Lakikirja, tuomarin nuija ja rakennuspiirustuksia
11.3.2024
Valmisteltavan lain tavoitteena on keventää hallinnollista taakkaa ja vähentää byrokratiaa. Invalidiliitto muistutti lausunnossaan, että mahdolliset muutokset eivät saa vaarantaa ihmisoikeuksia, kuten rakennetun ympäristön esteettömyyttä.

Nykyisen hallituksen tavoitteena on korjata ensi vuoden alussa voimaan tulevaa rakentamislakia siten, että hallinnollinen taakka kevenee ja byrokratia vähenee. Lisäksi hallitusohjelmassa linjataan, että vuonna 2023 säädettyä rakentamislakia muutetaan, jotta valitusoikeus sekä päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyvät. Lisäksi lakiin määritellään rakentamislupien käsittelyaikatakuu. 

Invalidiliitto kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, ettei rakentamislain muutosehdotuksen vaikutusten arvioinneissa ollut huomioitu sosiaalisia vaikutuksia (SOVA), saati vammaisvaikutuksia (VAVA). Muutosehdotuksen vaikutuksia oli arvioitu talouden, viranomaisten toiminnan ja ympäristön osalta. 

Invalidiliitto muistutti myös, ettei muutosehdotuksen tavoitteina olevia hallinnollisen taakan keventämistä ja tietojen rajaamista voida tehdä ihmisoikeuksia, kuten rakennetun ympäristön esteettömyyttä vaarantaen. Esimerkiksi rakentamislupahakemuksen liitteissä ei ole mainintaa selvityksestä rakennuspaikan ja rakennuksen esteettömyydestä ja Invalidiliitto ehdottaakin kyseisen selvityksen lisäämistä rakentamislupahakemuksessa vaadittavaksi liitteeksi. 

Ensi vuoden alusta voimaan tulevan rakentamislain mukaan alle 30 neliömetrin rakennukset, pois lukien asuinrakennukset, eivät enää tarvitse rakentamislupaa. Tämä saattaa olla ongelmallista rakennusten esteettömyyden toteutumisen kannalta, sillä esteettömyysasetusta sovelletaan ainoastaan kohteissa, joihin vaaditaan rakentamislupa. Uuden muutosehdotuksen mukaan kunnilla ei ole mahdollisuutta tiukentaa näitä laissa määriteltyjä lupaehtoja ja esimerkiksi velvoittaa esteettömyysasetuksen noudattamista, mikäli kohteen lupakynnys ei ylity. Lausunnossaan Invalidiliitto esittääkin, että kunnilla tulisi olla myös jatkossa mahdollisuus pyytää rakennettavien kohteiden esteettömyysselvityksiä, rakennetun ympäristön esteettömyyden varmistamiseksi.

Invalidiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamislain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Jaa sosiaalisessa mediassa