23.5.2018
Invalidiliitto on antanut eduskunnan lakivaliokunnalle asiantuntijalausuntonsa HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oikeusturvaan sekä muutoksenhakuun liittyvistä kysymyksistä.

Invalidiliitto on esittänyt valiokunnalle seuraavia muutoksia.

Sosiaali- ja vammaispalveluiden asiakassetelin hallintopäätöstä ja sen muutoksenhakuoikeutta tulee selventää

Asiakassetelillä järjestettävissä vammaispalveluissa tulee olla edelleen voimassa muutoksenhakuoikeus, kuten tälläkin hetkellä. Oikeusturvaa sosiaalipalveluissa ei tule huonontaa ja lain tulee tältä osin olla selkeä. Tähän on viitannut myös Perustuslakivaliokunta mietinnössään (26/2017 vp); ”Oikeus saada sosiaalipalveluita määrittyy aineellisen lainsäädännön perusteella. Eräät sosiaalipalvelut on säädetty subjektiivisiksi oikeuksiksi (esimerkiksi oikeus henkilökohtaiseen avustajaan vammaispalveluissa ja kehitysvammaiselle henkilölle järjestettävä erityishuolto).”.

Kuluttajaoikeudellinen asema vahvistettava myös henkilökohtaiseen budjettiin

Esityksessä on täsmennetty kuluttajaoikeudellisen aseman suojaa markkinoinnin ja siihen liittyvän menettelyn osalta. Esitys ei edelleenkään kuitenkaan turvaa kuluttajaoikeudellista asemaa henkilökohtaisen budjetin asiakkaalle sopimusrikkomus- tai muissa palveluun liittyvissä laiminlyöntitilanteissa. Invalidiliitto on vaatinut, että tilanne on korjattava ja asiakkaalle on säädettävä kuluttajaoikeudellinen asema myös henkilökohtaisella budjetilla järjestettäviin palveluihin. Asiakkaan oikeusturvan näkökulmasta tämä tulee kirjata pykälätasolle

Henkilökohtaisen budjetin päätökseen tulee pykälätasolle kirjata ne tarpeet, joihin henkilökohtaisella budjetilla vastataan sekä niiden arvon määräytymisen peruste

Henkilökohtaista budjettia koskevassa päätöksessä määriteltäisiin asiakassuunnitelmaan perustuen, mitkä palvelut kuuluvat henkilökohtaisella budjetilla järjestettäviksi ja minkä suuruinen osuus budjetista kohdistuisi mihinkin yksittäiseen palveluun sekä arvon määräytymisen peruste. Lain soveltamisen selkeyden ja asiakkaan oikeusturvan näkökulmasta tämä tulee Invalidiliiton mielestä nostaa pykälätasolle. Tämä turvaa paremmin asiakkaan ymmärryksen palvelun kulusta suhteessa markkinoiden tarjoamien palveluiden hintatasoon, sen sopivuuteen ja riittävyyteen asiakkaan palvelutarpeen turvaamisessa. 

Lisäksi niissä poikkeustilanteissa, joissa vaikeavammaisen asiakkaan edun mukaisesti olisi tarpeellista järjestää henkilökohtaisen avun työnantajamalli henkilökohtaisella budjetilla, tulee työnantajavelvoitteiden aiheuttama kulukertymä maksaa ennakollisesti.

Lue koko lausunto täältä >>

Lisätietoja: Elina Nieminen, Invalidiliitto, lakimies, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa