Invalidiliitto myöntää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jäsenjärjestöavustusta toiminta-avustuksena (ns. toimintatonni) jäsenyhdistyksilleen, jotka edistävät fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten elämää paikallisesti, alueellisti tai valtakunnallisesti. STEA myönsi Invalidiliitolle jäsenjärjestöavustusta 26 000 euroa edelleen jäsenyhdistyksille jaettavaksi vuodelle 2021.

Toiminta-avustusta myönnetään sellaisille Invalidiliiton jäsenyhdistyksille, jotka eivät saa toimintaansa suoraan STEA:n avustusta. Avustusta myönnettäessä etusijalla ovat pienet yhdistykset, joiden taloudelliset resurssit ovat niukat sekä yhdistykset, jotka eivät saaneet avustusta viime vuonna. Jos hakijoita on vähän tai hakemukset eivät täytä kriteereitä, voidaan avustusta kuitenkin myöntää viime vuonna avustusta saaneille.

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistysten perustoiminnan kehittämiseen eli elinvoimaisen yhdistystoiminnan vahvistamiseen. Elinvoimaisen yhdistystoiminta on yhdistyksen toimintaympäristön tuntemista, hyvää johtajuutta ja hyvää hallintoa, osallistavaa toiminnan suunnittelua, toimintaedellytyksien varmistamista, aktiivista yhdistystoimintaa sekä tavoitteellista yhdistystoiminnan arviointia ja kehittämistä. Haettavassa toiminnossa on hyvä olla yhdistyksen toimintaa kehittävä näkökulma eli toiminnon tulisi olla yhdistykselle uutta tai jokin asia tehdään yhdistyksessä eri tavalla kuin ennen. Vuonna 2021 toiminta voi kohdistua erityisesti koronatilanteesta johtuviin yhdistystoiminnan muutoksiin kuten yhdistyksen digivalmiuksien vahvistamiseen tai verkossa tapahtuvan toiminnan kehittämiseen.

Toiminta-avustusta myönnetään erillisellä hakemuksella, johon on kuvattu hankeen nimi, toiminnan tavoite, sisältö, ajankohta ja mahdollinen toistuvuus, toiminnan hyöty jäsenille, arvio kustannuksista, arvio toimintaan osallistuvien henkilöiden määrästä sekä toiminnan vastuuhenkilö. Toiminta-avustuksen suuruus on 1000 € / yhdistys ja maksimissaan puolet kuluista voi olla matkakuluja. Hakemus toimitetaan vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiverille ke 15.3.2021 mennessä mieluiten sähköisellä lomakkeella.

Lomakkeen pääset täyttämään tästä. 

Tarvittaessa toimitamme myös paperisen lomakkeen, jonka voi palauttaa postitse Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry, Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki.  Toiminnan tulee toteutua vuoden 2021 aikana. Jäsenyhdistykselle siirrettävää toiminta-avustusta koskee STEAn avustusehdot ja toiminta-avustuksesta tehdään siirtosopimus Invalidiliiton ja jäsenyhdistyksen välillä.

Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä
Käytetty toiminta-avustus raportoidaan vuoden 2021 loppuun mennessä erillisellä lomakkeella, johon on kirjattu lyhyt kuvaus toiminnasta ja toiminnan hyöty kohderyhmälle, erittely toiminnan kustannuksista kululajeittain tuloslaskelmassa, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä, ikä ja sukupuoli sekä arvio toiminnan onnistumisesta ja kehittämisideoista. Toiminnan hyötyä kohderyhmälle sekä toiminnan onnistumista voi mitata esimerkiksi palautelomakkeen tai arviointikeskustelujen avulla. Selvitykseen tulee liittää yhdistyksen toimintakertomus. Toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytettään yhdistyksen omassa kirjanpidossa ja toimitetaan Invalidiliittoon pyydettäessä. Käyttämättä jäänyt toiminta-avustus palautetaan Invalidiliittoon.

Järjestöasiantuntijat auttavat tarvittaessa hankeideoinnissa ja lomakkeen täyttämisessä.

Lisätietoa oman alueen järjestöasiantuntijalta tai vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveriltä,
mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai 044 765 0658.

Jaa sosiaalisessa mediassa