Vaaka jossa toisessa kupissa pyörätuoli-symboli ja toisessa ei-vammainen. Kuvituskuva.
1.2.2024
Valtioneuvoston oikeuskanslerin ratkaisun mukaan perustuslaissa turvattu osallistumisoikeus on vaarantunut lainvalmistelun puutteiden vuoksi. Hallituksen sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin liittyville lakiluonnoksille annettiin poikkeuksellisen lyhyitä lausuntoaikoja syksyllä 2023. Lisäksi lakien vaikutusten arviointi oli puutteellista sekä perusoikeuksien että kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täyttymisen osalta.

Invalidiliitto antoi syyskuussa 2023 omat lausuntonsa viidestä hallituksen lakihankkeesta. Näistä viidestä hankkeesta vain yhden osalta lähetettiin lausuntopyyntö vammaisjärjestöille, vaikka jokaisessa on kysymys vammaisia ja heidän oikeuksiaan koskettavasta aiheesta. Liitto muistuttikin sosiaali- ja terveysministeriötä YK:n vammaissopimuksen velvoitteista, joiden perusteella vammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön valmistelussa ja päätöksenteossa tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa.

Invalidiliitto lähestyi Lainsäädännön arviointineuvostoa tiedustellakseen sen kantaa YK:n vammaissopimuksen osallistamisvelvoitteen toteutumiseen. Neuvosto vastasi, ettei asia kuulu heidän toimivaltaansa ja kehotti kääntymään oikeuskanslerin puoleen. Kaikkiaan yhdeksän tahoa, mukaan lukien Invalidiliitto, kirjelmöikin mainittujen lakien valmisteluun liittyvistä epäkohdista ylimmälle lainvalvojalle.

Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että lakiehdotusten kokonaisvaikutuksia ei arvioitu riittävän kattavasti perusoikeuksien tai kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täyttymisen kannalta. Oikeuskansleri ei kuitenkaan ottanut vastauksessaan nimenomaisesti kantaa Invalidiliiton kysymykseen, rikkoiko sosiaali- ja terveysministeriö YK:n vammaissopimusta laiminlyödessään lausuntopyynnön lähettämisen vammaisjärjestöille.

Oikeuskanslerin ratkaisu: https://oikeuskansleri.fi/-/saastolakien-kuulemisaika-oli-liian-lyhyt-ja-vaikutusten-arviointi-puutteellista

Invalidiliiton selvityspyyntö valtioneuvoston oikeuskanslerille

Jaa sosiaalisessa mediassa