Piirroskuva, jossa vaalilaatikko ja lomake.


1 § Yleistä

Invalidiliitto ry:n liittovaltuuston vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, Invalidiliitto ry:n sekä jäsenyhdistysten sääntöjä sekä tätä vaalijärjestystä.

Liittovaltuuston jäsenet valitaan joka neljäs vuosi loka-marraskuussa pidettävällä jäsenäänestyksellä.

Liittovaltuustoon kuuluu 49 jäsentä, jotka valitaan vaalipiireittäin suoritettavalla enem­mistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kusta­kin vaalipiiristä paikkajaon mukaisesti eniten ääniä saaneet.

2 § Toimielimet

Liittovaalin toimeenpanosta vastaa liittohallitus.

Liittohallitus vahvistaa erikseen joka neljäs vuosi loka-marraskuussa pidettävän liittoäänestyksen ajankohdan. Liittohallitus on vahvistanut vaalin ajankohdaksi
5.-19.11.2021.

Liittoäänestyksen käytännöllisestä toimeenpanosta vastaa liittohallituksen vaalikaudeksi nimeämä vaalitoimikunta. Vaalin teknisen toteutuksen osalta käytetään ulkopuolista palveluntarjoajaa.

3 § Vaalipiirit ja paikkajaon määräytyminen

Liittoäänestystä varten maa jaetaan yhdeksään (9) vaalipiiriin. Liittovaltuusto vahvistaa vaalivuotta edeltävässä kevätkokouksessaan vaalipiirijaon. Liittovaltuuston valitsema menettelytapavaliokunta valmistelee vaalipiirijaon ja esittää vaalipiirijaon liittovaltuuston kevätkokoukselle.

Vaalipiirijaon vahvistamisen yhteydessä määritellään se vaalipiiri, johon yhdistykset kuulu­vat. Jos vaalipiirien vahvistamisen jälkeen liiton jäseniksi hyväksytään uusia jäsenyhdis­tyksiä, vahvistaa liittovaltuusto lähinnä seuraavassa kokouksessaan, mihin vaalipiiriin uusi yhdistys kuuluu.

Vaalipiirien paikkajako määräytyy vaalipiirissä olevien jäsenyhdistysten varsi­naisten jäsenten ja liiton kaikkien jäsenyhdistysten varsinaisten jäsenten mää­rän suhteen perusteella kuitenkin siten, että jokaisella alueella on vähintään kaksi paikkaa.

Vaalipiirin paikkajako määräytyy yhdistysten ilmoittaman jäsenmäärän 31.12.2020 tilanteen mukaan. Vaalitoimikunta vahvistaa paikkajaon vaalipiireittäin 15.2.2021 mennessä.

4 § Äänioikeus

Jäsenyhdistyksellä tarkoitetaan tässä vaalijärjestyksessä niitä henkilöjäsenistä muodostuvia paikallisia tai alueellisia rekisteröityjä yhdistyksiä tai valtakunnallisia henkilöjäsenistä muodostuvia rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka edistävät fyysisesti vammaisten tai toimintaesteisten ihmisten asema ja jotka on vaalivuotta edel­tävän vuoden lopussa hyväksytty liiton jäseniksi.

Liittoäänestyksessä äänioikeus on niillä jäsenyhdistysten varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta vaalipäivän alkuun 5.11.2021 mennessä ja joista on toimitettu tieto vaalivuoden 2021 toukokuun loppuun mennessä liiton jäsenrekis­teriin. Jos henkilö kuuluu liittoon usean jäsenyhdistyksen kautta, hän voi käyttää äänioikeuttaan vain kerran. Tällainen henkilö tekee äänestäessään valinnan siitä vaalipiiristä, jonka ehdokasta hän äänestää.

Vaalitoimikunta vahvistaa jäsenrekisterin ja toteaa äänioikeutetut sekä laatii äänestysluettelot. Äänestysluettelot on laadittava kunkin jäsenyhdistyksen ja vaalipii­rin osalta erikseen.

Vaalitoimikunta lähettää 1.7.2021 mennessä yhdistysten äänioikeutetuista jäsenistä tarkastuslistat yhdistyksen puheenjohtajalle tarkistettavaksi. Vaalitoimikunta tiedottaa tarkastusmenette­lystä äänioikeutetuille liiton jäsenlehden välityksellä.

Jäsenyhdistyksen jäsenellä on oikeus kirjallisesti esittää muistutuksensa siitä, jos häntä ei ole merkitty äänestysluetteloon. Muistutus on tehtävä kirjallisesti jäsenyhdistyksen halli­tukselle elokuun 2021 loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallituksen tulee tehdä perustellut muutosesitykset vaalitoimikunnalle 15.9.2021 mennessä, jonka jälkeen vaalitoimikunta vahvistaa muutokset.

5 § Ehdokasasettelu

Ehdokkaana ja vaalikelpoisena liittovaltuustoon voi olla ainoastaan jäsenmaksunsa maksanut jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen. Jos jäsen on vapautettu jäsenmaksusta (esim. kunniajäsen, vapaajäsen), hänet katsotaan vaalikelpoiseksi.

Ehdokkaaksi liittovaltuustoon ei saa asettaa henkilöä, joka on työsuhtees­sa Invalidiliitto ry:n tai sen määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin tai vastaaviin.

Kukin jäsenyhdistys voi asettaa liittoäänestystä varten kaksi ehdokasta. Tämän lisäksi yhdistys voi asettaa kutakin alkavaa 100:a jäsentä kohden yhden lisäehdokkaan. Esim. jos yhdistyksen jäsenmäärä on 301-400 jäsentä, yhdistys voi asettaa yhden lisä­ehdokkaan, jos yhdistyksen jäsenmäärä on 401-500 jäsentä, yhdistys voi asettaa kaksi lisäehdokasta.

Jäsenyhdistyksen asettamien ehdokkaiden määrä saa kuitenkin olla korkeintaan puolet koko vaalipiirin paikkamäärästä.

Ehdokasasettelun ehtona on, että jäsenyhdistys on hyväksytty liiton jäseneksi vaalivuotta edeltävän vuoden 2020 loppuun mennessä ja että yhdistys on maksanut Invalidiliiton jäsenmaksun sääntöjen mukaisesti vaalivuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli liittovaltuusto päättää jättää perimättä vuoden 2021 jäsenmaksun, kaikilla jäsenyhdistyksillä on oikeus asettaa ehdokkaita liittovaltuuston vuoden 2021 vaaleissa.

Ne liiton jäsenyhdistykset, jotka noudattavat liiton jäsenyhdistysten mallisääntöjä, asettavat ehdokkaansa 6 §:n mukaisesti yhdistyksen kevätko­kouksessa huhtikuun loppuun mennessä vuonna 2021. Muut jäsenyhdistykset asettavat ehdokkaansa omien sääntöjensä mukaisesti.

Jäsenyhdistyksen jäsen voi olla ehdokkaana siinä vaalipiirissä, johon hänen yhdistyksen­sä kuuluu. Jäsen voi olla ehdokkaana ainoastaan yhdessä vaalipiirissä.

Yhdistykset voivat asettaa ehdokkaaksi myös muita saman vaalipiirin jäsenyhdistyksen jä­seniä.

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava ehdokkaiden nimet kirjallisesti vaalitoimikunnalle 12.5.2021 mennessä. Ilmoitukseen on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus ehdokkuudesta.

6 § Ehdokaslistat

Vaalitoimikunta kokoaa jäsenyhdistysten asianmukaisesti asettamista ja ilmoittamista se­kä tämän vaalijärjestyksen mukaisesti hyväksytyistä ehdokkaista ehdokas­listan vaalipiireittäin.

Vaalien toimittamista varten vaalitoimikunta arpoo vaalipiirien esittämisjärjestyksen.

Vaalitoimikunta arpoo ehdokkaille numerot vaalipiireittäin toukokuun 2021 aikana. Ehdokas­listalla ehdokkaasta mainitaan nimi, arvo/ammatti, kotipaikka ja jäsenyhdistys.

Vaalitoimikunta asettaa ehdokkaat koko maassa juoksevaan järjestysnumeroon numeros­ta kaksi (2) eteenpäin.

Vaalitoimikunta vahvistaa kirjalliset ehdokaslistat kesäkuun 2021 loppuun mennessä.

Liittohallitus julkaisee kirjalliset ehdokaslistat elokuun loppuun 2021 mennessä vaalipiireittäin sekä julkaisee ne seuraavassa liiton jäsenlehdessä.

Jos jossakin vaalipiirissä on ehdokkaita liittovaltuustoon enintään sama määrä kuin mitä vaalipii­rissä on valtuustopaikkoja, vaalia ei suoriteta ja ehdokkaat tulevat valituksi ilman vaalia. Jos tällaisesta vaalipiiristä henkilö tulee valituksi liittohallitukseen tai on pysyvästi estynyt toimimasta valtuuston jäsenenä, kyseisen vaalipiirin paikkaluku jää vajaaksi valtuustossa.

7 § Äänestystoimitus

Liittovaltuuston jäsenten vaali tapahtuu postiäänestyksenä sekä sähköisenä äänestyksenä liittohallituksen vahvistamana ajankohtana 5.-19.11.2021.

Vaalitoimikunta tuottaa äänestyslipun. Äänestyslipun sisäpuolelle on painettava "Invalidilii­ton liittovaltuuston vaali 2021”-teksti. Äänestyslippuun painetaan viivalla merkitty ympyrä.

Keskellä ympyrää tulee olla merkintä n:o sen ehdokkaan numeron merkitsemistä varten, jota äänestäjä haluaa äänestää.

Jos henkilö on varsinaisena jäsenenä sekä paikallisessa että yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa tai alueellisessa liiton jäsenyhdistyksessä, hän tekee vaalipiirivalinnan äänestäessään. Henkilö valitsee vaalipiirin ja valitsemansa vaalipiirin ehdokkaan. Jäsenyyksien määrästä riippumatta jokaisella on käytössään vain yksi ääni.

Vaalitoimikunta lähettää jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle vaalilipun, luettelon vaalipiirinehdokkaista, palautuskuoren sekä äänestysohjeet. Lisäksi kahteen tai useampaan jäsenyhdistykseen kuuluville jäsenille lähetetään luettelo kaikista niistä vaalipiireistä ja niiden ehdokkaista, joihin hänen yhdistyksensä kuuluu.

Tarvittavilta osin vaalimateriaali lähetetään suomen- ja ruotsinkielisenä.

Postiäänestyksessä äänestäjän tulee merkitä äänestyslipussa olevaan ympyrään ehdokkaan numero niin selvästi, ettei synny epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa.

Äänestyslippu palautetaan ainoastaan postin välityksellä asianmukaisella, äänestäjälle lähetetyllä palautuskuorella.

Sähköisessä äänestämisessä äänestysjärjestelmään kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisella tunnuksella internetin välityksellä. Sähköisessä äänestyksessä noudatetaan soveltuvin osin vaalijärjestyksen postivaalia koskevia määräyksiä.

8 § Vaalin tuloksen vahvistaminen 

Vaalitoimikunta vahvistaa liittoäänestyksen vaalin tuloksen vaalipiireittäin marraskuun 2021 viimeiseen päivään mennessä ja julkaisee vaalin tuloksen seuraavassa liiton jäsenlehdessä. Liittovaltuuston jäsenten toimikausi alkaa vuoden 2022 alussa.

Vaalitoimikunta ilmoittaa vaalin tuloksen kirjallisesti valituille sekä lä­hettää heille valtakirjan.

Jos liittovaltuustoon valittu tulee valittua liittohallitukseen tai hän on pysyvästi estynyt toi­mimasta liittovaltuuston jäsenenä tai jos hän menettää vaalikelpoisuutensa, hänen tilal­leen nousee ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas samasta vaalipiiristä. Tällöin valtuusto toteaa, että valtuutettu on perustelluista syistä pysyvästi estynyt toimimasta valtuuston jäsenenä. Vaalitoi­mikunta antaa valtakirjan tarvittaessa ensimmäiselle valitsematta jääneelle ehdokkaalle samasta vaalipiiristä hänen siirtyessään valtuuston jäseneksi.

Vaalin tuloksen oikeudellisuuteen tyytymätön voi valittaa vaalin tuloksesta liittohallitukselle 30 päivän ku­luessa vaalin tuloksen vahvistamisesta.

Äänestysliput on säilytettävä kolme kuukautta vaalin päättymisen jälkeen.

9 § Vaalijärjestyksen voimaantulo 

Tämä vaalijärjestys on käsitelty ja hyväksytty liittovaltuuston kevätkokouksessa
20.11.2020.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa