Pyörätuolissa istuva ihminen, iso puheenjohtajan nuija ja nainen megafonin kanssa. Piirroskuva.
15.2.2024
Invalidiliitto oli kuultavana Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnassa (VANE) YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman seurantaraportin valmistelusta. Liitto painotti lausunnossaan, että yhteiskunnan kaikilla tasoilla tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä vammaisten ihmisten osallisuuden vahvistamiseksi.

Invalidiliitto totesi VANEn 15.2.2024 järjestämässä kuulemisessa, että kuntien ja hyvinvointialueiden vammaisneuvostoja osallistetaan usein vain näennäisesti. Vammaisneuvostoihin esimerkiksi tuodaan asioita vasta siinä vaiheessa, kun ne on jo päätetty, eikä realistisia vaikuttamismahdollisuuksia enää ole. Lisäksi resurssien puute on johtanut joillakin alueilla siihen, että vammaisneuvostot eivät ole voineet kokoontua.

Liitto korosti lausunnossaan esteettömyyden määrätietoista ja systemaattista edistämistä. Invalidiliiton osallisuusbarometrin sekä VANEn teettämän selvityksen mukaan esteettömyydessä on edelleen suuria puutteita mm. julkisissa tiloissa ja liikenteessä. Esteellinen toimintaympäristö on rakenteellisesti vammaisia syrjivää. Lainsäädännöllisistä keinoista Invalidiliitto kannattaa Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositusta esteettömyyslainsäädännön laajentamisesta sekä YK:n vammaissopimuksen artiklan 2 mukaista ”kaikille sopiva suunnittelu” -periaatteen sisällyttämistä kansalliseen lakiin.

Toimivat palvelut mahdollistavat itsenäisen elämän ja osallisuuden

Invalidiliiton neuvontaan tulee kasvavassa määrin yhteydenottoja vammaispalveluiden järjestämisen ongelmista hyvinvointialueilla. Invalidiliitto esittää, että lakisääteisten palveluiden järjestämisen laiminlyönneistä tulee säätää sanktioita hyvinvointialueille. Lisäksi tulisi säännönmukaisesti seurata hyvinvointialueiden soveltamisohjeiden lainmukaisuutta.

Fyysisesti vammaisten liikkumisen tukea vahvistettava

VANElle jättämässä lausunnossaan Invalidiliitto kiinnittää huomiota myös jokaisen oikeuteen liikkua. Yhdenvertaisen liikkumisen turvaamiseksi auton hankintatukijärjestelmää on uudistettava, liikkumisesteisten pysäköintitunnuksen merkitystä tulee vahvistaa ja laatia ohjeistus yksityisen pysäköinnin valvontaan. Lisäksi taksiliikenteen erityisryhmien koulutus on tehtävä pakolliseksi.

Invalidiliitto vaatii pikaisia muutoksia STM:n asetukseen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista. Liitto katsoo, että asetusta tulee muuttaa siten, että se kattaa myös apuvälinepalveluprosessin. Apuvälineen hankinta tulee voida toteuttaa niin, että siinä huomioidaan riittävästi asiakkaiden yksilölliset tarpeet.

Invalidiliiton lausunto Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan kuulemiseen

Jaa sosiaalisessa mediassa