Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
07.05.2020
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi Invalidiliitolta lausuntoa koskien valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024.

Invalidiliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota vammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin, joista ei saa tinkiä tiukassakaan taloustilanteessa. Yhteiskunnan haavoittuvimpien ihmisryhmien, kuten vaikeasti vammaisten tai harvinaissairaiden, asemaa ei saa heikentää koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi, vaan päinvastoin turvata heidän mahdollisuutensa olla yhteiskunnan yhdenvertaisia jäseniä.

Selonteon mukaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen. Selonteossa todetaan, että “Suomen ja kansainvälisen talouden näkymät ovat heikentyneet erittäin nopeasti alkuvuoden aikana. Koronavirustilanteen puhkeaminen on johtanut kansainvälisen talouden taantumaan, tuotannon häiriöihin ja kysynnän rajuun vähenemiseen.” 

Työllisyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus 

Näissä poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota työllisyyden kohentamiseen, korostaa Invalidiliitto lausunnossaan valiokunnalle. Työllisyyden parantumisella on laajoja myönteisiä hyvinvointivaikutuksia, minkä lisäksi se auttaa tasapainottamaan julkista taloutta. Vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistymisen mahdollisuuksia edelleen kehitettäessä olisi hyvä hyödyntää Invalidiliiton yhteistyössä työnantajien ja muiden kumppanien kanssa lanseeraamaa Sopivaa työtä kaikille -ajattelua. 

Invalidiliitto muistuttaa lausunnossaan myös julkisten hankintojen mahdollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi esteettömyyden ottaminen yhdeksi hankintojen laatukriteeriksi sekä vammaisten ihmisten työllisyyttä edistävä kriteeri olisivat tarpeellisia, jos ja kun halutaan tehdä eettisesti kestäviä hankintoja. 

Vammaispalvelut tärkeitä käyttäjilleen

Invalidiliitto alleviivaa lausunnossaan, että erityisesti vaikeimmin vammaiset ihmiset ovat riippuvaisia vammaispalveluista. Vammaisoikeudet ovat viime vuosina saaneet jalansijaa sekä Suomen oikeusjärjestyksessä että asenneilmapiirissä, mutta kriisiaikoina tämän ryhmän oikeudet jäävät kuitenkin helposti huomiotta. Invalidiliitto painottaa, että vaikeassakaan taloustilanteessa ei vammaispalveluita saa supistaa. 

Invalidiliitto yhtyy selonteossa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan “on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus saadaan hyväksyttyä ja toimeenpantua julkisen talouden kestävyyttä tukien.” Huolimatta kuntatalouden heikosta tilanteesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on turvattava kaikille niitä tarvitseville. Vammaiset ihmiset tarvitsevat tyypillisesti monia eri palveluita ja usein elämänmittaisesti. Koronakriisistä huolimatta ja erityisesti siitä johtuen vammaisten ihmisten palveluiden laatuun ja saatavuuteen on kiinnitettävä merkitystä.   

Invalidiliitto toteaa, että sote-uudistusta tehtäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, miten vammaisten ihmisten erityistason palvelut järjestetään. YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti vammaisten ihmisten osallisuus on varmistettava uudistusta tehtäessä. Osallisuuden lisäksi kyse on itsenäisen elämän varmistamisesta vaikeimmin vammaisille ja harvinaissairaille sote-erityispalveluilla.  

Huomio yhdistysten toimintaedellytyksiin 

Hallitus on tehnyt koronaviruskriisin käynnistyttyä monenlaisia tarpeellisia toimenpiteitä, jotka turvaavat työpaikkoja ja ihmisten toimeentuloa sekä helpottavat yritysten mahdollisuuksia pärjätä koronaviruksen lamaannuttamassa toimintaympäristössä. Invalidiliitto toivoo lausunnossaan, että huomiota kiinnitettäisiin myös palveluja tuottavien sote-alan järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiin. Invalidiliitto ehdottaa lausunnossaan myös, että kansalaisyhteiskunnan pienille toimijoille, kuten vaikkapa vammaisyhdistyksille, suunnattaisiin tukitoimenpiteitä. 

Ruohonjuuritasolla tapahtuva toiminta on monin osin vaikeuksissa, koska kohtaamismahdollisuudet ovat heikentyneet ja digikanavien käyttö ei ole kaikille mahdollista. Toiminnan uudelleenkäynnistyminen ja vaihtoehtoisten toimintamuotojen kehittäminen on tärkeää - yhdistystoiminta tuo monille vammaisille ihmisille merkitystä elämään ja mahdollisuuden aktiiviseen toimijuuteen yhteiskunnassa. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Jaa sosiaalisessa mediassa