Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto, johon kuuluu 49 jäsentä. Liittovaali tapahtuu postiäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä 6.-17.11.2017 välisenä aikana vaalipiireittäin suoritettavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet.

Vaalia varten maa on jaettu kahdeksaan (8) alueelliseen vaalipiiriin ja yhteen (1) valtakunnalliseen vaalipiiriin. Alueelliseen vaalipiirin kuuluu kunkin vaalipiirin paikalliset jäsenyhdistykset ja valtakunnalliseen vaalipiiriin liiton valtakunnalliset henkilöjäsenistä muodostuvat jäsenyhdistykset.

Liittoäänestyksen toimeenpanosta vastaa liittohallituksen vaalikaudeksi nimeämä  vaalitoimikunta.

Invalidiliiton liittovaltuuston äänestys – ja vaalijärjestyksen mukaisesti vaalitoimikunta on kokouksessaan 2.2.2017 vahvistanut vaalipiirien yhteenlasketun paikkajaon (49) seuraavaksi:

  1. Itä-Suomen vaalipiiri   7 valtuustopaikkaa
  2. Valtakunnallinen vaalipiiri 6 valtuustopaikkaa
  3. Etelä-Suomen vaalipiiri  8 valtuustopaikkaa
  4. Lapin vaalipiiri   2 valtuustopaikkaa
  5. Lounais- Suomen vaalipiiri 6 valtuustopaikkaa
  6. Sisä- Suomen vaalipiiri   6 valtuustopaikkaa
  7. Kaakkois-Suomen vaalipiiri 5 valtuustopaikkaa
  8. Länsi-Suomen vaalipiiri  5 valtuustopaikkaa
  9. Oulu-Kainuun vaalipiiri  4 valtuustopaikkaa 

Ehdokasasettelu

Kukin jäsenyhdistys voi asettaa liittoäänestystä varten kaksi ehdokasta sekä yhden lisä-ehdokkaan kultakin alkavalta 101 jäseneltä seuraavasti:

301 jäsentä = yksi lisäehdokas, 401 jäsentä = kaksi lisäehdokasta, 501 jäsentä = kolme lisäehdokasta, 601 jäsentä = neljä lisäehdokasta jne...

Ehdokkaiden määrä saa kuitenkin olla korkeintaan puolet koko vaalipiirin  paikkamäärästä.

Yhdistyksen ehdokasasettelu tapahtuu jäsenyhdistysten sääntöjen mukaisesti. Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti vaalitoimikunnalle ehdokkaiden nimet 12.5.2017 mennessä. Ilmoitukseen on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus. Ehdokkaita voi asettaa sellainen jäsenyhdistys joka on hyväksytty liiton jäseneksi 31.12.2016 mennessä ja yhdistys on suorittanut liiton sääntöjen mukaiset liittomaksut 31.3.2017 mennessä. Ehdokkaan tulee olla vaalipiirin yhdistyksen varsinainen jäsen.

Ehdokkaaksi ei voi asettaa henkilöä, joka on työsuhteessa Invalidiliitto ry:hyn tai sen määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin tai vastaaviin.

Äänioikeus vaaleissa

Liittoäänestyksessä äänioikeus on niillä jäsenyhdistysten varsinaisilla jäsenillä, joista on toimitettu tieto 31.5.2017 mennessä liiton jäsenrekisteriin ja jotka ovat täyttäneet 15 vuotta 5.11.2017 mennessä. Alle 15-vuotiaan vanhempi ei voi käyttää äänioikeutta lapsen puolesta, vaikka jäsenyhdistyksen omissa säännöissä näin olisi säädetty. Vaalissa voi äänestää vain oman vaalipiirin ehdokasta ja jokaisella on käytössään yksi ääni.

Jos henkilö on varsinaisena jäsenenä sekä paikallisessa että valtakunnallisessa liiton jäsenyhdistyksessä, hänelle lähetetään 5.6.2017 mennessä kysely, kumman vaalipiiriin ehdokkaalle hän haluaa äänensä antaa. Jos henkilö ei ilmaise kantaansa 15.6.mennessä, hänen katsotaan antavan äänensä valtakunnallisen yhdistyksen ehdokkaalle.

Äänioikeuden tarkastus

Vaalitoimikunta lähettää 1.7.2017 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tarkastuslistat yhdistyksen puheenjohtajalle tarkastusta varten. Jäsen voi tarkastaa oman äänioikeutensa puheenjohtajalta ja tehdä tarvittavan oikaisuvaatimuksen yhdistyksen hallitukselle elokuun 2017 loppuun mennessä.

Äänestystoimitus

Liittovaltuuston jäsenten vaali tapahtuu postiäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä
6.-17.11.2017 välisenä aikana. Postiäänestyksen äänestyslippu voidaan palauttaa ainoastaan postin välityksellä asianmukaisella palautuskuorella.

Vaalin tuloksen vahvistaminen

Vaalitoimikunta vahvistaa liittoäänestyksen vaalin tuloksen vaalipiireittäin marraskuun 2017 loppuun mennessä.

Helsingissä 2.2.2017

INVALIDILIITON LIITTOVAALIEN VAALITOIMIKUNTA

Alpo Penttinen
puheenjohtaja   

Mirva Kiiveri
sihteeri

Jaa sosiaalisessa mediassa