteutuksesta vastaavina fasilitaattoreina toimivat SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelijat Auli Romppainen ja Anne Saarijärvi sekä Invalidiliiton järjestöasiantuntija Hanna Lahti.

Miltä näyttää vammaissosiaalityön tulevaisuus?

Keväältä koronaepidemian vuoksi syksyyn ja verkkoon siirtyneen klubitoiminnan avauksen yksi odotettu vieras oli YTT, yliopiston lehtori emerita Anna Metteri Tampereen yliopistosta. Hän piti puheenvuoron otsikolla ”Miltä näyttää vammaissosiaalityön tulevaisuus?” Puheenvuorossaan Metteri esitteli yhtenä Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvityshenkilöryhmän jäsenenä ”Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitystä” (STM 2019). Keskiössä oli tulevaisuusselvityksen vammaissosiaalityön osio ja sen kuusi toimenpide-ehdotusta vammaissosiaalityön kehittämiseksi.

Toimenpide-ehdotuksissa otetaan kantaa muun muassa asiakasosallisuuden vahvistamiseksi, asiakasmitoituksen asettamiseksi, vammaispalveluiden budjettien rakentamiseksi tarpeen mukaisiksi sekä tutkimusrahoituksen suuntaamiseksi pikaisesti vammaissosiaalityöhön kehittämistyön pohjaksi. Metterin puheenvuoron jälkeen osallistujat jatkoivat tulevaisuusselvityksen toimenpide-ehdotusten pohtimista pienemmissä ryhmissä oman työn ja maakunnan näkökulmasta.

Anna Metteri näkee, että vammaissosiaalityöntekijöiden ja järjestöjen yhteistyöllä voidaan vahvistaa vammaissosiaalityön hyvää toteuttamista. Vammaissosiaalityön klubin hän kokee hyväksi uudeksi käytännöksi.

– Uskon, että resursseihin ja asiakasmitoitukseen voi myös parhaiten vaikuttaa monitoimijaisella yhteistyöllä, koska poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen tarvitsee taakseen sekä joukkovoimaa että ammattihenkilöiden ja palvelun käyttäjien vahvaa asiantuntijuutta, kommentoi Metteri.

Hän kannusti puheenvuorossaan myös viemään vammaissosiaalityön klubin toimintaideaa jakoon myös muualle Suomeen.

Palautteissa sanottua

Jo tuoreeltaan tulleet osallistujapalautteet näyttävät suuntaa sille, että vammaissosiaalityön klubitoimintaa on tärkeä jatkaa.

”Koen tämän työn sosiaaliohjaajana välillä kovin yksinäiseksi. Tilaisuudessa kuulin ja näin muitakin oman alan ihmisiä. Lisäksi koin järjestöjen toimijat isona voimavarana, on hyvä tietää, että heiltä voi pyytää tarvittaessa apua.”

”Voisiko joskus mukana olla myös kokemustoimijoita alustuksen pitäjinä? Tai, että mietittäisiin konkreettisesti keinoja yhdistysten kanssa tehtävään yhteistyöhön tai kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen ja että tämän lisäksi sovittaisiin seuraavat askelet / tavat, joilla asiaa viedään eteenpäin.”

”Vastaavia tarvitaan ehdottomasti myös jatkossa, jotta aikaisemmin syntyneitä ennakkoluuloja voitaisiin poistaa ja käydä vastavuoroista, avointa vuoropuhelua asiakkaan arjen parhaaksi. Kuitenkin lähtökohta varmasti kaikilla osapuolilla on yhteinen.”

Klubitoiminnan jatkosuunnitelmat

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn yhtenä tärkeänä tehtävänä on turvata tutkimustietoon, asiantuntijaosaamiseen ja lainsäädäntöön perustuvaa sosiaalialan kehittämistä, kertoo osaamiskeskuksen kehittämissuunnittelija Auli Romppainen. Tämän periaatteen mukaan osaamiskeskus onkin tarjonnut alueen sosiaalialan ammattilaisille säännöllisesti toimivia keskustelufoorumeita alan osaamisen tukemiseksi.

Vammaissosiaalityön klubitoiminta pyrkii vastaamaan kentän tarpeesta nousseeseen toiveeseen koota yhteen myös maakunnassa toimivia vammaissosiaalityön ammattilaisia, niin kunnista kuin järjestöistä.

– Nyt on päästy hyvään alkuun ja tästä on äärimmäisen hyvä jatkaa miettien mahdollisia muitakin avauksia vammaissosiaalityön klubin toiminnan kehittämiseksi jatkossa tutkivan ja käytännönläheisen kehittämisen osalta, kommentoi osaamiskeskuksen toinen kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi.

Etelä-Pohjanmaan Vammaissosiaalityön klubitoiminnan yhtenä ideoijana ja toteuttajana toiminut Invalidiliiton Länsi-Suomen järjestöasiantuntija Hanna Lahti näkee klubitoiminnassa monia myönteisiä mahdollisuuksia kehittää eri toimijoiden välistä ymmärrystä, luottamusta ja konkreettista yhteistyötä vammaissosiaalityön asiakkaiden tukemiseksi.

– On tärkeää huomata, että teemme jokainen työtämme vammaisten ihmisten ja vammaissosiaalityön asiakkaiden auttamiseksi. Vuoropuhelua tiivistämällä ja oppimalla tuntemaan paremmin toisiamme, voimme toivon mukaan yhdessä vahvistaa usein hyvin marginaaliin jäävän vammaissosiaalityön ja sen asiakkaiden asemaa ja arvostusta, sanoo Lahti.

Seuraava vammaissosiaalityön klubitapaaminen järjestetään ensi keväänä. Sisällön ja toteutustavan suunnittelussa edetään saatujen osallistujapalautteiden perusteella. Tavoitteena on myös kutsua uusia tahoja mukaan ideoimaan ja toteuttamaan klubitoiminnan jatkoa.

Tutustu verkkouutisessa mainittuun tulevaisuusselvitykseen tarkemmin tästä linkistä: TIEKARTTA 2030 Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2019:41.

Jaa sosiaalisessa mediassa