22.4.2021
Perustuslakivaliokunnassa Vammaisfoorumi nosti esiin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet ja erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Invalidiliitolla oli keskeinen rooli Vammaisfoorumin asiantuntijalausunnon valmistelussa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus antoi eduskunnalle 8.12.2020 esityksen hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Lakiesitys on edennyt eduskunnassa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, joka arvioi sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuuden sekä näiden suhdetta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Tämän jälkeen perustusvaliokunta antaa lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Perustuslakivaliokunta kuuli myös Vammaisfoorumia, jota valiokunnassa edustivat puheenjohtaja Sari Kokko ja Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson.  

Vammaisfoorumi otti esitettyihin lakiehdotuksiin kantaa vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien valossa ja erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 27/2016) sekä keskeisimpien perusoikeuksien näkökulmasta. Vammaisfoorumi painotti perustuslain 22 §:n julkiselle vallalle kohdistettua velvoitetta varmistaa yhdenvertaisesti kaikkien kansalaisten ja siis myös vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Vammaisille henkilöille kuuluvat täysimääräisesti kaikki perus- ja ihmisoikeudet. Kenenkään perus- ja ihmisoikeuksia ei voida rajoittaa hänen vammaisuutensa perusteella. 

Esteettömyyden ja osallisuuden on vastattava vammaissopimusta 

Vammaisfoorumi toivoo perustuslakivaliokunnan arvioivan läpileikkaavasti uudistusta erityisesti esteettömyyden ja saavutettavuuden kannalta sekä vammaisten ihmisten osallisuuteen liittyen. Molemmat ovat vammaissopimuksen kantavia periaatteita ja normeja, joita Suomen valtion on kunnioitettava ohella lainsäädäntötyössään. On epäselvää, vastaako esitys nyt tätä. 

Vammaisia henkilöitä, esteettömyyttä ja saavutettavuutta tai osallisuutta ei usein osata huomioida osana ihmisten ja yhteiskunnan moninaisuutta ennakoivasti uudistusten tai lainsäädäntöhankkeen yhteydessä, vaan mahdollisesti vasta myöhemmässä vaiheessa, jos silloinkaan. Tavoitteena tulee olla, että kaikilla on käytännössä samat toimintamahdollisuudet ja oikeudet. Kun hallintorakenteita uudistetaan, on erityisen tärkeää arvioida uudistusten vaikutuksia ja ehkäistä rakenteellista syrjintää.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamisen tavoitteeksi sosiaali- ja terveysministeriö nimeää hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen, yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelujen turvaamisen, palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen, vastaaminen yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua sekä parantaa turvallisuutta. 

Myös Invalidiliitto on ollut asiantuntijana kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa liittyen hallituksen esitykseen sote-uudistukseksi. Invalidiliitto kannattaa esitystä pääpiirteissään, mutta vaatii siihen joitain täsmennyksiä. Liitto kannattaa mm. nykyistä suurempia sote-palvelujen järjestäjiä ja asiakassuunnitelmaa. Esteettömyys on asetettava sopimusehdoksi kaikkiin hyvinvointialueen tekemiin yhteistyövelvoitteisiin ja sopimuksiin. Keskeistä on turvata vammaisten ihmisten esteettömät palvelut ja aito osallisuus. Tutustu Invalidiliiton keskeisiin viesteihin koskien sote-uudistusta.

Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023. Kokonaisuuden voimaantulo vaatii eduskunnan hyväksynnän. 

Lue Vammaisfoorumin koko lausunto Vammaisfoorumin sivuilta. 

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, 044 765 0663, elina.nieminen@invalidiliitto.fi 

Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa