Eri tavoin liikkuvia piirroshahmoja rivissä.
16.11.2021
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueille muodostetaan vammaisneuvostot hyvinvointialueista säädetyn lain perusteella. On tärkeää, että vammaisneuvostoille luodaan hyvät toimintaedellytykset vammaisten ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi.

Hyvinvointialueiden vammaisneuvostojen valmistelun tilanne vaihtelee maakunnittain. Invalidiliitto on laatinut alueellisen valmistelun tueksi kannanoton toimivaan vammaisneuvostotyöskentelyyn ja tarjonnut yhteistyötä vammaisneuvostoja valmisteleville tahoille. Kannanottoa on toimitettu muun muassa väliaikaisille valmistelutoimielimille, sote-hankkeiden johdolle ja muille valmistelijoille, osallisuus- ja järjestöyhteistyön valmistelijoille sekä kunnallisille vammaisneuvostoille. 

Hyvinvointialueiden vammaisneuvostoille on turvattava hyvät toimintaedellytykset, riittävät resurssit sekä vahva rooli vaikuttajana. Neuvoston käsittelyyn on tuotava käsiteltäväksi vammaisten ihmisten kannalta merkittävät asiat kaikilta hallinnonaloilta jo valmisteluvaiheessa, ja vammaisneuvoston edustajalla tulisi olla puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa lautakunnissa. Kaikkien toimielinten olisi toimittava rakentavassa ja ennakoivassa yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa. Toimiakseen vammaisneuvosto tarvitsee myös riittävät taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit. Hyvinvointialueen vammaisneuvoston valinnassa on tärkeää huomioida vammaryhmien moninaisuus sekä toimiva vuoropuhelu päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa. 

Myös YK:n vammaisyleissopimus osana Suomen velvoittavaa lainsäädäntöä edellyttää, että vammaiset ihmiset ovat aktiivisesti mukana heitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa. YK:n vammaissopimuksen toimintaohjelmassa (2020-2023) todetaan, että alueellisille vammaisneuvostoille on annettava riittävät toimintamahdollisuudet ja tuki maakuntien ja kuntien taholta. 

Voit lukea tarkemmin toimivasta vammaisneuvostotyöskentelystä: Invalidiliiton näkemyksiä toimivaan vammaisneuvostotyöskentelyyn (pdf.)

Jaa sosiaalisessa mediassa