Esteetön pysäköintipaikan kolme ruutua
25.2.2020
Yksityisillä pysäköintialueilla on vaihtelevat käytännöt siitä, miten vammaisen pysäköintilupaa voi niissä käyttää. Tämä käy ilmi Invalidiliiton tekemästä kyselystä.

Kyselyn taustalla ovat Invalidiliittoon tulleet yhteydenotot vammaisen pysäköintiluvan käytöstä yksityisillä pysäköintipaikoilla. Ongelmaksi ovat nousseet mm. tilanteet, joissa julkinen palvelu sijaitsee yksityisessä kiinteistössä. Näissä tilanteissa kiinteistön omistaja hallinnoi myös pysäköintialuetta, määrittää säännöt tai niistä on sovittu erikseen vuokralaisen kanssa.  

Ongelmia terveydenhuollon palveluissa

Yli puolet (52 %) kyselyyn vastanneista kokee ongelmia vammaisen pysäköintiluvan käytössä yksityisillä pysäköintipaikoilla. Erityisesti ongelmia on terveydenhuollon palveluissa, kuten yliopistosairaaloissa, keskussairaaloissa ja terveyskeskuksissa, joissa asioi paljon eri tavoin toimintarajoitteisia henkilöitä. Muina julkisina palveluina vastauksista nousee esiin, joskin pienemmällä määrällä, Kela, posti, verotoimisto ja poliisi.

Turhia pysäköintivirhemaksuja

Vastauksissa nousee esiin yksityisten pysäköintialueiden vaihtelevat toimintakäytännöt, jotka aiheuttavat epäselvyyksiä siinä, miten vammaisen pysäköintilupaa voi alueilla käyttää. Tämä kertoo siitä, että opastus pysäköintialueilla ei ole riittävän selkeä. Käytännössä nämä epäselvyydet ovat tuottaneet nipun pysäköintivirhemaksuja tahattomistakin pysäköintivirheistä. 

Pysäköintiaika ei riitä asioimiseen

Yksityisille pysäköintialueille määritellyt aikarajoitukset tuovat ylimääräisen haasteen selviytyä asioinnista tai kulttuuritapahtumaan osallistumisesta sallitun aikarajan puitteissa. Myös vaikeudet käyttää maksulaitteita hankaloittavat fyysisesti vammaisten ihmisten pysäköintiä. Esteettömiä pysäköintipaikkoja on myös liian vähän. Esteetön pysäköintipaikka on myös voitu ottaa ihan muuhun käyttöön, kuten paikaksi pyörätelineelle tai lumen kasaukseen. 

Vammaisen pysäköintiluvan merkitystä tulee vahvistaa

YK:n vammaissopimuksen 20 artikla edellyttää sopimusosapuolelta toimia, joilla varmistetaan vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäinen henkilökohtainen liikkuminen. Nykyiset pysäköintikäytänteet rajoittavat tätä.  

Invalidiliitto on esittänyt tieliikennelakia koskevissa lausunnoissaan, että liikkumisesteisten pysäköintitunnuksen merkitystä tulee vahvistaa. Tieliikennelakimuutoksen yhteydessä pitäisi liikkumisesteisten pysäköimisluvalla tapahtuva pysäköinti tehdä maksuttomaksi ja ilman aikarajoitusta myös yksityisillä pysäköintialueilla. Näin varmistettaisiin liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen yhdenmukainen käyttömahdollisuus niin yleisillä kuin yksityisilläkin pysäköintialueilla pois lukien yksityiset piha-alueet. 

Lakimuutos edistäisi liikkumisesteisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Lisäksi se turvaisi nykyistä paremmin julkisten palveluiden saavutettavuutta tilanteissa, joissa julkisenpalvelun tuottaja ei ole varmistanut liikkumisesteisten asiakkaiden mahdollisuutta hyödyntää asioinnin aikana vammaisen pysäköintilupaa. Myös yhdenvertaisuuslain 9 §:n mukaisen positiivisen erityiskohtelun -periaatteen voi katsoa tukevan esitystä.

Invalidiliiton kysely toteutettiin ajalla 13.12.2019-10.2.2020. Vastaajia oli 210, joista 93 %:lla oli käytössään vammaisen pysäköintilupa. Vastaajista 82 % oli Invalidiliiton jäseniä.

Lue kooste kyselyn tuloksista >>

Jaa sosiaalisessa mediassa