Pyörätuolissa istuva nainen työpöydän ääressä kirjoittamassa tietokoneella
23.1.2024
Invalidiliitto antoi lausuntonsa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta. Esitetyt muutokset koskisivat ansiopäivärahan määrää, palkansaajan työssäoloehdon kertymistä sekä kuntien velvollisuutta järjestää kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuus eräille työttömille työnhakijoille.

Palkkatukityössä olevien työntekijöiden kannalta on epäoikeudenmukaista, että palkkatukityö ei enää kerrytä työssäoloehtoa. Invalidiliitto kannattaa kuitenkin esitettyä poikkeussääntöä, jonka mukaan työssäoloehtoa kertyy palkkatuetussakin työssä, jos vammaiselle henkilölle on myönnetty palkkatuki yli 10 kuukaudeksi alentuneen työkyvyn vuoksi. Liitto esittää lisäksi, että työssäoloehdon tulisi kertyä täysimääräisesti alentuneesti työkykyisen palkkatuesta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös ansiopäivärahan määrän alentamista. Ansiopäivärahan aleneminen koskee yhdenvertaisesti kaikkia työttömiä henkilöitä, eikä sinänsä aseta vammaisia henkilöitä eriarvoiseen asemaan muihin nähden. Vammaisuus tai osatyökykyisyys kuitenkin lisää riskiä olla poissa työelämästä pitkään ja siten ansiopäivärahan alentaminen kohdistuu hyvin todennäköisesti tähän joukkoon. Invalidiliitto haluaa hallituksen myös tiedostavan, että työttömyyden pitkittymiseen liittyy vammaisilla ihmisillä usein rekrytointisyrjintää. Syrjinnästä kertoo mm. VANE:n selvitys loppuvuodesta 2023: Vammaiset henkilöt kokevat laaja-alaista eriarvoisuutta.

Invalidiliitto kiittää hallituksen esitysluonnoksen kattavia perusteluita vaikutuksista vammaisiin ihmisiin. Esitysluonnoksessa tuodaan erinomaisesti esiin YK:n vammaissopimus ja Suomen valtion sitoutuminen sopimuksen täytäntöönpanoon.

Invalidiliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Jaa sosiaalisessa mediassa