Invalidiliiton esteettömälle toimitalolle myönnettiin vuoden 2015 alussa Ekokompassi-ympäristömerkki.

Ekokompassi

Ekokompassijärjestelmän kriteerit

 1. Yritys toimii ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti.
 2. Yrityksellä on nimetty ympäristövastaava.
 3. Yritys tekee ympäristökatselmuksen, jossa kartoitetaan ympäristöasioiden hallinnan lähtötilanne sekä arvioidaan yrityksen merkittävimmät ympäristövaikutukset.
 4. Yrityksellä on ympäristöpolitiikka, joka on perusta ympäristötavoitteille.
 5. Yrityksen nimeämät ympäristöasioiden avainhenkilöt käyvät Ekokompassi-ympäristökoulutuksen. Avainhenkilöt ohjeistavat muun henkilökunnan ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
 6. Yrityksellä on jätehuoltosuunnitelma. Jätteet lajitellaan ainakin paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
 7. Yritys pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
 8. Yrityksellä on luettelo käyttämistään kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilökunnan saatavilla ja työntekijöitä on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön. Yritys varastoi kemikaalinsa määräysten mukaisesti.
 9. Yritys laatii vuosittain ympäristöohjelman. Yritys valitsee alla olevista osa-alueista vähintään kaksi, joille se asettaa tavoitteita ja kirjaa toimenpiteitä ympäristöohjelmaansa. Valittavien tavoitteiden tulee pohjautua yrityksen olennaisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. Osa-alueet valitaan uudelleen viimeistään kolmen vuoden välein.
  1. Jätteiden määrän vähentäminen
  2. Energiansäästö ja vihreään sähköön siirtyminen
  3. Hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäiseen suuntaan
  4. Ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa
  5. Materiaalitehokkuuden parantaminen tuotekehityksessä, tuotteen valmistuksessa tai palveluprosessissa
  6. Logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen
  7. Ympäristöviestintä tai jokin muu Ekokompassin kanssa määritelty osa-alue
 10. Yritys raportoi Ekokompassille vuosittain tavoitteidensa toteutumisesta sekä yrityksen ympäristötoimintaa kuvaavista tunnusluvuista. Seurantaraportti on yrityksen henkilökunnan saatavilla.

Ekokompassi sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen toimitalo sitoutuu. Ympäristöjärjestelmä auditoidaan ja ja siitä saa sertifikaatin. Ekokompassi pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä vastaaviin pohjoismaisiin kevennettyihin järjestelmiin. 

Ekokompassi lyhyesti (pdf)    
Lue lisää Ekokompassista

Jaa sosiaalisessa mediassa