Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta ja sen käyttö koskee kaikkia yhdistyksiä, jotka maksavat ansiotuloja ja palkkoja, oli kyseessä säätiö, yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys. Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen.

MUUTOKSET TULOREKISTERIIN VUODEN 2020 ALUSTA 

Palkat, päivärahat, ateriakorvaukset, luontoisedut, työkorvaukset ja muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin. Joukko laajenee niin, että mukaan verohallinnon, työllisyysrahaston, työeläkelaitosten, EKT:n ja Kelan lisäksi tulevat muun muassa työttömyyskassat, Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala, vakuutusyhtiöt, kunnat ja Tilastokeskus. Eläkkeet ja etuudet tulevat tulorekisteriin vasta vuonna 2021.  

 • Sähköinen asiointi on perusedellytys
 • Jos vuonna 2019 tai sen jälkeen korjataan ennen vuotta 2019 maksettujen suoritusten tietoja, näitä korjauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin. Aikaisemmin kuin 1.1.2019 maksettuja suorituksia koskevien tietojen korjaukset tehdään suoraan kullekin tietoa käyttävälle taholle. 
 • Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot on edelleen ilmoitettava tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetut suoritukset. Palkat ja muut ansiotulot ilmoitetaan palkkatietolomakkeella jokaisesta tulonsaajasta erikseen.  
 • Vaikka kuukauden aikana olisi ollut useita maksutapahtumia, saman palkanmaksukauden aikana maksetut verovapaat kustannusten korvaukset ja maksetut palkkaennakot voi ilmoittaa kerralla. Tämä koskee vain suorituksia, jotka on maksettu 1.1.2020 jälkeen.  
 • Palkkaennakoiden ilmoittamisaikaa pidennetään. Jos palkat maksetaan saman kalenterikuukauden aikana, niin Palkkaennakkoa koskevat tiedot voidaan ilmoittaa saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettavaa palkkaa koskevien tietojen antamiselle säädetyssä määräajassa.  Jos palkanmaksukaudesta ei ole sovittu, palkanmaksukautena pidetään kalenterikuukautta. 
 • Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa. Poikkeuksena ovat 1.1.2020 jälkeen annetut enintään 100 euron arvoiset kilpailupalkinnot, joita ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa antajaan. 
 • Kilpailusta saatu enintään 100 euron arvoinen raha- ja tavarapalkinto on saajalleen verovapaata tuloa, kun palkinto ei ole ennakkoperintälaissa tarkoitettua palkkaa, työ- tai käyttökorvausta.  
 • Tuloa voidaan pitää verovapaana, jos verovuonna saatujen kilpailupalkintojen arvo on yhteensä enintään 100 euroa. – Jos kilpailupalkintojen arvo ylittää verovuonna 100 euroa, palkinnot ovat kokonaisuudessaan veronalaista tuloa saajalleen. Tällöin tulonsaajan on itse ilmoitettava tulo verotukseensa ja muille tietoa tarvitseville tiedon käyttäjille.  
 • Verovapaiden matkakustannusten korvausten ilmoittamisaikaa pidennetään. Tiedot verovapaista kustannusten korvauksista on annettava viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.  
 • Luontoisetujen ilmoittamisaikaa pidennetään. Tietyltä kuukaudelta annetun luontoisedun voisi aina ilmoittaa viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivänä riippumatta siitä, missä vaiheessa kuukautta rahapalkka on maksettu.  
 • Ilmoitusten myöhästymismaksun käyttöönottoa on perusteltua siirtää, jotta tulorekisterimuutokset ehditään toteuttaa yritysten palkkahallinnossa ja tilitoimistoissa viimeistään vuoden 2020 aikana. – Myöhästymismaksu otetaan käyttöön vasta 1.1.2021. 
 • Luontoisetua koskevaa tuloverolain muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Ennen lain voimaantuloa annettuun luontoisetuun sovellettaisiin kuitenkin ennen lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä. Joulukuulta 2019 annettu luontoisetu luettaisiin siten verovuoden 2019 tuloksi. 
 • Yhdistys voi ilmoittaa enintään 200 euron kertasuoritukset tulorekisteriin kuukausittain viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Jos suoritus maksetaan säännöllisin välein, se ei ole kertasuoritus, vaikka maksuja olisi harvoin.  
 • Jos suorituksen maksuhetkellä ei ole tietoa uudesta maksusta sopimuksen, sitoumuksen tai päätöksen perusteella, niin tulo voi olla kertasuoritusta, vaikka sitä maksettaisiin myöhemmin uudelleen. 
 • Tulorekisteri ja yhdistykset -> tieto -> Avoin ja maksuton verkkokurssi Osallistu verkkokurssille (Moodle)
 • Katso-palvelussa valtuutuksia tekevät organisaatiot, joilla ei ole tietoa nimenkirjoituksellisistä henkilöistä tai jos organisaatiolla ei ole Y-tunnusta. Palvelussa Suomi.fi-valtuudet valtuutuksia tekevät yhdistykset, joilla on Y-tunnus. Katso-tunnisteita ja -valtuutuksia voi käyttää 2020 loppupuolelle. 
 • Suomi.fi: tunnistaudu pankkitunnuksilla -> Ohjeet ja tuki ->Tietoa valtuutuksista -> Pyydä valtuutus ja valitse listasta valtuudet -> Lähetä! 

  Jos yhdistyksen säännöissä yhdistyksen edustaminen edellyttää kahta tai useampaa edustajaa yhdessä, niin omatoiminen valtuuttaminen Suomi.fi- valtuutuksissa ei ole mahdollista. Silloin täytyy tehdä hakemus Digi- ja väestötietovirastolle www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen

 • Tarkistuspyynnön voi tehdä yhdistysrekisterin prh.fi -sivujen palautelomakkeella www.prh.fi/anna-palautetta. Valitse kohta "Yhdistykset" ja kirjoita tekstikenttään: Suomi.fi valtuuttaminen ei onnistu. Lisäksi tarvitaan seuraavat tiedot: Y-tunnus, nimi,jolla valtuuttaminen ei onnistu, sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero vastausta varten. 

 • Tulorekisteri -> kirjaudu tulorekisteriin omilla tunnuksilla
 • Lisätietoa verottajan sivulta www.vero.fi/tulorekisteri

Palkat ja muut ansiotulot ilmoitetaan palkkatietolomakkeella jokaisesta tulonsaajasta erikseen.  

Palkkatietoilmoituksella: 

 • Tiedot tulonsaajasta ja maksajasta, palkanmaksukausi- ja päivä  
 • Palkat ja ansiotulot 
 • Erikseen ilmoitettavat tulolajit, jos niitä maksetaan esimerkiksi luontoisedut, kustannusten korvaukset, työ- ja käyttökorvaukset, organisaation voitonjakoon perustuvat suoritukset vain ennakonpidätyksen alaiset suoritukset, työkorvaukset, urheilijalle maksetut suoritukset 
 • Palkasta vähennettävät erät 
 • Palvelussuhteen tiedot 
 • Vakuuttamistiedot 
 • Poissaolotiedot
 • Palkalliset ja palkattomat poissaolot sekä niiden syyt, palkallisen poissaoloajan palkka 
 • Perusteeton etu 
 • Takaisinperintä 

Palkkatietoilmoituksella ei ilmoiteta:   

 • Ammattiyhdistysjäsenmaksuja eikä työttömyyskassamaksuja 
 • Puolueelle suoraan maksettavia luottamushenkilömaksuja 
 • Arkaluonteisia poissaolon syytietoja 
 • Suurinta osaa pääomatuloista, kuten korkoja tai osinkoja 
 • Matka- ja majoittumiskorvauksia, jotka työnantaja on maksanut tositteen perusteella 
 • Yrittäjän työtuloa, jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan. 
 • Työnantajalle maksettuja korvauksia. 

  

Jaa sosiaalisessa mediassa