Ihmiset kättelevät pöydän yli. Kuvituskuva.
28.9.2022
Pääministeri Sanna Marinin hallitus esittää palkkatukiuudistuksessa, että vamman tai sairauden vaikutuksia työelämään hakeutumisessa kompensoitaisiin nykyistä vahvemmin. Invalidiliitto kannattaa uudistusta, mutta esityksestä löytyy myös kritisoitavaa.

Uudistuksen tarkoituksena on alentaa rekrytointikynnystä ja asettaa vammaiset ja pitkäaikaissairaat työnhakijat työnhaussa yhdenvertaisempaan asemaan muiden työnhakijoiden kanssa. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään eduskunnassa, nousee vamman tai sairauden perusteella myönnettävä palkkatuki 70 prosenttiin palkkakustannuksista. Tuki myönnettäisiin ensin 10 kuukauden ajalle.   

Nykyinen palkkatuki vamman tai sairauden perusteella muuttuu ensi vuoden alussa palkkatueksi alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen. Työnantaja voi hakea työ- ja elinkeinotoimistosta palkkatukea palkatakseen työttömän työnhakijan, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä olennaisesti. Enää ei edellytä tuottavuuden aleneman arvioimista rekrytointivaiheessa.  

- Invalidiliitto pitää erittäin tervetulleena muutoksena sitä, että tuottavuuden alenemaa ei arvioida vielä rekrytointivaiheessa. Toinen kannatettava muutos on se, että lain mukaan työnantajan tulee toteuttaa työterveyshuollon suosittelemat kohtuulliset mukautukset ennen kuin palkkatukijaksolle myönnetään jatkoa. On tärkeää, että työpaikoilla havahdutaan siihen, että työolosuhteita mukauttamalla työntekijän tuottavuutta voidaan kohentaa,  sanoo Invalidiliiton koulutuksen ja työelämän asiantuntija Anne Mäki. 

Työsuhteen jatkuessa samalla työnantajalla palkkatuelle voidaan myöntää jatkoa enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Tukiajan jatkaminen edellyttää, että vamma tai sairaus alentaa tuottavuutta työtehtävässä olennaisesti ja pysyvästi. Jatkamisen edellytyksenä on myös, että työ- ja toimintakyvystä on toimitettu lääkärintodistus palkkatukijakson aikana ja että työnantaja on toteuttanut työterveyshuollon suosittelemat kohtuulliset mukautukset. Lääkärintodistusta ei tarvitse toimittaa tilanteissa, joissa aiemmin toimitetusta lääkärin antamasta todistuksesta käy ilmi, että kyseessä oleva vamma tai sairaus ei voi parantua tai korjaantua ajan kuluessa. Palkkatuen jatkoa on muistettava hakea hyvissä ajoin ennen edellisen tukijakson päättymistä. 

Jatkossa palkkatuella katettaviin kustannuksiin ei enää luettaisi työnantajan maksettavaksi kuuluvia palkan sivukuluja, kuten työnantajan eläke-, sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksua, eikä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua. Myöskään lomarahaa ei jatkossa katsottaisi palkkatuella katettavaksi palkkakustannukseksi. 

- On valitettavaa, että hallitus ei päätynyt muuttamaan esitystään tältä osin. Tällä voi olla vaikutuksia palkkatuen houkuttelevuuteen työllistämisen muotona, sanoo Mäki. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta on eduskunnan käsiteltävänä. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. 

Jaa sosiaalisessa mediassa