20.11.2017
Tänään 20. marraskuuta vietetään Lapsen oikeuksien päivää. Vuoden 2017 teemana on yhdenvertaisuus. Invalidiliitto haluaa nostaa esille vammaisten lasten oikeudet.
Kuva
Pieniä lapsia makaamassa lattialla


YK:n vammaissopimuksessa on kirjoitettu omat määräyksensä vammaisista lapsista, koska heidän katsotaan olevan erityisen haavoittuvassa asemassa. Vamman lisäksi ikä saattaa kasvattaa riskiä joutua kohdelluksi väärin. 

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi hoitotilanteet, joihin vammaiset lapset joutuvat ikätovereitaan useammin. YK:n vammaissopimuksen tyttöjä koskevaan säännökseen on kirjoitettu tavoitteeksi voimaantuminen. Voimaantumisella tarkoitetaan henkilön itsetunnon ja itsearvostuksen saavuttamista huolimatta vamman aiheuttamasta toimintarajoitteesta.

Kaikki lapset samalle viivalle

YK:n vammaissopimuksen 7. artiklassa todetaan, että on toteuttava kaikki tarvittavat toimet, jotta varmistetaan että vammaiset lapset voivat nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Lisäksi kaikissa vammaisia lapsia koskevissa toimissa on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Pitää myös varmistaa, että vammaisilla lapsilla on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa ja että heidän näkemyksilleen annetaan asianmukainen painoarvo heidän ikänsä ja kypsyytensä mukaisesti, yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa, ja että heillä on oikeus saada vammaisuutensa ja ikänsä mukaista apua tämän oikeuden toteuttamiseksi. Suomessa YK:n vammaissopimus tuli voimaan 10.6.2016.

YK:n vammaissopimuksesta Invalidiliiton kotisivuilla >>

Lasten oikeuksista pitää tiedottaa

Lasten oikeuksista on kirjattu myös YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus. Sopimuksen periaatteina ovat:

  1. Syrjimättömyys (artikla 2)
  2. Lapsen edun huomioiminen (artikla 3)
  3. Oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6)
  4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12)

Lapsen oikeuksien sopimus asettaa valtioille velvollisuuden tiedottaa lasten oikeuksista, niin lapsille kuin aikuisillekin. Suomessa sopimus astui voimaan 1991. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus löytyy Unicefin sivuilta >>

 

Jaa sosiaalisessa mediassa