Leikkiauton vieressä kasa rahoja ja taskulaskin. Kuvituskuva.
Autoverolain mukaan voidaan vammaiselle henkilölle myöntää vapautus tietyin kriteerein auton perusverosta.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista:

Autoveron palautuksen hakeminen

Autoveron palautuspäätös

Autoverolaki muuttui 1.1.2021 alkaen seuraavasti:

  • Autoveron palautus (51 §) muuttuu vamman perusteella tehtäväksi palautukseksi
  • Autoveron huojennus  (50 §) muuttuu erityisestä syystä myönnettäväksi palautukseksi.

Nämä molemmat autoveroa koskevat perusteet sisällytetään autoverolain 26 §:ään.

Autoveron palautuksen hakeminen

Kuka voi saada autoveron palautusta?

Autoverolain 26 §:n mukaan vammaiselle henkilölle voidaan vamman perusteella myöntää palautusta auton hintaan sisältyvästä autoverosta joko kokonaan tai osittain. Palautusta voi saada näkö- tai liikuntavammainen henkilö, jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia.

Autoveron palautuksen voi saada hakijan omistukseen tai haltijuuteen Suomessa ensi kertaa rekisteröidystä autosta. Myös osamaksukaupan ollessa kyseessä haltija voi hakea palautusta. Palautus maksetaan aina suoraan auton omistajalle tai haltijalle. Hakijan ei itse tarvitse toimia auton kuljettajana. 

Palautusta voi hakea, jos pysyvästä liikunta- ja näkövammasta aiheutuva haitta on vähintään 80 %. Tilanteissa, jolloin auton hankinta on olennaisen tarpeellista työn, toimen tai ammattiin valmistumista varten opiskeluun, pysyvä haitta-aste on 60 % tai alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuudesta johtuen liikuntakyvyn alenema on 40 %.

Paljonko autonveron palautus on?

Palautettavan autoveron enimmäismäärä on 3 770 euroa, kun palautus myönnetään 80-prosenttisen liikunta- tai näkövamman tai 60-prosenttisen pysyvän invaliditeetin perusteella. Jos henkilö tarvitsee vammansa vuoksi välttämättä automaattivaihteista autoa, on palautettavan veron enimmäismäärä 4 980 euroa.

Liikuntavamman ollessa 40 % alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuuden perusteella, palautus on 60 % autoverosta, kuitenkin enintään 2 460 euroa. Invaliditeetin vuoksi ajoneuvon valmistamisen jälkeen asennetut varusteet voivat vaikuttaa autoveron palautusta korottavasti. 

Miten autoveron palautusta haetaan?

Hakuprosessi on kaksiosainen. 

  1. Hae ensin päätöstä oikeudestasi autoveron palautukseen Tee hakemus sähköisesti omavero.fi-asiointipalvelussa. Lisää sitä kautta myös hakemuksen liitteet, kuten esimerkiksi lääketieteellinen selvitys terveydentilasta, jäljennös ajokortista ja kauppasopimus.  Vaihtoehtoisesti Verohallinnon sivuilta löytyy Verohallinnon oma postitusosoite hakemukselle.  Vapaamuotoisia hakemuksia ei jatkossa käsitellä. 
  2. Mikäli saat myönteisen päätöksen, voit jättää erillisen hakemuksen autoveron palautuksesta. Tee hakemus kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo on merkitty rekisteriin ensimmäistä kertaa. Huomioi, että kriteerit erityisestä syystä haettavaan autoveropalautukseen poikkeavat vamman perusteella haettavasta palautuksesta. Tämän takia myös hakemukseen liitteet ovat osittain erilaiset. Näitä ovat esimerkiksi auton tarpeeseen vaikuttavat eritystarpeet perusteluineen esim. perheen jäsenen toimintarajoitteesta johtuen ja taloudelliset perusteet. 

Autoveron tuet maksetaan suoraan auton omistajalle tai haltijalle. Osamaksukauppa ei ole este eikä myöskään siirrä ajankohtaa autoverotuen maksamista tuonnemmaksi auton haltijalle. 

Lisätietoja saa Verohallinnon autoverotusneuvonnasta numerosta 029 497 150. Lisätietoa löytyy myös Verohallinnon sivuilta. Muita auton hintaan sisältyviä veroja, kuten tullia, arvonlisäveroa tai käyttövoimaveroa (dieselvero) ei palauteta.

Autoveron palautuspäätös

Palautus jo hankitusta ja käytetystä autosta

Autoverolaki antaa mahdollisuuden autoveron palautukseen myös käytetylle autolla, kun kyseessä on käytettynä maahantuotu ajoneuvo, joka rekisteröidään ensi kertaa Suomessa. Suomessa ostetusta jo rekisterissä olevasta vanhasta autosta ei ole mahdollisuutta saada veronpalautusta.

Myönteisen autoveron palautuspäätöksen jälkeen

Kun henkilö on myönteisen päätöksen saatuaan ostanut auton, Verohallinnon autoverotukseen on toimitettava:

  1. Verohallinnon alkuperäinen päätös.
  2.  Jäljennös auton rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta, jossa on merkintä veronpalautuksesta ja josta selviää, kuka on autoa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty auton haltijaksi tai omistajaksi.
  3. Ilmoitus autoveron lopullisesta määrästä. Ilmoituksessa on oltava myös auton merkki, malli ja valmistusnumero sekä verotuspäivä, -paikka ja -numero (esim. jäljennös kauppalaskusta).

Autovero palautetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Ilmoituksen tilitiedoista voi tehdä sähköisesti verohallintoon.  Ennakkopäätös on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä lukien.

Säännökset edellyttävät, että henkilö, joka ei pidä autoa omistuksessaan vähintään kolmea vuotta rekisteröintipäivästä lukien, joutuu maksamaan hänelle palautetun autoveron tai osan siitä takaisin. Jos auto myydään ennen kuin on kulunut kolme vuotta ensirekisteröinnistä, asiasta on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom), joka perii myyjältä sen osan autoverosta takaisin, joka ei ole kuoleutunut luovutuspäivään mennessä.

Valitus kielteisestä päätöksestä

Saamaansa päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Veron määräämistä tai palauttamista koskeviin päätöksiin on haettava ensin muutosta oikaisuvaatimuksella.

Voivatko muut perheenjäsenet käyttää autoa?

Yleisenä edellytyksenä autoveron palautukselle pidetään sitä, että auto tulee hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät muut perheenjäsenet saisi lainkaan käyttää autoa. Tarkoituksena on kuitenkin, että auto on pääasiassa hakijan käytössä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä syntyneen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kahta autoa ei perheessä välttämättä tarvitse olla, vaikka vammaisen henkilön käytössä olevasta autosta on palautettu autoveroa invaliditeetin perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi perheen muut jäsenet voivat käyttää autoa harrastusmenoihin ja kaupassa käynteihin.

Jaa sosiaalisessa mediassa