Lapsi katsoo kun aikuinen piirtää tyhjälle paperille. Kuvituskuva.
13.10.2022
Vammaisten lasten tukitoimet peruskoulussa eivät toteudu yhdenvertaisesti, opetusryhmät ovat suuria ja koulutilat ahtaita. Myös oppilaiden apuvälineiden käytössä on haasteita. Muun muassa nämä asiat käyvät ilmi Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen kyselystä. Vammaisfoorumin jäsenenä Invalidiliitto oli mukana kyselyn toteuttamisessa.

Kyselyn keskeisiä tuloksia

  • Tukitoimet koulussa toteutuivat epäyhdenvertaisesti, vaihtelevasti ja monin paikoin puutteellisesti. Myöskään yksilöllinen, kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen tuki ei toteutunut. 
  • Lapset eivät aina saaneet koulupäivän aikana tarvitsemiaan apuvälineitä, ja vanhemmat joutuivat hankkimaan niitä itse. Kouluhenkilöstöltä puuttui osaamista apuvälineiden käytössä ja ohjaamisessa.   
  • Opetusryhmät olivat suuria, koulutilat ahtaita ja pienryhmäpaikkoja oli liian vähän. 

Yhdenvertaisuus ei toteudu tukitoimissa 

Lasten vanhemmista noin 40 prosenttia oli tyytymättömiä oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutumiseen ja avun saamiseen koulupäivän aikana.  Tuki koulussa toteutui epäyhdenvertaisesti, vaihtelevasti ja monin paikoin puutteellisesti. Noin puolet vanhemmista koki, ettei heidän lapsensa ollut saanut oikea-aikaisesti tukea ja että heille vanhempina jäi suuri vastuu lapselle sopivien tukitoimien järjestämisestä. 

Puutteita vammaisten oppimisen tukemisessa

Koulunkäynninohjaajia oli liian vähän ja heidän vaihtuvuutensa oli suurta. Noin 40 prosenttia vanhemmista koki, että opettajilta ja koulunkäynninohjaajilta puuttui osaamista vammaisten oppimisen tukemisessa. Koulunkäynninohjaajien ja opettajien vaihtuminen sekä erityisopettajien puute vaikuttivat ratkaisevasti oppimisen tuen laatuun ja sisältöön. Monet vanhemmat kuvailivat miten lapsen koulusuoritukset, viihtyvyys ja mieliala paranivat huomattavasti, kun he saivat asiantuntevaa, yksilön huomioivaa opetusta. 

Haasteita apuvälineiden käytössä ja oppimistiloissa

Apuvälineiden käytössä oli vaihtelua: joskus niitä ei käytetty, koska käyttöä ei osattu, opettaja ei suuressa opetusryhmässä ehtinyt paneutua yksilöllisesti lapsen apuvälineen käyttöön tai lapsi itse ei halunnut käyttää apuvälinettä esim. leimautumisen pelossa. Koulut eivät välttämättä myöskään pyynnöistä ja ammattilaisten suosituksista huolimatta olleet hankkineet suositeltuja apuvälineitä ja vanhemmat joutuivat itse hankkimaan niitä. 

Melu ja ahtaat tilat olivat haasteellisia useimmille vammaisille ja toimintarajoitteisille lapsille. Esimerkiksi erilaisia liikkumisen apuvälineitä oli vaikea sijoittaa niin, että ne olivat lapselle parhaalla mahdollisella tavalla käytössä tai että niille oli joku selkeä säilytyspaikka.  

Oppimista tukeva oppimisympäristö on kaikkien lasten eduksi

Yhtenä tärkeimmistä asioista vanhemmat toivat esille sen, että esteetön ja aistiesteetön, hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee kaikkien lasten oppimista ja säästää kustannuksia.  Olisi tärkeää huomioida esteettömyys jo koulujen rakentamiseen tai remontoinnin suunnitteluvaiheessa ja konsultoida esteettömyysasiantuntijoita ja vammaisjärjestöjä.

Suosituksia kyselyn tulosten pohjalta

  1. Yhtenäinen kolmiportainen tuki tulee ulottaa koko koulutusjärjestelmään varhaiskasvatuksesta kolmannelle asteelle ja määritellä tarkemmin tuen sisällöt ja tukitoimien laajuus lainsäädäntöön. 
  2. Opettajien, ohjaajien ja avustajien ammatillista osaamista vammaisten oppilaiden ohjaamisessa ja opettamisessa tulee vahvistaa perus- ja täydennyskoulutuksella sekä konsultaatio- ja ohjauspalveluilla. Opettajien koulutukseen tulisi lisätä erityispedagogiikan opintoja. Myös monimuotoisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä tulee vahvistaa.
  3. Tulee varmistaa, että oppilasryhmät eivät ole liian suuria ja pienryhmäpaikkoja on riittävästi tarjolla niitä tarvitseville. 
  4. Pitää kehittää ja ottaa käyttöön työkaluja ja toimintamalleja tuen tarpeiden tunnistamiseen ja toimintakyvyn arviointiin. 
  5. Oppimisympäristöjä tulee kehittää siten, että ne mahdollistavat ja tukevat kaikkien lasten oppimista.
  6. Oppilaiden oikeusturvaa tulee vahvistaa mm. selvittämällä tarve kansalliselle koulutuksen valvonta- ja ohjausmallille ja siihen liittyville lainsäädäntömuutoksille. Osana tätä kokonaisuutta tulisi selvittää oppilasasiamiesjärjestelmän luomista Suomeen, sanktioiden käyttöönottoa sekä valvontaviranomaisten toiminnan ja toimivallan vahvistamista koulujen ja oppilaitosten valvonnassa.  

 
Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen kysely perusopetuksessa olevien vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten huoltajille toteutettiin vuodenvaihteessa 2020–2021. Kyselyyn vastasi 595 vanhempaa. Kysely toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi. Invalidiliitto on Vammaisfoorumin jäsen.


Lue Vammaisfoorumin sivuilta raportti koulukyselyn tuloksista. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa