Pyörätuolilla liikkuva henkilö avustajakoiran kanssa metrolaiturilla
28.11.2023
Invalidiliitto osallistui uudistettavan vammaispalvelulain soveltamisalaan liittyvään sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämään kuulemiseen 27.11.2023. Invalidiliitto korosti kuulemisessa, että vammaispalvelulain soveltamisalan tulee olla täsmällinen ja tarkkarajainen.

Invalidiliiton näkemyksen mukaan lain soveltamisalaan tarvitaan uusia sanamuotoja, jotta vammaispalvelulaki säilyy vammaisten ihmisten sosiaalihuollon erityislakina, jonka nojalla järjestettävät sosiaalipalvelut perustuvat vammasta aiheutuviin yksilöllisiin tarpeisiin. Liitto ehdottaa lakiin kirjattavaksi vammaisuuden tai sairauden vaikeusastetta kuvaamaan termin ”vaikea”, joka kuvaa parhaiten nykylaissakin olevaa oikeudellista vaikeavammaisuuden vaatimusta. Toimintarajoitteen tulee olla myös olennainen, mikä erottelee sen lievistä ja ohimenevistä vammoista ja sairauksista.

Invalidiliitto esittää myös sosiaalisen toimintarajoitteen poistamista keväällä 2023 hyväksytyn lain soveltamisalasta, koska sitä ei mainita YK:n vammaissopimuksen artiklassa 1 osana vammaisuuden kuvausta. Sosiaalinen toimintarajoite ei ole käsitteenä tarkkarajainen, mikä tulisi aiheuttamaan tulkintavaikeuksia lain soveltamisessa. Lisäksi Invalidiliitto ehdottaa lain soveltamisalaan lisättäväksi uuden alakohdan, jonka perusteella lakia sovelletaan vammaiseen henkilöön, jonka palveluiden ja tuen tarve ei johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henrik Gustafsson kuulemistilaisuudessa
Juristi Henrik Gustafsson esittelee Invalidiliiton lausuntoa kuulemistilaisuudessa

Invalidiliiton lausunto vammaispalvelulain soveltamisalan kuulemiseen 27.11.2023

Jaa sosiaalisessa mediassa