Invalidiliitto tukee jäsenyhdistystensä toimintaa erikseen haettavalla kohdennetulla avustuksella. Avustus kohdennetaan Invalidiliiton liittovaltuuston linjaamaan painopistealueeseen, jonka mukaan liitto tukee jäsenyhdistysten kykyä toimia digitalisoituneessa toimintaympäristössä sekä vahvistaa yhdistysten mahdollisuuksia tukea jäsentensä digitaitoja.

 

 

 

Kenelle avustusta myönnetään?

Hankeavustusta myönnetään Invalidiliiton jäsenyhdistyksille.

Mihin tarkoitukseen avustusta myönnetään?

Hankeavustusta myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät yhdistysten ja jäsenistön mahdollisuuksia toimia digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Hankkeen tulee vastata johonkin seuraavista kriteereistä:

  1. Yhdistyksen perustoiminnan kehittäminen digitalisaation avulla

Hanke vahvistaa yhdistyksen hallinnon ja perustoiminnan toteuttamista sähköisillä työvälineillä tai sähköisiä palveluita hyödyntäen. Hanke voi pitää sisällään laitteiden tai ohjelmien hankinnan yhdistyksen käyttöön (esim. tietokone tai videotykki). Hankkeeseen voi sisältyä myös sähköisen jäsenviestinnän ja muun sähköisen viestinnän kehittämistä (esim. verkkosivut), yhdistystoimintaan liittyvän sähköisen asioinnin ja palveluiden (esim. Kilta-jäsenrekisteri) käyttöönottoa sekä yhdistysaktiivien ja henkilöstön osaamisen vahvistamista näissä asioissa.

2. Yhdistyksen jäsenten digitaitojen vahvistaminen

Hanke tukee yhdistyksen jäsenten digitaitoja ja digitaalisten palveluiden käyttöä. Hanke voi pitää sisällään jäsenistön vertaisopastusta, neuvontaa, vertaisryhmiä ja koulutusta digitaidoissa. Vahvistettavat digitaidot voivat liittyä muun muassa älypuhelimien, tablettien ja tietokoneiden käyttöön sekä digitaalisten palveluiden käyttöön (esim. Suomi.fi, Kanta.fi, Kela.fi). Hankkeeseen voi sisältyä myös tarvittavien laitteiden tai ohjelmien hankkiminen yhdistyksen käyttöön. Suositeltavaa on, että hankkeessa verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä muiden digiopastusta tekevien paikallisten toimijoiden kanssa.

3. Yhdistystoiminnan uudenlaisten muotojen kehittäminen digitalisaation avulla

Hanke hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia yhdistystoiminnassa ja kehittää yhdistykselle uudenlaista toimintaa. Hanke voi pitää sisällään tarvittavien laitteiden tai ohjelmien hankintaa yhdistyksen käyttöön, sekä niihin liittyvää koulutusta, verkostoitumista ja muita hankkeen tavoitteita edistäviä toimenpiteitä (esim. verkkovertaistuen kehittäminen, kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen verkon välityksellä, etäkokousten kehittäminen).

Avustettavan toiminnan tulee toteutua vuoden 2018 aikana.

Mihin avustusta voi käyttää?

Avustusta voi käyttää hankkeessa tarvittavien koneiden, laitteiden, materiaalien ja ohjelmien hankintaan, hankkeen toiminnan markkinointiin ja viestintään, hankkeeseen sisältyvien koulutusten ja tilaisuuksien järjestämiseen, kouluttautumiseen sekä matkakorvauksiin ja kohtuullisiin kertaluontoisiin palkkioihin.

Miten hankeavustusta haetaan?

Hankeavustusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Hakemuksessa kuvataan muun muassa hankkeen nimi, tavoite, toiminnan sisältö (miten vastaa hakukriteereitä ja edistää tavoitteiden saavuttamista), hyöty kohderyhmälle, yhteistyötahot, arvio kustannuksista yksityiskohtaisesti eriteltynä sekä toiminnan vastuuhenkilö. Haettavalle summalle ei ole ehdotonta rajaa, vaan summa tulee suhteuttaa toteutettavaan toimintaan nähden tarkoituksenmukaisesti.

Hakemus toimitetaan 22.1.2018 mennessä mieluiten sähköisellä lomakkeella. HAKU ON SIIS PÄÄTTYNYT.

Tarvittaessa lähetämme paperisen hakemuslomakkeen ja sen voi postittaa yhdistystoiminnan kehittämistyöryhmän sihteerille: Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry, Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki. Lisätietoja hausta ja paperisia hakemuslomakkeita saa Mirva Kiiveriltä mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi puh. 044 -765 0658.

Päätöksen avustusten myöntämisestä tekee liittohallituksen nimeämä yhdistystoiminnan kehittämistyöryhmä.

Järjestötyön suunnittelijat ja vastaava järjestötyön suunnittelija auttavat tarvittaessa yhdistyksiä hankkeen ideoinnissa ja hakemuksen täyttämisessä. Hankkeen toteuttamisesta vastaa yhdistys itse.

Webinaari/nettiluento ”Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen” pidetään 12.12.2017 klo 16-17. Luennon lopussa voi tehdä tarkentavia kysymyksiä ja luennon voi katsoa myöhemmin liiton verkkosivuilta. Luentomateriaali:


Selvitys hankeavustuksen käytöstä

Selvitys hankeavustuksen käytöstä tehdään erillisellä lomakkeella tammikuun 2019 aikana. Selvitykseen kirjataan muun muassa lyhyt kuvaus toiminnasta, erittely toiminnan kustannuksista sekä arvio toiminnan onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Toiminnan onnistumista voi mitata esimerkiksi osallistujien palautteiden tai arviointikeskustelujen avulla. Toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytettään yhdistyksen omassa kirjanpidossa (mielellään omalla kustannuspaikalla) ja toimitetaan Invalidiliittoon ainoastaan pyydettäessä. Käyttämättä jäänyt hankeavustus palautetaan Invalidiliitolle.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa